NOTISER. 407    Svensk förening för internationell sjörätt. Före världskriget pågick sedan lång tid tillbaka en målmedveten verksamhet för utvecklingen och befrämjandet av sjörättens unifikation, ett arbete, som resulterat i internationella bestämmelser inom viktiga delar av sjörätten, såsom angående bärgning, fartygs sammanstötning och sjöfartssäkerhet. Och på andra områden föreligga fullt utarbetade förslag, såsom om redares begränsade ansvarighet samt om fartygshypotek och sjöpanträtt. Detta arbete har framför allt organiserats och letts av den på belgiskt initiativ bildade, från år 1897 verksamma internationella föreningen Comité Maritime International med dess nationella underavdelningar, vilken förening förstått att till gemensamt arbete med ledande jurister samla framstående målsmän för sjöfart, handel och försäkring. En svensk underavdelning av Comité Maritime International utgör den svenska föreningenför internationell sjörätt.
    Sedan det internationella lagstiftningsarbetet på sjörättens område avbrutits till följd av världskriget, har detsamma nu åter upptagits, och Comité Maritime International kunde redan under sommaren 1921 i Antwerpen hålla sin första allmänna konferens efter kriget, vilken sedan följts av en andra konferens i London under oktober detta år. Å sistnämnda konferens förekommo till behandling frågorna om internationell reglering av vissa bestämmelser angående konossement (de s. k. Haagreglerna) och om statsfartygs immunitet; resolutioner och förslag till lagbestämmelser antogos, vilka omedelbart tillställdes den belgiska regeringen för att av denna överlämnas till den några dagar därefter sammanträdande diplomatiska konferensen i Bryssel. Jfr notisen ang. den nordiska sjölagstiftningen här ovan s. 404.
    Det sista mötet före världskriget med den svenska föreningen för internationell sjörätt hölls, i närvaro av »representanter jämväl för de danska och norska föreningarna, dagen före krigsutbrottet i samband med det sjunde nordiska sjöfartsmötet i Malmö. Å mötet fattades en resolution om initiativ till en nordisk sjölagsrevision med särskilt framhållande av vikten därav, att denna revision ägde rum i anslutning till de synpunkter, som gjort sig gällande inom det internationella reformarbetet. Denna revision är numera, som bekant, i full gång. Sitt första sammanträde efter kriget höll föreningen i Stockholm d. 5 maj 1922. Därvid valdes till ordförande förutvarande statsrådet advokaten Eliel Löfgren, till v. ordförande försäkringsdirektören Harald Andersson samt till övriga styrelseledamöter revisionssekreteraren Algot Bagge, skeppsredaren Dan Broström, försäkringsdirektören Einar Lange, skeppsredaren v. häradshövdingen Frans Malmros och advokaten C. L. Schönmeyr med skeppsredaren A. E. Enhörning och kommendören Hans Ericson som suppleanter. Till föreningenssekreterare utsågs hovrättsassessorn John Alsén. Föreningen beslöt att ingå som medlem i den samma dag bildade svenska avdelningen av The International Law Association (se närmast föregående notis), i samband varmed uttalades som önskemål, att samarbetet föreningarna emellan borde så anordnas, att styrelsen i den svenska föreningen för internationell sjörätt måtte, i överensstämmelse med vad som skett i England, förklaras utgöra den svenska avdelningens av The International Law Association sjörättsavdelning (Maritime Law Committee).
    Föreningens syfte angives i dess stadgar vara att arbeta för överensstämmelse mellan olika länders sjörätt. Medlemmar av föreningen äro dess stif-

408 NOTISER.tare samt envar, som inväljes i föreningen. Även andra föreningar samt bolag kunna vara medlemmar av föreningen. Medlemsavgiften för år utgör 10 kr. för enskild medlem samt minst 25 kr. för förening eller bolag. Allmän tillslutning till föreningen påräknas från landets jurister, särskilt dess sjörättsjurister; anmälan om inträde kan ske hos föreningens ordförande eller sekreterare, Stockholm. 

J. A.