Föreningen Sveriges häradshövdingar höll d. 7 okt. 1922 ordinarie årsmöte under ordförandeskap av f. d. häradshövdingen H. Rohtlieb. Föreningen beslöt att hos K. M:t göra framställning om, alt oavsett vilka åtgärder må anses böra vidtagas i anledning av de förslag, som i övrigt framställts i det av tillkallade sakkunniga inom justitiedepartementet d. 24 sept. 1921 avgivna betänkande rörande frågan om avskaffande av sportelsystemet såsom avlöningsform för domare m. m., proposition måtte till nästkommande riksdag avlåtas om höjning av pensionsunderlaget för häradshövding, 5,600 kr., till 6,996 kr. i likhet med vad för hovrättsråd och revisionssekreterare fastställts; samt att K. M:t måtte förordna, att, utan hinder av vad i första och andra styckena i § 24 av k. stadgan d. 22 juni 1920 med vissa föreskrifter angående domsagornas förvaltning är föreskrivet, den, som fyllt 25 år samt ett och ett halft år efter examen tjänstgjort såsom biträde åt häradshövding, må även efter utgången av juni månad 1923 och tills vidare förordnas att förvalta häradshövdingämbete och hålla allmänt tingssammanträde.
    Vid sammanträdet förekom vidare överläggning ang. frågorna om kvinnors tillträde till domarbefattningar samt om redovisning för av häradshövding uppburna stämpelmedel, varjämte handlades en del föreningsangelägenheter och företogos erforderliga val.

 

    Ny juridisk förening. Den 4 nov. 1922 konstituerades vid sammanträde å restaurant Kungsparken i Malmö Malmö-Lunds Juristförening, bestående av jurister från Lunds universitet, hovrätten, rådhusrätten och länsstyrelsen i Malmö, rådhusrätten i Lund, domare och jurister i närliggande domsagor, medlemmar av advokatsamfundet i båda städerna samt åtskilliga fristående jurister. Vid sammanträdet, som avhölls under ordförandeskap av presidenten i hovrätten över Skåne och Blekinge, Berndt Hasselrot, antogos stadgar och valdes funktionärer. Enligt stadgarna utgör föreningen en sammanslutning av jurister från Malmö och Lund med omnejd samt har till ändamål att bereda tillfällen till behandling av frågor av gemensamt intresse och till sällskaplig samvaro. Till ordförande vid nästa sammanträde utsågs professor Ernst Kallenberg i

NOTISER. 413Lund, till v. ordförande borgmästaren Hans Brodin i Malmö, till sekreterare advokat Sigfr. Lindström, till skattmästare assessor Gustav Stenmarck, till sexmästare assessor Carl Rydbeck samt till revisorer assessor Evert Sandberg och länsnotarie Torsten Kinnman. Efter sammanträdet höll advokaten Henrik Almstrand från Göteborg ett föredrag över ämnet "Synpunkter rörande domstolarnas organisation vid en blivande processreform".