Lediga notarieplatser i domsagorna. I följande domsagor hava lediga notarieplatser anmälts hos redaktionen:
    Gudhems och Kåkinds: andre notarieplatsen att genast tillträdas. Adr.häradsh. Oscar Nyman, Skövde.
    Ölands: förste och andre notarieplatserna att genast tillträdas. Adr. häradsh. H. Söderbaum, Borgholm.
    Livgedingets: andre notarieplatsen att genast tillträdas. Utöver stadgad lön, fri bostad i tingshuset. Adr. häradsh. O. Queckfeldt, Strängnäs.

 

LAGRÅDET
har nedannämnda dagar år 1921 avgivit utlåtande rörande följande till lagrådet remitterade lagförslag:
maj 6. Förslag till lag om ändrad lydelse av 18 kap. 16 § strafflagen. Föredragande: hovrättsrådet G. Grefberg.
maj 9. Förslag till konkurslag m. m. Föredragande: hovrättsrådet S. Lawski.

maj 9. Förslag till lag om utmätningsed. Föredragande: hovrättsrådet S. Lawski.

maj 17. Förslag till lag ang. förbud i vissa fall för bolag och ekonomisk förening att förvärva fast egendom. Föredragande: assessorn S. Ekberg.

juni 13. Förslag till lag om förvaltning av bysamfälligheter och därmed jämförliga samfällda ägor och rättigheter m. m. Föredragande: revisionssekreteraren Y. Wisén.
juni 13. Förslag till lag om ströängars indragande till kronan m. m. Föredragande: ministerresidenten A. E. Rodhe.

juni 14. Förslag till ändrad lydelse av 1 § i lagen d. 7 maj 1918 om särskilda tingssammanträden för handläggning av vissa mål och ärenden och till ändrad lydelse av 5, 22 och 35 §§ i lagen d. 22 juni 1920 med vissa bestämmelser om registrering av elektriska anläggningar samt om rätt till elektrisk kraft m. m. Föredragande: hovrättsrådet S. Lawski.
juni 14. Förslag till lag om ändring i vissa delar av utsökningslagen m. m. Föredragande: hovrättsrådet S. Lawski.

juni 15. Förslag till lag med vissa bestämmelser mot oskälig arrendestegring och till lag om jämkning i vissa fall av arrendator åliggande dagsverksskyldighet. Föredragande: byråchefen N. R. von Koch.
juni 16. Förslag till sjömanslag och till lag om ändring i vissa delar av sjölagen. Föredragande: assessorn J. Alsén.
juni 17. Förslag till lag om arbetstidens begränsning. Föredragande: 

byråchefen A. Molin.
juni 17. Förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen d. 14 juni 1917 ang. försäljning av rusdrycker m. m. Föredragande: t. f. byråchefen C. Kuylenstierna.
juni 17. Förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 22 juni 1911 om bankrörelse. Föredragande: byråchefen A. Tondén.
aug. 29. Förslag till lag om ändrad lydelse av 4, 6, 7, 13, 30 och 33 §§ i lagen d. 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring m. m. Föredragande: byråchefen H. Elliot.
sept. 6. Förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 17 juni 1916 om försäkring för olycksfall i arbete. Föredragande: byråchefen C. H. J. von Schulzenheim.