Fortsatt utredning angående hyreslagstiftningen. Samtidigt med att lagen med vissa bestämmelser rörande hyra utfärdats, har K. M:t d. 10 mars 1923 förordnat professorn vid Uppsala universitet juris doktorn Vilhelm Lundstedt att utarbeta en redogörelse för i främmande länders lagstiftning förekommande bestämmelser till skydd för hyresgäster ävensom att verkställa en förberedande utredning angående ytterligare reformer i den svenska hyreslagstiftningen i berörda avseende utöver vad nyssnämnda lag därom innehåller. Utredningen skall vara slutförd till d. 1 juli 1923.

 

    Upphävande av preventivlagen. Med anledning av en inom andra kammaren väckt motion (nr 144) av herr Engberg har riksdagen på hemställan av första lagutskottet (utlåt. nr 7) i skrivelse d. 7 mars 1923 (nr 42) anhållit, det K. M:t täcktes låta verkställa utredning, huruvida och under vilka förutsättningar 18 kap. 13 § 2 mom. strafflagen måtte kunna upphävas eller omarbetas, samt för riksdagen framlägga det förslag, vartill utredningen kunde giva anledning.