NYARE LITTERATUR.

 

    Bland den till redaktionen av Sv. J. T. insända litteraturen märkas följande, sedan sista översikten (1922 s. 189) utkomna arbeten.
    Allmän och blandad juridik m. m. Å denna avdelning märkes främst justitierådet BIRGER WEDBERGS arbete om Konungens Högsta domstol 1789—1809 (Sthlm 1922, Norstedt, 499 s., häftad kr. 20.00, inb. kr. 25.00), vilket arbete anmälts i Sv. J. T. 1922 s. 383. Vidare höra hit, förutom de till red. insända tidskrifterna, för vilkas innehåll redogörelse lämnats i varje häfte, ALARIK HERNBERG: Rättshandbok (Hfors 1922, Schildt, 605 s.). ERNST BELING: Methodik der Gesetzgebung insbesondere der Strafgesetzgebung (Berlin—Grunewald 1922, Rothschild, 190 s.). W. KULEMANN: Die Genossenschaftsbewegung. ERSTER BAND: Geschichtlicher Teil (Berlin 1922, Liebmann, 275 s.) och Nordens Årsbok 1922 (Kbhvn 1922, 281 s.). Här må ock nämnas GUSTAF CASSEL: Penningväsendet efter 1914 (Sthlm 1922, Norstedt, 356 s., kr. 8.50).
    Romersk rätt och rättshistoria. På höjesteretsassessor EDWARD HAMBROS år 1921 utgivna arbete om Den romerske tingsret har nu följt en av samme författare lämnad framställning av Den romerske familie- og arveret (Kristiania 1922, Aschehoug, 176 s.). Av JOH. AX. ALMQUISTS arbete Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523—1630 med särskild hänsyn till den kamerala indelningen ha utkommit andra delen häft. 3, tredje delen häft. 4 samt fjärdedelen (Sthlm 1922, Norstedt, resp. s. 546—688, 135—355, 1—488).
    Civilrätt. Professor V. BENTZON har utgivit en andra, starkt ändrad upplaga av sitt arbete "Personretten", vari bl. a., behandlas den nya lagen om

 

NYARE LITTERATUR. 115Umyndighed och Værgemaal av d. 30 Juni 1.922 (Kbhvn 1923, Gad, 201 s.). Av presidenten dr BERNDT HASSELROTS Juridiska skrifter ha nu utkommit ytterligare tre band (Malmö 1923, Förlagsaktiebolaget). Det första (forts. av »Juridik och politik») innehåller uppsatser om borgen, köp och sysslomannaskap (316 s., kr. 13.75); det andra ("Ny följd") om preskription och borgen m. m. (315 s., kr. 13.75). Det tredje av de nyutkomna banden, som omfattar artiklar om vindikationsrätt, ocker, vite och ränta samt pant- och retentionsrätt, utgör ny upplaga av delar utav "Juridik och politik" I och II (252 s., kr. 9.75). Sv. J. T. torde inom kort återkomma till detta arbete. I Sv. J. T. 1922 s. 35 har anmälts F. K. NEUBECKER: Finnlands Eherechtsreform (Leipzig och Berlin 1921, Teubner, 83 s.). Av professor C. G. BJÖRLINGS hand föreligger Grunddragen av äkta makars rättsförhållanden enligt nya giftermålsbalken (Lund 1922, Gleerupska univ. bokh., 43 s., kr. 1.50). Professor L. A. GRUNDTVIGS kommentar till Lov om Køb av 6. april 1906 har utkommit i en andra, av cand. jur. ALF ROSS reviderad upplaga (Kbhvn 1922,Schultz, 125 s.). Till denna avdelning höra vidare CHARLES V. NIELSEN: Konkurrenzverbote bei Uebertragung von Handelsunternehmungen (Berlin 1922, Sack, 124 s.), JOHN LJUNGMAN: När och hur bör man göra testamente? Populärframställning av delar av svensk testamentsrätt jämte praktiska anvisningar (Sthlm 1923, Svenska Handelsbankens Notariatavdelning, 21 s. kr. 0.75), ERNST TREFFENBERG: Jordkommissionens förslag till lag med bestämmelser angående rätt att förvärva och besitta fast egendom (Sthlm 1922, Norstedt, 14 s.) och Samling av Helsingfors skiljenämnds domar, utgiven av vice häradshövdingen GUSTAF NORRMÉN (Hfors 1922, 155 s.).
    Speciell privaträtt. Justitierådet K. H. HÖGSTEDT har å Norstedts "gula bibliotek" utgivit en andra upplaga av sin kommentar till vattenlagen, vari behandlas nämnda lag i dess nu efter förändringarna 1919 och 1920 gällande lydelse (Sthlm 1923, 560 s., inb. kr. 12.00). Professor K. A. MORING har påbörjat utgivandet av ett arbete om Finlands skiftesrätt, varav första häftet nu föreligger (Hfors 1922, Söderström, 386 s.), vilket arbete torde bliva föremål för anmälan i denna tidskrift. Vidare föreligga L. A. GRUNDTVIG: Kort Fremstilling af den danske Søret. Anden Udgave ved Axel Møller (Kbhvn 1922, Schultz, 247 s.). HELGE KLÆSTAD: Landslot (Kristiania 1922, Cappelen, 115 s.), samt av E. WALDENSTRÖM och SUNE NORRMAN utgivna referat av fattigvårdsmål (Sthlm 1922, Norstedt, 79 s., kr. 3.00).
    Straffrätt. Professor NILS STJERNBERG har utgivit två kommentarer till ett par avsnitt av straffrättens speciella del, nämligen till strafflagen kap. 17—18 och till strafflagen kap. 24 (Uppsala 1922, Almqvist & Wiksell, resp. 92 s. och 95 s., pris för vartdera bandet kr. 4.00). Arbetena torde komma att anmälas i Sv. J. T. På straffrättens område märkas vidare ALLAN SERLACHIUS: Förslag till ny strafflag. II och III delen. (Hfors 1922, Statsrådets tryckeri, 68 s.). BIRGER WEDBERG: Om nåd och lejd under Konungens Högsta Domstols Gustavianska skede (Sthlm 1922, Fritze, 45 s., kr. l.50), vilket arbete varit föremål för anmälan i Sv. J. T. 1922 s. 261. ALVAR MONTELIUS: Om internering av vissa återfallsförbrytare (Sthlm 1923, Norstedt, 113 s., kr. 3.75) samt RICHARD HONIG: Mitteilungen der Deutschen Landesgruppe der Internationalen kriminalistischen Vereinigung (Berlin och Leipzig 1922, de Gruyter, 150 s.).
    Processrätt. Av professor E. KALLENBERGS arbete De ordinära devolutiva rättsmedlen i den svenska civilprocessen har en andra upplaga nu utkommit

 

116 NYARE LITTERATUR.(Lund 1922, Gleerupska univ. bokh., 385 s., kr. 12.50). Hovrättsrådet SVEN LAWSKI har å Norstedts »gula bibliotek» utgivit en kommentar till de nya konkurs- och ackordslagarna jämte dithörande författningar (574 s., inb. kr. 12.50). Av docenten ÅKE HASSLER föreligger ett arbete om Förfarandet i brottmål före domsförhandling i positiv rätt och de lege ferenda (Lund 1923, Lindström, 226 s., kr. 7.00). Arbetet utgör en reviderad och utökad upplaga av författarens uppsats till det 12. nordiska juristmötet i Kristania förliden sommar med titel »Förberedande undersökning i brottmål med särskild hänsyn till frågan vilka myndigheter däri böra medverka», vilken uppsats anmälts i Sv. J. T. 1922 s. 325.
    Stats- och förvaltningsrätt. Här märkes den av statsrådet TORSTEN NOTHIN på offentligt uppdrag verkställda förberedande undersökningen angående städernas särskilda skyldigheter och rättigheter i förhållande till staten (Sthlm 1922, Marcus, 246 s.). Vidare föreligga ADOLF LOBE: Die Gesetzgebung des Reiches und der Länder zum Schutze der Republik (Berlin 1922, Liebmann, 148 s.). GUNNAR FANT: Juristens uppgifter i kommunalförvaltningen (Särtryck ur Svenska stadsförbundets tidskrift, 7 s.). Kommunal författningssamling för Stockholm årg. XIII 1921 (Sthlm 1922, Norstedt, inb. kr. 10.00). Berättelse ang. Stockholms kommunalförvaltning år 1921, årg. LIV, ny följd 17 (Sthlm 1922, Beckman, 88 s.). Statistisk årsbok för Stockholms stad 1922. Årg. LIII. Ny följd 17 (Sthlm 1922, Beckman, 200 s., häft. kr. 10.00, inb. kr. 12.00) samt Stockholms kommunalkalender 1922 årg. XVI (Sthlm 1922, Norstedt, 500 s., inb. kr. 10.00).
    Internationell rätt. Föremål för anmälan i Sv. J. T. 1923 s. 54 har varit professor ÖSTEN UNDÉNS arbete Internationell äktenskapsrätt enligt gällande svensk lag (Lund 1922, Gleerup, 112 s., kr. 4.50). Attachéen TOR HUGO WISTRAND har författat en avhandling om La diplomatie et les conflits de nationalité (Paris 1923, A. Pedone, 346 s.), vilken avhandling förskaffat förf. juris doktorsgrad vid universitetet i Paris. Av friherre dr L. STA ËL VON HOLSTEIN föreligga: La doctrine des servitudes internationales et son application en Scandinavie (Extrait de la Revue de droit international et de législation comparée, Bruxelles 1923, Weissenbruch 39 s.) samt Die Alandfrage vor dem Völkerbund (Sonderabdruck aus Zeitschrift für Völkerrecht, 24 s.). Slutligen märkes GEZA V. MAGYARY: Die internationale Schiedsgerichtsbarkeit im Völkerbunde (Berlin 1922, Liebmann, 176 s.).