Reduktion av kommittéutredningarna. I konseljerna den 24 och 30 nov. 1922 har Kungl. Maj:t, efter initiativ av finansministern statsrådet F. V. Thorsson, fattat beslut om en väsentlig inskränkning i pågående kommittéutredningar. Hela antalet i årets riksdagsberättelse upptagna, vid årets ingång ännu verksamma utredningar genom kommittéer och sakkunniga utgjorde 197. Till dessa hade under året tillkommit ytterligare 28. Av alla dessa, sammanlagt 225 kommittéutredningar hade hittills i år redan avslutats 63. Av de vid tiden för konseljbesluten sålunda ännu verksamma 162 kommittéerna förklarades nu 70 skola omedelbart upphöra eller förelades att avsluta sina arbeten före utgången av innevarande år; 47 förelades att sluta vid olika tidpunkter under första halvåret 1923; 19 förklarades skola från vissa angivna tidpunkter, i allmänhet från årsskiftet, vila och därefter icke utan Kungl. Maj:ts särskilda medgivande återupptagas. Härefter återstå såsom fortfarande arbetande allenast 26 kommittéer, av vilka ett flertal emellertid icke äro utredningar i egentlig bemärkelse utan snarare förvaltningsorgan av mera eller mindre permanent natur och några torde komma att, fastän något föreläggande icke givits, sluta före den 1 juli 1923.
    Av justitiedepartementets kommittéer hade bl. a. följande under innevarande år redan avslutat sitt arbete (siffran inom parentes anger nummer i riksdagsberättelsen): ungdomsbrottslighetssakkunnige, ordf. överdirektör. V. Almquist, sekr. jur. kand. O. Barklind (nr 10), utredn. ang. byggnadsborgenärernas ställning, häradshövding N. Edling och prof. V. Lundstedt (nr 20), 1920 års krigslagstiftningskommitté, ordf. borgmästare J. Bååth, sekr. byråchef S. Centervall (nr 22) och utredn. ang. församlingsfriheten, revisionssekr. S. Dahlqvist (nr 28).
    Följande utredningar förklarades skola upphöra omedelbart eller senast med utgången av innevarande år: ang. stiftelser, hovrättsrådet G. Olin (nr 2). ang. handelsböcker och handelsräkningar, hovrättsrådet B. Wieselgren (nr 18), samt ang. prisocker, militieombudsmannen G. Lindstedt och prof. F. P:son Wetter, sekr. fil. lic. G. W. Sjögren (nr 30; betänkande i sistnämnda ämne avgivet d. 4 dec.).
    Följande utredningar förklarades skola slutföras inom nedan angivna tider: ang. kvinnors tillträde till civil statstjänst, ordf. fru Emilia Broomé, hovrättsrådet A. Afzelius m. fl. (nr 14), d. 31 jan. 1923; 1916 års strafflagskommission, ordf. presidenten B. Hasselrot, sekr. hovrättsrådet G. Olin, biträd.sekr. revisionssekr. K. Masreliez (nr 3), d. 28 febr. 1923; jordkommissionen, ordf. borgmästare C. Lindhagen, revisionssekr. M. Ehrenborg m. fl., sekr. hovrättsassessor S. Ekberg (nr 12), d. 28 febr. 1923; folkomröstningskommittén, ordf. landshövding N. Edén, sekr. doc. A. Brusewitz, biträd, sekr. fil. lic. H. Tingsten (nr 23), d. 28 febr. 1923; 1922 års utredn. ang. sportelsystemets avskaffande, ordf. justitieombudsmannen N. Lilienberg, häradshövdingen C. Arhusiander och riksdagsmannen N. A. Nilsson i K abb arp, d. 28 febr. 1923; den s. k. lilla strafflagskommissionen, prof. J. C. W. Thyrén, borgmästare J. Pettersson och häradshövding W. Linder (nr 16), d. 31 maj

NOTISER. 4111923; utredn. ang. gruvlagstiftning, ordf. borgmästare J. Pettersson, sekr. hovrättsrådet G. Bendz (nr 19), d. 31 maj 1923; ang. vissa kyrkomötesfrågor, landshövding J. Widén, sekr. hovrättsassessor N. Lundblad (nr 36), d. 31 maj 1923; ang. stadsplan och tomtindelning, hovrättsrådet J. Samuelsson, d. 31 maj 1923; 1922 års krigslagstiftningssakkunniga, ordf. borgmästare J. Bååth, sekr. byråchefen S. Centerwall, d. 31 maj 1923.
    Följande utredningar förklarades skola vila: 1921 års strafflagskommission (nr 34) omedelbart, samt fr. o. m. d. 1 jan. 1923: religionsfrihetssakkunniga, ordf. folkskoleinspektören fil. dr. K. Nordlund, sekr. revisionssekr. H. Kylander (nr 7), sedan de sakkunniga dock först avgivit betänkande ang. jordfästningslag; vidare jordabalkssakkunniga, ordf. presidenten A. Östergren, generaldirektör G. Grefberg, hovrättsrådet H. Himmelstrand och häradshövding Y. Wisén, sekr. hovrättsrådet E. G. Geijer (nr 13); utredn. ang. patent- och mönsterlagstiftning, hovrättsrådet H. Hjertén (nr 25); ang. fångvårdsväsendets ordnande, ordf. statssekr. S. Hagströmer (nr 26), samt ang.s junkvirkets tillvaratagande, vattenrättsdomare N. Gärde (nr 27).
    Endast följande tre kommittéutredningar — bortsett från lagberedningen och processkommissionen, för vilka särskilda riksdagsanslag finnas, samt patronaträttsnämnden — skulle utan föreläggande av viss sluttermin fortsätta: den allmänna revisionen av strafflagen genom prof. J. C. W. Thyrén (nr 1) samt de båda internordiska försäkringslagstiftnings- och sjölagstiftningskommittéerna (nr 9 och 11).
    I fråga om kommittéer av juridiskt intresse, sorterande under andra departement än justitiedepartementet, må här antecknas följande. Bland de utredningsarbeten, som förklarades skola upphöra senast med utgången av innevarande år, märkas: fattigvårdslagstiftningskommittén, ordf. häradshövding J. Linders, sekr. kanslirådet Hj. Nyman (socialdep. nr 1); socialförsäkringskommittén, ordf. presidenten A. Lindstedt (soc. nr 6); socialdepartementets polisutredning, regeringsrådet S. Linnér, sekr. hovrättsrådet S. Lawski (soc. nr 27); vägkommissionen, ordf. generaldirektör Hj. Nehrman, revisionssekr. frih. P. M. av Ugglas m. fl., sekr. hovrättsassessor T. Sjöfors (kommunikationsdep. nr 2); utredn. ang. den sekundära fastighetskreditens ordnande, ordf. riksgäldsfullmäktigen H. S. Tamm, hovrättsrådet S. Lawskim. fl. (jordbruksdep. nr 26), överarbetningen av skogslagstiftningskommitténs betänkande, häradshövdingen Y. Wisén (jordbruksdep. nr 29), samt utredn. ang. införande i den kyrkliga kommunen av representativt systemm. m., ordf. hovrättsrådet K. J. Ekman (ecklesiastikdep. nr 15).
    Följande utredningar förklarades skola upphöra å nedan angivna tider: kommunalförfattningssakkunniga, ordf. rådman E. Lyberg, sekr. fil. mag. E. Humble (socialdep. nr 13), senast d. 31 jan. 1923; sinnessjukstadgekommittén, ordf. överinspektör A. Petrén, advokaten G. Huselius m. fl., sekr. ombudsmannen N. Hellichius (soc. nr 2), senast d. 31 mars 1923; kommittén för industriell demokrati, ordf. lektor E. Wigforss, sekr. advokaten G. Branting (soc. nr 22), senast d. 31 mars 1923; lappkommittén, ordf. landshövding W. Murray, sekr. hovrättsrådet P. J. Aastrup (soc. nr 14), senast d. 31 maj 1923; utredn. ang. ordnandet av apoteksväsendet i riket, byråchefen S. Ribbing (soc. nr 31), senast d. 31 maj 1923; inkomstskattesakkunniga, hovrättsrådet H. Waller m. fl. (finansdep. nr 7), senast d. 30 april 1923; ang. regal-

412 NOTISER.rätten till inom riket förekommande vattendrag, prof. K. G. Westman (fin.nr 3), senast d. 30 juni 1923; ang. kvinnliga befattningshavares avlönings- och pensionsförhållanden, ordf. red. C. G. Ekman, sekr. juris dr S. Matz (fin.nr 27), senast d. 30 juni 1923, samt folkhushållningskommissionens avvecklingskommitterade, militieombudsmannen G. Lindstedt m. fl. (jordbruksdep. nr 24), senast d. 31 mars 1923.
    Följande utredningsarbeten skola vila fr. o. m. d. 1 jan. 1923: livsmedelslagstiftningskommittén, ordf. rådman K. Kant, sekr. juris dr H. Berglund (socialdep. nr 7); patentlagstiftningskommittén, ordf. generaldirektör E. Björklund, sekr. byrådirektör A. Hasselrot (handelsdep. nr 1) och näringsrättsutredningen, hovrättsassessor O. Hæggström (handelsdep. nr 20).
    Utan ändring i meddelade instruktioner skola slutligen bland andra följande utredningar fortsätta, nämligen 1922 års utredning ang. lagstiftning om den offentliga barnavården, revisionssekr. R. von Koch (socialdep.), och 1921 års kommunalskattekommitté, ordf. f. d. presidenten G. A. Petersson, sekr.assessorn i kammarrätten E. Geijer (finansdep. nr 26).