Sjölagstiftningskommittén. K. M:t har d. 9 dec. 1921 till ordförande i sjölagstiftningskommittén efter rådmannen Knut Dahlberg, som utnämnts till häradshövding, förordnat ledamoten av kommittén revisionssekreteraren Algot Bagge. (Se Sv. J. T. 1920 s. 380.)

 

    Religionsfrihetssakkunniga. Att såsom sakkunnig biträda inom justitiedepartementet vid behandling av frågan om ny lagstiftning angående rätt till utträde ur statskyrkan, särskilt beträffande tillträde till vissa statsämbeten, oberoende av viss trosbekännelse samt beträffande s. k. borgerlig begravning, har chefen för justitiedepartementet jämlikt K. M:ts bemyndigande d. 9 dec. 1921 kallat revisionssekreteraren Hadar Kylander. (Se senast Sv. J.T. 1921 s. 241.)

 

    Nya medlemmar i Sveriges Advokatsamfund. År 1921 hava i Sveriges Advokatsamfund intagits följande nya medlemmar, nämligen i Stockholm: Simon Axelson, Fredrik C. Bohnstedt, Thure Essén, Folke Gripe, Eugen Halldor, Gösta Håkansson, Arnold Juhlin, Helge Lindahl, E. Nathorst-Böös, Samuel Nisell, Emil Sandstedt, Sven Salmonsen, Åke Skiöld, Mathilda Staëlvon Holstein, Fredrik Stiernstedt, K E. Wawrinsky; i Göteborg: Torsten Frykholm, O. Frodi, Gunnar Lewerth, Harald Lewerth; i Karlshamn: Axel Jönsson; i Karlstad: Inge Lindholm; i Malmö: Uno Gren, C. L. Lidgard, Sigfrid Lindström, Nils E. A. Stenmark, Adolf Åström; i Norrköping: Ivar Malm, Ernst Söderqvist; i Nyköping: Gunnar Rehnberg samt i Uppsala: Harald Håkansson.

 

    Tjänstlediga revisionssekreterare. Följande tjänstlediga revisionssekreterares befattningar uppehållas för närvarande av nedannämnda vikarier (det uppdrag, på grund varav tjänstledighet åtnjutes, angives inom parentes efter varje namn): friherre M. af Ugglas' (väglagstiftning) av G. Holmberg, K. Söderwalls (t. f. statssekreterare) av R. Lundbergh, Y. Wiséns (skogslagstiftning) av S. Odéen, A. Bagges (sjölagstiftningskommittén) av O. Montelius, S. Hagströmers (statssekreterare) av K. Fagerlin, K. Tiselius' (statssekreterare) av H. Forssman, K. Schlyters (statsråd) av E. Bergendal, E. Sjöborgs (skiljedomare i Paris) av Å. Hartelius, N. Lilienbergs (justitieombudsman) av H. Forsberg. K. Masreliez' (strafflagskommissionen) av A. Rundqvist, N. Gärdes (vattenrättsdomare) av G. Ramstedt, E. Stenbecks (lagberedningen) av T. Sjöfors, R. von Kochs (byråchef för lagärenden i socialdepartementet) av J. Smith, B. Hasselrots (statssekreterare) av G. Siljeström, H. Kylanders (religionsfrihetssakkunniga) av C. A. Norelius, T. Nothins (statsråd) av J. Sjögren, G. Lindstedts (militieombudsman) av H. Ljungholm, S. Dahlqvists (lagstiftning ang. församlingsfrihet) av T. Liljestrand och M. Ehrenborgs (t. f. expeditionschef) av H. Elliot.

 

    Tjänstlediga hovrättsråd och assessorer. Följande ordinarie ledamöter och assessorer i hovrätterna åtnjuta på grund av offentligt uppdrag tjänstledighet (det uppdrag, på grund varav tjänstledighet åtnjutes, angives inom parentes efter varje namn).
    I Svea hovrätt hovrättsråden G. Olin (strafflagskommissionen), friherre H. Nordenskjöld (ledamot av de blandade domstolarna i Egypten), A. Beskow (statssekreterare), G. Grefberg (chef för justitiedepartementets lagavdelning), B. Wieselgren (skifteslagstiftningen), P. Cederschiöld (förordnad revisionssekreterare), H. Wikander (sjölagstiftningskommittén), R. Eklund (försäkringslagstiftningskommittén), E. T. Vitell (brandväsendet i riket), G. Bendz (gruvlagstiftningskommittén), A. Lindhagen (lagberedningen), E. Geijer (biträder i justitiedepartementet), W. Aschan (väglagstiftning), A. Afzelius (ledamot å lagavdelningen i justitiedepartementet) och G. Holmberg (t. f. revisionssekreterare) samt assessorerna E. Kellberg (t. f. expeditionschef), Ph. Aastrup (lappkommittén), N. von Steyern (processkommissionen) och O. Hæggström (näringsfrihetslagstiftningen). Assessorerna R. Lundbergh, O. Montelius, H. Forssman,

NOTISER. 79G. Ramstedt, Th. Sjöfors, G. Siljeström, J. Sjögren, T. Liljestrand och H. Elliot äro t. f. revisionssekreterare.
    I Göta hovrätt: hovrättsrådet K. J. Ekman (utredning ang. kyrkofullmäktige), H. Hjertén (patentlagstiftning), W. Linder (lönereglering för läroverkslärare m. fl.), S. Lawski (sparbankslagstiftningen) och I. Björklund (förordnad revisionssekreterare) samt assessorerna H. Waller (beskattningssakkunniga), E. Sandström (ledamot av de blandade domstolarna i Egypten) och K. Levinson (t. f. expeditionschef). Assessorerna E. Bergendal, J. Smith och H. Ljungholm äro t. f. revisionssekreterare.
    I hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsrådet T. Hummerhielm (förordnad revisionssekreterare) samt assessorerna S. Ekberg (jordkommissionen), J. Alsén (sjölagstiftningskommittén) och N. Lundblad (kyrkomötesutredningen). Assessorerna A. Brycker, Å. Hartelius och A. Rundquist äro t. f. revisionssekreterare.