Svensk avdelning av International Law Association konstituerades i Stockholm d. 5 maj 1922. Till styrelse utsågos: konsul Th. Alpen, försäkringsdirektören Harald Andersson, revisionssekreteraren Algot Bagge, skeppsredaren Dan Broström, professorn Birger Ekeberg, landshövdingen Hj. L. Hammarskjöld, advokaten G. Huselius, generalkonsuln Axel Ax:son Johnson, konsuln Carl Aug. Kjellberg, justitierådet Albert Kôersner, f. statsrådet Eliel Löfgren, v. häradshövdingen Frans Malmros, f. d. justitierådet Ernst Trygger, professorn Östen Undén och bankdirektören K. A. Wallenberg och till revisorer f. d. revisionssekreteraren Carl Berg och advokaten C. L. Schönmeyr.
    Inom styrelsen har till verkställande utskott utsetts hrr Hammarskjöld och Wallenberg, vilka tillika skulle vara, den förre ordförande och den senar ev. ordförande inom utskottet, Broström, Ekeberg, Undén och Löfgren samt

406 NOTISER.till suppleanter för dem hrr Kôersner och Bagge, varjämte till sekreterare utsetts hr Huselius.
    International Law Association, som har sitt säte i London, bildades vid en konferens i Bryssel 1873. Associationen är sålunda årsbarn med Institutde Droit International, som nämnda år bildades i Gent. De två institutionerna hava sedermera gått fram efter olika linjer. Institut de Droit International har arbetat såsom en uteslutande vetenskaplig anstalt, underdet att International Law Association bland sina medlemmar upptagit icke blott jurister — även om de icke voro specialister på internationell rätt — utan även köpmän, redare, försäkringsmän, delegerade för sådana korporationer som handels- och sjöfartskammare, fredsinstitutioner etc. Över huvud hava där haft hemortsrätt alla, som äro intresserade av förbättring i förhållandena nationerna emellan. International Law Association har framförallt sysselsatt sig med frågor utav praktisk art. Sin första triumf vann associationen redan 1877, då genom densamma allmänt antogos de internationella bestämmelserna å sjörättens område, som äro kända såsom York-Antwerpen-reglerna för gemensamt haveri. Dessförinnan hade vid en konferens i Bremen framlagts förslag till internationellt gällande bestämmelser i växelrätt, vilka haft stor betydelse för de skandinaviska växellagarna och som voro föremål för överläggningar å associationens kongresser i Budapest 1908 och i Haag 1910. International Law Association höll sommaren 1921 sin 30:de årskongress i Haag, därvid preliminärt antogos de numera i alla maritima stater under diskussion stående s. k. Haag-reglerna, avseende att på ett mer tillfredsställande sätt än hittills skett fastslå redarnas ansvar för gods vid sjötransporter.
    Vid International Law Associations kongress i Haag sist lidna sommar, där Sverige företräddes av, bland andra, ordföranden i den svenska sjölagskommittén samt ombud för de svenska redarna, de svenska handelskamrarna och den svenska försäkringsvärlden, uttalades från engelsk sida önskvärdheten av att i Sverige — liksom dessförinnan i flera andra länder — bildades en nationell avdelning av associationen, vilken avdelning skulle dels inom Sverige dels ock utåt å Sveriges vägnar arbeta för den internationella rättens utveckling. Då det sedermera visade sig att här i landet fanns stort intresse för denna tankes realiserande, bildades såsom nämnts sistlidne vår en dylik svensk avdelning av associationen. — Föreningens ändamål angives i dess stadgar vara att såsom en svensk avdelning av International Law Association arbeta för den internationella rättens utveckling. Medlemmar av föreningen äro förutom stiftarne de, som av styrelsen antagits till medlemmar. Även aktiebolag och föreningar kunna antagas till medlemmar. Föreningen själv har såsom sådan rätt att bliva medlem av den engelska föreningen. Avgiften för medlemskap i den svenska avdelningen utgår med 10 kr. för år eller 100 kr. en gång för alla, dock att bolag och föreningar skola för dylikt medlemskap erlägga en avgift av minst 25 kr. pr år. Avsikten är att medlem i den svenska avdelningen skall kunna bliva medlem även av den engelska föreningen mot en viss förhöjd avgift.

G. H-s.