360 ÖVERSIKTER.NYA LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR.
    1922 nr 226. Lag d. 9 juni 1922 om fortsatt tillämpning av lagen d. 27 maj 1921 om tillfälliga åtgärder till förekommande av skövling av skog å fastighet i enskild ägo.
    Nr 227. Lag d. 9 juni 1922 om fortsatt tillämpning av lagen d. 31 maj 1918 innefattande särskilda bestämmelser ang. rätten till inmutning inom vissa län.
    Nr 233. Lag d. 2 juni 1922 ang. ändrad lydelse av 2—4 §§ i lagen d. 28 juni 1907 om bredden av hjulringar å arbetsåkdon på landet.
    Nr 234. Lag d. 2 juni 1922 om ändrad lydelse av 35 och 77 §§ i lagen d. 23 okt. 1891 ang. väghållningsbesvärets utgörande på landet.
    Nr 235. K. K. d. 2 juni 1922 om ändring i vissa delar av förordningen d. 30 juni 1916 om automobiltrafik.
    Nr 240 och 241. Lagar d. 9 juni 1922 om ändring i vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse på landet d. 21 mars 1862 (jfr nr 242—245).
    Nr 246. Lag d. 9 juni 1922 om ändrad lydelse av 12 § i lagen d. 14 juni 1918 om fattigvården.
    Nr 247. K. K. d. 19 maj 1922 ang. tiden för ingivande till K. M:t av sådana framställningar, som avse äskanden eller meddelanden till riksdagen.
    Nr 249. K. F. d. 9 juni 1922 ang. omsättnings- och utskänkningsskatt å spritdrycker.
    Nr 250. K. F. d. 9 juni 1922 om ändrad lydelse av 17 § 2, 3 och 5 mom., 18 § samt 45 § 3 mom. i förordningen d. 14 juni 1917 ang. försäljning av rusdrycker.
    Nr 251. K. F. d. 9 juni 1922 ang. fortsatt tillämpning av förordningen d. 22 juni 1921 ang. rusdryckers förverkande i vissa fall m. m.
    Nr 253. K. F. d. 26 maj 1922 om ändrad lydelse av 1 och 3 §§ i förordningen d. 30 maj 1919 om rätt för kommun att upptaga särskild avgift vid vissa offentliga nöjestillställningar.
    Nr 257. K. K. d. 9 juni 1922 om ändrad lydelse av 21 § i kungörelsen d. 14 sept. 1875 huru lagfarts- och inteckningsböcker skola inrättas och föras.
    Nr 260. K. F. d. 2 juni 1922 om automobilskatt (jfr nr 261262).
    Nr 264. Lag d. 15 juni 1922 om rätt för sparbank att bilda säkerhetsfond.
    Nr 266. Lag d. 15 juni 1922 om ändrad lydelse av 5 § i lagen d. 20 juni 1918 ang. åtgärder mot utbredning av könssjukdomar.
    Nr 267. Lag d. 9 juni 1922 om ändrad lydelse av 1 § i lagen d. 30 juni 1913 om behandling av alkoholister.
    Nr 268. Lag d. 15 juni 1922 om ändrad lydelse av 1 § första stycket i lagen d. 26 mars 1920 om rätt i vissa fall för ny t tjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område.
    Nr 270. Sjömanslag d. 15 juni 1922 (jfr nr 271).
    Nr 317. K. F. d. 15 juni 1922 om ändring i vissa delar av förordningen d. 19 nov. 1914 ang. stämpelavgiften.
    Nr 318. K. F. d. 15 juni 1922 om ändrad lydelse av 49 § i förordningen d. 19 nov. 1914 om arvsskatt och skatt för gåva.
    Nr 320. Lag d. 15 juni 1922 om ändring i vissa delar av lagen d. 17 juni 1916 om försäkring för olycksfall i arbete.
    Nr 356. K. K. d. 15 juni 1922 med allmänna grunder för dyrtidstillägg åt befattningshavare i statens tjänst.
    Nr 382. Lag d. 26 maj 1922 ang. ansvarighet för skada i följd av luftfart (jfr nr 383).
    Nr 439. Transumt av K. M:ts brev d. 7 juli 1922 till Svea hovrätt ang. inrättande av en särskild avdelning för handläggning av inskrivningsärenden i Södra Roslags domsaga.
    Nr 442. K. K. d. 14 juli 1922 ang. partiell löneförbättring för häradshövdingarna under tiden 1 jan.—30 juni 1923.