NOTISER. 143    Finlands lagberedning har åren 1920 och 1921 avgivit följande betänkanden och lagförslag:
    1920. Förslag till lag om makars rättsförhållanden; förslag till lag om de rättigheter och skyldigheter, som tillkomma tjänstemän, då deras befattningar indragas; förslag till lag om upphovsmannarätt till litterära och musikaliska verk samt till verk av bildande konst och till fotografiska bilder; förslag till växellag uppgjort på grund av vid internationell konferens i Haag d. 23 juli 1912 avslutad konvention; förslag till lagstiftning ang. ändring i kommunalindelning.
    1921. Förslag till lag om arbetsavtal och ang. arbetsreglementen; utlåtande över regeringsformens 65 §; förslag till lag om krigstillstånd; förslag till lagom lega av hus; förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 § 18 kap. Ä. B.; förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 § 11 kap. J. B.; förslag till särskilda lagar rörande landskapet Åland; förslag till lagstiftning ang. offentliga kungörelser; förslag till lag om enskilda vägar på landet; förslag till lagstiftning ang. naturskydd; förslag till lag om kollektivavtal.

O. Hj. G.

 

    Bidrag till Deutsche Juristen-Zeitung. Av professor Ekebergs anmälan av Deutsche Juristen-Zeitung i detta häfte av Sv. J. T. (s. 113) framgår, att denna tidskrift på grund av nu rådande förhållanden i Tyskland är till sin existens allvarligt hotad. Redaktionen vill understryka den i berörda anmälan gjorda uppmaningen att genom prenumeration stödja "D. J. Z.". För att bidraga till ett ekonomiskt stödjande av den tyska tidskriften har styrelsen för Alménfonden ställt till förfogande ett belopp av 400 kr. av fondens avkastning för år 1922. Vidare har i samma syfte Sv. J. T. satt sig i spetsen för en insamling och själv tecknat ett belopp av 100 kr. Dessutom hava redan underhand följande bidrag tecknats: B. E. 10:—, K. S. 10:—, B. W. 10:—, G. H-s10:—, E. S. 10:—, N. A. 10:—, A. K. 10:—, C. L. 10:—, Hj. W. 10: —, N.v. S. 10:—, T. L. 10:—, E. L. 10:—.
    Sv. J. T. får härmed hemställa till dem av sina prenumeranter, som i dessa för "D. J. Z." synnerligen brydsamma tider vilja lämna den sitt stöd, att till Sv. J. T. insända eventuella bidrag, och skall Sv. J. T. i följande nummer å notisavdelningen lämna redogörelse för resultatet av insamlingen.

 

    Förhandlingarna å det tolfte nordiska juristmötet i Kristiania d. 22, 23 och 24 aug. 1922 utkomma inom närmaste tiden från trycket. Arbetet, som utsändes till samtliga deltagare i mötet, distribueras till andra än medlemmarna genom Nordiska bokhandeln. De, som vilja anmäla sig såsom medlemmar, kunna från den svenska styrelsen, adr. Rosenbad 2, Stockholm, erhålla förhandlingarna mot erläggande av medlemsavgiften för mötet 15 kr.

 

    Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. Prenumeranter av Sv. J. T. hava beretts tillfälle att för ett nedsatt pris av 6 kr. (ordinarie prenumerationspriset i Sverige är 10 kr.) erhålla Juridiska föreningens i Finland välkända och även för svenska jurister av stort intresse varande tidskrift. De, som önska begagna sig av detta erbjudande, torde underskriva och till Juridiska föreningens förlagsexpedition i Helsingfors översända den vid dettahäfte av Sv. J. T. fogade rekvisitionsblanketten jämte 6 kr. i svenskt mynt eller check.