76 NOTISER.    Processkommissionen har i den för år 1921 till K. M:t avgivna redogörelsen bl. a. meddelat följande: Under året har kommissionen ytterligare bearbetat de under år 1920 uppsatta delarna av grunder för ny rättegångsbalk, första avdelningen, domstolsförfattningen, samt vidare uppgjort utkast till de till samma avdelning hörande kapitlen om allmänna åklagare och om advokater. I övrigt har kommissionens arbete huvudsakligen avsett straffprocessen, och har kommissionen under året uppsatt utkast till en stor del av de kapitel i nämnda grunder, som behandla straffprocessen. De uppsatta utkasten hava genomgåtts vid sammanträden med kommissionens sakkunniga under november månad.
    Kommissionen har med K. M:ts medgivande från domhavande och rådstuvurätter införskaffat uppgifter angående beskaffenheten av nuvarande rättslokaler, särskilt ur synpunkten av deras användbarhet efter genomförandet av en ny rättegångsordning.

 

    Juridiska föreningens i Finland årsmöte ägde rum under övliga former d. 18 dec. 1921. Särskilda minnesord ägnades föreningens avlidne hedersledamot, presidenten dr Ivar Afzelius av senatorn, friherre dr R. A. Wrede samt de kända tyska rättslärda, professorerna Andreas Heusler och Otto von Gierke av prof. dr J. W. Chydenius. Föredrag hölls av prof. justitierådet dr O. Hj. Granfelt över ämnet: Huru kan en effektivare straffverkställigheter nås? — Ur den s. k. Falcken'ska donationsfonden utdelades tvenne pris för under året på svenska språket utgivna juridiska och nationalekonomiska arbeten; det ena åt prof. dr K. A. Moring (för särsk. smärre arbeten) och det andra åt bankkamreraren Jul. Grénman (Valutaproblemet). — Vid anställdaval återvaldes till föreningens ordförande: presidenten dr Julius Grotenfelt samt till ledamöter i styrelsen: professorerna dr J. W. Chydenius, justitierådet O. Hj. Granfelt och dr K. A. Moring ävensom jur. kand. L. Wasastjerna samt till ledamotssuppleanter: direktören vicehäradshövdingen A. Söderholm och förvaltningsrådet L. Kihlman.

 

    Föreläsningar över vittnespsykologi. Under vårterminen 1922 kommer docenten Sidney Alrutz att för juris studerande vid Uppsala universitet för andra gången hålla föreläsningar över vittnes- och utsagopsykologi (med demonstrationer och experiment). I anledning härav har docenten Alrutz tillställt redaktionen följande till herrar domare och advokater riktade uttalande med begäran om dess publicering:
    »Ju mera dessa föreläsningar kunna belysas — förutom med experiment och erfarenheter från den empiriska psykologien — med olikartade faktiska tilldragelser från de svenska domstolarna med avseende å vittnesförhörets många vanskligheter och felkällor, desto större betydelse synas mig sådana föreläsningar kunna erhålla för blivande domare och advokater. Jag vore därför var och en särdeles tacksam, som till mig vill insända fall, vilka belysa vittnesmålets och vittnenas psykologi, ävenså för eventuella anvisningar på dylika i litteraturen publicerade fall. Det säger sig självt, att namn å personer och platser icke komma till offentligheten, ehuru väl det vore önskvärt,att sådana privatim till mig meddelas.»

 

    I professor Lundstedts uppsats i 6:te häftet av Sv. J. T. 1921 ha, på grund av företagen ombrytning, fem i artikeln förekommande sidhänvisningar

NOTISER. 77blivit oriktiga. Hänvisningarna å s. 334, 336, 337 och 355 till respektive s. 338 och 339, 347, 346 och 342 skola sålunda i stället avse s. 342 och 343, 351, 350 och 346.