UR SVENSKA TIDSKRIFTER.

 

    Nytt juridiskt arkiv 1920 avd. II hft 2—4: A. Lindman, Den nya flottningslagstiftningen, forts. (s 177 - 243); Lag om skyldighet i vissa fall att vid flottled anordna härbärgen åt flottningsarbetarna (s. 244—255); Albert Brycker Den nya lagstiftningen angående farled, torrläggning av mark och kloakledningar (s. 256—552); Lagstiftning om registrering av elektriska anläggningar samt om rätt till elektrisk kraft m. m. (s. 553 — 646); Översikt av de vid 1920 års riksdag behandlade ärenden, i vilka lagutskott meddelat utlåtande, ävensom redogörelse för vissa av andra utskott behandlade lagfrågor (s. 647—781). 1921 hft 1—2: Karl Tiselius, Den nya giftermålsbalken (s. 1—342).
    Statsvetenskaplig tidskrift 1921 hft 3—4: Nils Herlitz, Ett och annat om självstyrelsens betydelse i svensk förvaltningshistoria, forts. (s. 137—158); Helge Granfelt, Trippelallianstraktaten av år 1882, dess tillkomst och betydelse, forts. (s. 159 -173); Ragnar Lundborg, De brittiska dominiernas och lydstaternas rättsliga ställning (s. 174 — 185); Otto Grönlund, Till frågan om referendum (s. 238—247); S. Wallengren, Länder-fördelningen i Tyska riket enligt 1919 års författning (s. 261—266).
    Svtnska stadsförbundets tidskrift 1921 hft 5—7: Yngve Larsson, Den svenska stadsbudgeten och dess uppställning (s. 225 —243, 340—353); Nils Herlitz, Städer och stadsbefolkning i Sveriges historia (s. 243—257); Gunnar Fant, Budgetsbestämmelserna i kommunallagstiftningen (s. 258—261); C. Meurling, Den sekundära bostadskrediten (s. 337—339); Torsten Nothin. Förhällandet mellan staten och stadskommunerna med hänsyn till de senares särskilda skyldigheter och rättigheter (s. 393—406).
    Tidskrift för den svenska pensionsförsäkringen 1921 hft 6—9: N. R., Den nya belgiska folkpensioneringslagen (s. 107—110); Av 1921 års riksdag beslutade ändringar i pensionsförsäkringslagen (s. 121—124); F—k, Förslag om invaliditets- och ålderdomsförsäkring i Schweiz (s. 132 — 135); N. R-t, Lagstiftning i Danmark i fråga om invalider och kroniskt sjuka (s. 141—145); S-s, Förslag till utvidgning av den norska sjukförsäkringen (s. 145—148); Den norska sjukförsäkringen (s. 167); S-s, Den nya tyska lagstiftningen om moderskapshjälp (s. 169 — 171).
    Nordisk försäkringstidskrift 1921 hft 3—4: .1. Ødegaard, Ildebrandsaarsagerne og deres efterforsikring (s. 349—361); O. Østergaard, Præmieog Skadereserver for Skadesforsikring (s. 393—413); Jens Pedersen, Om frivillige Udtrædelser i Livsforsikring (s. 414—432); O. Saarinen, Är hög värdeförhöjning inom brandförsäkringen berättigad och huru motiveras densamma? (s. 433—447); Fr. Halvorsen, Om kondemnation av skibe (s. 463—481); Chr. Hansson, Amerikansk brandforsikring (s. 521—537); V. E. Gamborg, Dansk Forsikringslovgivning (s. 556—565).
    Sociala meddelanden 1921 hft 7—12: Hyresstegringslagen år 1921 (s. 633—643); Revisionen av arbetstidslagen (s. 692 —700); Fylleriförseelserna och deras orsaker under andra kvartalet 1921 (s. 768 — 773); Gunnar Löwegren. Fattigvård och välgörenhet i Frankrike (s. 809—815); Förslag till lag om den offentliga barnavården (s. 847—852); Erik Sjöstrand, Ny engelsk lag om arbetslöshetsförsäkring (s. 878—880); Densamme, Ny engelsk lag om försäljning av rusdrycker (s. 880—883); Wilhelm Jansson, Försörjningslagstiftningens problem i Tyskland (s. 884—893); Den amerikanska invandringslagens tillämpning (s. 937—939); Den fasta mellanfolkliga domstolen (s. 939—940); Wilhelm Jansson, Attatimmarsdagens genomförande i de tyska staterna

UR SVENSKA TIDSKRIFTER. 45(s. 945—949); Gunnar Löwegren, Lagstiftningen om arbetsaktier i Frankrike (s. 951—952); Fylleriförseelserna och deras orsaker under tredje kvartalet 1921 (s. 1009—1014); Ideella föreningars skattskyldighet (s. 1048—1051); Erik Sjöstrand, Ny engelsk bostadslag (s. 1057—1058); Wilhelm Jansson, Socialförsäkringen i Tcheckoslovakien (s. 1059—1065).
    Arbetarskyddet 1921 hft 6—11: P. G. Laurin, Om socialförsäkringens mål och organisation (s. 155—171); Lode Wistrand, Den nya arbetstidslagen (s. 181—184); E. S., Sverige och det internationella socialpolitiska samarbetet (s. 187—193); J. May, Några anteckningar från en studieresa till Schweiz och Tyskland år 1920 (s. 198—216); E. Odelstierna och I. Davidson, Olycksfallsförsäkringen i Holland (s. 216—231); Henrik Beer, Overenskomst mellem Norge, Danmark og Sverige om gjensidighet i arbeiderulykkesforsikringen (s. 256—259); H. v. Schulze nheim, Förslag till ändringar i olycksfallsförsäkringslagen (s. 292—300); Den obligatoriska olycksfallsförsäkringen i Danmark och de privata försäkringsinrättningarna (s. 300—304).
    Svenska Fattigvårdsförbundets tidskrift 1921 hft 1— 6: Dyrtidsverksamhetenoch fattigvården (s. 16); Institutet för socialpolitisk och kommunal utbildning och forskning (s. 19—21); Ändring i § 3 lagen om fattigvården (s. 67—68); Den offentliga barnavårdens organisation (s. 9297); A. H-h, Förslaget till lag om den offentliga barnavården (s. 97—103, 130—135, jfr s. 178180); Förslaget till ny finsk fattigvårdslag (s. 144—145); Efterlysande av försumliga försörjare (s. 175—178).

    Tiden 1921 hft 4: N. F. C. Wikstrand, Ålandsfrågans handläggning i Genève (s. 154—163).
    Det nya Sverige 1921 hft 5: Lage Staël von Holstein, Dödsstraffets avskaffande (s. 200—211); hft 11: Einar Tegen, Den moderna straffrättens principer. Några ord i den Lundstedt-Thyrénska frågan (s. 465478).
    Svensk Tidskrift 1921 hft 6: Åke Hammarskjöld, Nationernas förbundskonstitutionella organisation (s. 348 — 366).
    Forum 1921 hft 8—9: Einar Tegen, Nya riktlinjer inom rättsfilosofi och straffrätt. Med anledning av den Lundstedt-Thyrénska striden (s. 474—490, 538—557).