Dödsfall. D. 31 nov. 1921 avled i Stockholm f. d. häradshövdingen Anders Julius Roman. R. var född i Arvika landsförs. d. 23 maj 1843, avlade studentex. i Uppsala d. 11 sept. 1862 och hovrättsex. d. 11 dec. 1869. Efter tjänstgöring under Svea hovrätt utnämndes R. 1872 till v. häradshövding och blev år 1875 häradshövding i Härjedalens domsaga.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har d. 2 dec. 1921 till revisionssekreterare utnämnt hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Erik Michael Carl Ehrenborg.
    Under år 1921 hava följande personer första gången förordnats att tjänstgöra såsom revisionssekreterare:
    d. 22 april: vice häradshövdingen C. A. Norelius,
    d. 24 maj: vice häradshövdingen G. R. Åberg,
    d. 19 aug.: assessorn i Svea hovrätt J. E. Sjögren,
    s. d.: assessorn i Göta hovrätt H. F. Ljungholm,
    d. 16 dec.: assessorn i Svea hovrätt T. Liljestrand,
    d. 31 dec.: assessorn i Svea hovrätt H. Elliot.
    D. 31 dec. 1921 förordnades hovrättsråden P. Cederschiöld, I. A. O. Björklund och friherre T. Hummerhielm samt assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge C. A. Brycker att med egna rotlar tjänstgöra såsom revisionssekreterare. Såsom extra revisionssekreterare tjänstgör G. Åberg.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 16 dec. 1921 till assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge förordnate. o. notarien Hugo Georg Ludvig Wickström;
    d. 22 dec. 1921 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt häradshövdingen Hjalmar Victor Himmelstrand och assessorn Gösta Gustafsson Holmberg;
    d. 31 dec. 1921 till assessorer i Svea hovrätt utnämnt e. o. notarierna docenten Fritz Sterzel och Sven Turén.

 

    Vattenöverdomstolen. K. M:t har d. 16 dec. 1921 förordnat kammarrådet Axel Jonas Julius Klockhoff att fortfarande under åren 1922—1924 vara ledamot i vattenöverdomstolen.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har d. 16 dec. 1921 förordnat e. o. notarierna Birger Johan Adolf Roos och Karl Gustaf Helge Andersson samt vice häradshövdingarna Karl Fabian Appelberg, Erik Björkman och Harald Wullt att från och med d. 1 jan. 1922 tillsvidare till utgången av år 1924 vara vattenrättssekreterare, Roos vid Norrbygdens, Andersson vid Mellanbygdens, Appelberg vid Österbygdens, Björkman vid Söderbygdens och Wullt vid Västerbygdens vattendomstol.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    d. 2 dec. 1921 utnämnt revisionssekreteraren Johan Hansson till häradshövding i Luggude härads domsaga, förutvarande statsrådet rådmannen i Malmö Knut Dahlberg till häradshövding i Sollentuna och Färentuna härads domsaga samt vice häradshövdingen Carl Fredrik Söderström till häradshövding i Medelsta härads domsaga;
    s. d. förordnat att biträdande domare skola vara anställda i nedannämnda domsagor: under hela år 1922 i Södra Roslags, Södertörns, Oppunda och Villåttinge härads, Falu, Västerbottens norra, Östra Värends, Askims, Västra och Östra Hisings samt Sävedals härads, Frosta och Eslövs samt Rönnebergs, Onsjö och Har jagers härads domsagor; under första halvåret av år 1922 i Tveta,Vista och Mo härads domsaga samt under tid av år 1922, varom Svea hovrätt har att närmare bestämma, i Nedansiljans, Ovansiljans, Ångermanlands södra och Jämtlands norra domsagor;
    d. 16 dec. dels på ansökning beviljat häradshövdingen i Västmanlands södra domsaga Claes Gustaf Uggla avsked från häradshövdingämbetet, dels ock på

78 NOTISER.därom gjord framställning entledigat vice häradshövdingen greve Robert Henrik Spens från meddelat förordnande att vara vice häradshövding vid Göta hovrätt;
    d. 31 dec. till häradshövding i Nås och Malungs domsaga utnämnt v. häradshövdingen Emil Robert Dahl.