Den nordiska försäkringslagstiftningen. I dec. 1921 har försäkringslagstiftningskommittén till Svenska försäkringsföreningen, handelskamrarne i riket samt vissa andra korporationer för yttrande utsänt ett utkast till lag om försäkringsavtal, som av kommittén utarbetats, innan frågan om förändrade lagbestämmelser rörande sjöförsäkring genom K. M:ts beslut d. 4 nov. 1921 överlämnats till kommitténs behandling. För överläggning rörande inkomna yttranden samt utlåtanden, som på liknande sätt inhämtats i de tre övriga nordiska länderna, har ett arbetsutskott sammanträtt i Grankulla i Finland från d. 13 sept. till d. 7 okt. 1922. I detta utskott hava från svensk sida deltagit hovrättsrådet Rudolf Eklund och v. häradshövdingen Karl Herlitz. Den förnyade granskning, som den svenska kommittén under år 1922 underkastat det föreliggande utkastet, har resulterat i ändringsförslag avsedda att framläggas vid kommittéernas nästa gemensamma sammanträde, som är utsatt att hållas i Norge i mitten av jan. 1923. Dessa förslag äro av såväl saklig som redaktionell natur och hava till väsentlig del föranletts av de inkomna yttrandena över utkastet.
    Frågan om förändrade lagbestämmelser rörande sjöförsäkring har under året varit föremål för behandling dels inom den svenska kommittén och dels inom ett av två ledamöter från varje land bestående arbetsutskott, som sammanträtt i Hösbjör i Norge från d. 23 jan. till d. 15 febr. och i Köpenhamn från d. 18 maj till d. 2 juni. I dessa sammanträden hava från Sverige deltagit hovrättsrådet Eklund och verkställande direktören i Stockholms sjöförsäkringsaktiebolag Harald Andersson, varjämte såsom särskilt tillkallad sakkunnig när varit dispachören Per Hasselrot. Såsom resultat av arbetet på detta område föreligger ett preliminärt utkast till vissa lagbestämmelser rörande sjöförsäkring.

R. E.

 

    Den nordiska sjölagstiftningen. Under året har förslaget till sjömanslag m. m. antagits av riksdagen samt lag i ämnet utfärdats d. 15 juni 1922 (se Sv. J. T. 1922 s. 264). I Norge har stortingets förstärkta justiskommitté i instilling d. 20 juni 1922 i huvudsak tillstyrkt lagförslaget, och i Danmark och Finland förväntas regeringsförslag komma att framläggas senast under nästkommande år.
    Under förra halvåret har sjölagskommittéernas arbete huvudsakligen varit inriktat på utarbetande av bestämmelser om befraktning, därvid delegerade för kommittéerna sammanträtt i Stockholm d. 13 mars—8 april och i Köpenhamn d. 8 maj—2 juni. I dessa sammanträden hava från svensk sida deltagit revisionssekreteraren A. Bagge, hovrättsrådet H. Wikander och hovrättsassessorn J. Alsén. Som resultat av de delegerades arbete föreligger ett preliminärt utkast till befraktningskapitel, upptagande i tre huvudavdelningar bestämmelser om resebefraktning, om tidsbefraktning och om konossement. Nämnda utkast har varit föremål för överläggningar å kommittéernas gemensamma samman-

NOTISER. 405träde i Helsingfors d. 4—15 juli. Åt de delegerade uppdrogs att på grundval av den förda diskussionen genomgå och granska utkastet samt i övrigt framlägga förslag till de ändringar, vartill förnyad granskning kunde föranleda.
    Under senare hälften av året har det egentliga kommittéarbetet vilat, beroende på återupptagandet av det till följd av världskriget avbrutna internationella lagstiftningsarbetet på sjörättens område. Efter det belgiska regeringen inbjudit flertalet stater, däribland de nordiska länderna, till en diplomatisk konferens, att hållas i Bryssel under innevarande höst, för förnyat dryftande av de två sedan 1913 föreliggande förslagen till konventioner omredares begränsade ansvarighet samt om fartygshypotek och sjöpanträtt, har K. M:t förordnat revisionssekreteraren Bagge och försäkringsdirektören E. Lange att vara Sveriges representanter vid nämnda konferens ävensom hovrättsassessorn Alsén att i egenskap av sekreterare biträda de delegerade. Tillika förordnades hovrättsrådet Wikander att från svensk sida deltaga i samarbete med de nordiska länderna för beredande av dessa frågor. Gemensamma överläggningar om konventionsutkasten hava hållits i Kristiania d. 6—9 sept., därvid man enade sig om förslag till gemensamt yttrande över konventionsutkasten, vilket förslag sedermera godkänts av respektive regeringar och avlåtits till belgiska regeringen. Den diplomatiska konferensen i Bryssel hölls under tiden 17—26 okt. Såsom sakkunnig för försäkring har jämväl hovrättsrådet R. Eklundviss tid deltagit i konferensen. Till behandling upptogos även frågorna om internationell reglering av vissa bestämmelser angående konossement m. m (de s. k. Haagreglerna) och om statsfartygs immunitet. Dessa frågor hade genom belgiska regeringen överlämnats till den diplomatiska konferensen från den kort förut hållna internationella sjörättsföreningen Comité Maritime Internationals trettonde konferens i London, vilken konferens de svenska delegerade jämte sekreterare, efter offentligt uppdrag, jämväl bevistat (jfr efterföljande notis om svensk förening för internationell sjörätt). Som resultat av Brysselkonferensen föreligga delvis omarbetade förslag till konventioner om redares begränsade ansvarighet samt om fartygshypotek och sjöpanträtt ävensom utkast till konvention om vissa konossementsbestämmelser, vilka konventionsförslag äro avsedda att snarast underställas respektive regeringar. Härjämte tillsattes en subkommitté för frågornas vidare behandling, i vilken insattes revisionssekreteraren Bagge. 

J. A.