UR GRANNLÄNDERNAS TIDSKRIFTER.

    Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland 1922 hft 4—5: B. Wedberg, Om prövningen i underställningsmål hos Konungens högsta domstol 1789—1809 (s. 243—267); K. R. v. Willebrand, Vattenverk och flottning (s. 268—289); Wilhelm Chydenius, Anm. av R. A. WREDE, Finlands rätts- och samhällsordning (s. 290—292); Hj. J. Procopé, Anm. av F. K. NEUBECKER, Finnlands Eherechtsreform (s. 292—299); Juridiska föreningens förhandlingar (s. 300—308, 349—366); Erik af Hällström, Är bedrägeri möjligt vid rätts-

392 UR GRANNLÄNDERNAS TIDSKRIFTER.ärenden, som strida mot lag eller god sed? (s. 309—333); B. C. Carlson, 1 och 52 §§ i den nya fattigvårdslagen (s. 334—340); Lauri Cederberg, Anm. av GUNNAR PALME, Register över försäkringsmål (s. 341 — 346).
    Defensor Legis 1922 hft 1—10: Kan å frivillighetens väg inom gällande lagsgränser något göras för vinnande av bättre förberedelse av och större koncentration i underrätts behandling av civila mål? (s. 11—24); Alarik Hernberg, Några paralleller inom bolagsrätten (s. 49—56); Eric Serlachius, Kan bolagsstämma i aktiebolag med laga verkan mot varje enskild aktionär besluta om nedsättning av aktiekapitalet eller om konstituerande och utgivande av prioritetsaktier? (s. 80—86); T. Westerback, Är vid tiden för utdelning av första dividend i konkurs å utländskt myntslag gällande kurs normgivande för beräknande av senare i konkursen utfallande dividend å fordran, som i konkursen bevakats och fastställts att utgå i utländskt myntslag, eller skall därvid à vista kurs tillämpas? (s. 152—155); Alarik Hernberg, De huvudsakliga skiljaktigheterna mellan världsväxelrätten och Finlands växelstadga (s. 205—216); Berättelse över Finlands advokatförbunds verksamhet år 1921 (s. 223—227); Alarik Hernberg, Fordringspanten (s. 249 —263); E. D. Henning, Begreppet oäkta barn (s. 342—345).
    Tidsskrift for Retsvidenskap 1922 hft 1—2: Fredrik Stang, Francis Hagerup (s. 5—43); Johan C. W. Thyrén, Francis Hagerup såsom kriminalist (s. 44—53); H. Munch-Petersen, Hagerup som processualist (s. 54—58); Chr. L. Lange, Francis Hagerup som internasjonalist (s. 59—97); Frantz Dahl, Francis Hagerup og »Tidsskrift for Retsvidenskab» (s. 98 —133); Francis Hagerup, Indledning til studiet av den almindelige retslære (s. 179—217).
    Norsk retstidende 1922 hft 13—32: Höiesteretsadvokat Fredrik Stang Lund. In memoriam (257—258); Tidsskrift for Retsvidenskap (s. 497—498).
    Ugeskrift for Retsvæsen 1922 hft 1—45: Troels G. Jørgensen, Militære Straffesager (s. 1—6); C. Torkild-Hansen, Fuldbyrdelsesmomentet ved Manddrab (s. 7); Vinding Kruse, Regeringsforslaget til en Ægteskabslov (s. 9—17); Helms, Husdyrvoldgiftsloven (s. 20); Henry Ussing, Lidtom Forudsætninger for Livsgaver (s. 25—29); Rich. Jessen, Hvad er at "skride til Realisation"? (s. 29—30); Troels G. Jørgensen, Nogle Bemærkninger til Lovforslaget om Aldersrente (s. 33—36); Henry Ussing, Et nytsønderjydsk Lovforslag (s. 3638, jfr s. 61—64); Axel Møller, Det nye Ægteskabslovforslag (s. 41—55); K. J., Ændringer i Retsplejeloven (s. 55—57); Knud Berlin, Nyt Nordisk Udkast angaaende Statsborgerret (s. 65—80); H. B. Krenchel, Islandsk Aktielovgivning (s. 81—85); Henry Ussing, Schweiziske Domme om Husbondansvaret og Forsikrerens Regres (s. 85—87); Troels G. Jørgensen, Den beskikkede Forsvarers Stilling under Nævningeproceduren (s. 89—91); Svend Chr. Kemp, Beskatning af Vederlaget for Goodwill (s. 92—99, jfr s. 129—131); Knud Berlin, Gift Kvindes statsborgerlige Stilling (s. 105—121); Knud Jarner, Moderne Lovgivningsvirksomhed (s. 121—122); Arne Georg Cohn, Tysk Valutaret (s. 123—128); Sv. Aage Funder, Haag-reglerne 1921 (s. 132—140); H. B. Krenchel, Aktieselskabers Opløsning (s. 145—168); N. H. Bache, Ung Opposition (s. 173—174); Svend Chr. Kemp, Om Beskatning af Goodwill (s. 177 -180); Johan Jelvard, Om Revision af Eksecutorboer (s. 181—183); Henry Ussing, Ægtefællers Formueforhold (s. 189—228); Knud Jarner, Et par Bemærkninger om Forsvarerens Stilling og Pligter (s. 237—239, jfr s. 255, 256); A. P. Andersen, Om Beregningen af Skifteafgift i Eksekutorboer (s. 240—244); Karsten Meyer, Tvangslikvidation af Aktieselskaber (s. 245—250); G. Svedstrup, Domstole- eller Regeringsorganer? (s. 251—255); H. Munch-Petersen, Højesterets Stilling under vor nye Retsplejeordning (s. 261—271); Henry Ussing, Anm. av RAGNAR KNOPH: Hensiktens betydning for grensen mellem rett ogurett (s. 272—276); Densamme, Anm. av PER AUGDAHL: Ret og retskrænkelse(s. 276).
    Juridisk tidsskrift 1922 hft 3—9: A. D. Bentzon, Nogle Hovedspørgsmaal i Udkastet til Lov om Forsikringsaftaler (s. 33—61); Georg Cohn, Blandede Retsforhold III (s. 65—107); N. Cohn, Tinglæsningsvæsenets Nyordning (s. 113—141); Densamme, Indiciebeviset i Nævningesager (s. 145—170).

UR GRANNLÄNDERNAS TIDSKRIFTER. 393    Nordisk Tidsskrift for Strafferet 1922 hft 3—4: Olof Barklind, Om förhållandet mellan ämbetsbrott och disciplinförseelser samt om de å ämbetsmän tillämpade disciplinstraffens rättsliga natur. En studie i tysk, fransk, engelsk, dansk, norsk och finsk rätt (s. 153—242); Nils Stjernberg, Det tolfte nordiska juristmötet från kriminalistisk synpunkt (s. 243—254); Filip Holmqvist, Anvisning angående anskaffandet av skriftprov för skriftjämförelse i kriminella och civila saker (s. 255 — 261); Carl Bonnevie, Strafferetsreformog socialpolitik i Tyskland (s. 262—272); A. Lundquist, Fängelseväsendet i Sverige 1920 (s. 283—288); E. O., Anm. av BIRGER WEDBERG: Om nåd och lejd under Konungens Högsta Domstols gustavianska skede (s. 315—318); Hakon Jørgensen, Anm. av RUDOLF VON SCHULTZ: Polishandbok III (s. 318—319).
    Medlemsblad for den norske dommerforening 1922 hft 49—52: Rolfsen, Lagmandsretten (s. 1—17); Otto Lund, Farskapslovgivningen (s. 18—41); Ervorelagmandsretter gode domstoler? (s. 11 —15); Grøner, Individuel straffutmaaling (s. 16—20).
    Den danske Dommer forenings Medlemsblad 1922 hft 15: P. Skadhauge, Proceduren i Paternitetssager (s. 39—47).
    Ministeriernes Maanedsblad 1922 hft 7: Det nordiske administrative Forbunds Møde i Stockholm (s. 68).
    Nordisk Administrativt Tidsskrift 1921 hft 4: Sven Odén, Om kommunalförvaltning och kommunförbund i Sverige (s. 147—162); Ivar Berendsen, Tjenestemændenes Forhandlingsret (s. 162—169); Nils Østbye, Lønnsforholdsiden 1914 for Statstjenestemenn i Norge (s. 169—186). 1922 hft 1 — 2: Per Augdahl, Det norske Regjeringsforslag til Lov om Personnavn (s. 26—42); Gabriel Thulin, Statens civila befattningshavares ställning i disciplinärt avseende i Sverige (s. 54—90).