Stockholms högskolas juridiska förenings styrelse utgöres, efter vid årsmötet i oktober 1922 förrättade val, av fil. kand. Erik Norman, ordf., jur.stud. Sten Södermark, v. ordf., jur. stud. Anders Norrman, sekr., jur. stud. Tore Flodin, skattm. samt jur. stud. Curt Nordwall, bibliotekarie.
    Till föreningens förste hedersledamot utanför fakultetens lärarekollegium valdes vid årsmötet enhälligt justitierådet Nils Alexanderson.
    Vid sammanträden under år 1922 hava föredrag hållits av hovrättsrådet A. Lindhagen över ämnet "Reformer i förmynderskapsrätten", av vice häradshövdingen S. Luterkort över ämnet "Om inskrivningsdomareinstitutionen", av justitierådet Åke Thomasson över ämnet "Några erfarenheter från skiljemannaförfarandet" samt av professorn Thore Engströmer över ämnet "Några avrättegångsreformens problem". Härjämte hava under året hållits två rättsfallsdiskussioner, inledda den ena av jur. stud. A. Norrman och den andra av jur. stud. Nils Beckman.
    Dessutom har under året varit anordnat ett besök å polismuseet i Stockholm.

 

    Niels Lassen †. D. 21 febr. 1923 avled f. d. Højesteretsjustitiarius Dr juris Niels Lassen. Född d. 2 jan. 1848 blev L. student 1865, Cand. juris 1870 samt Dr juris 1875 på en avhandling om »Viljen som Forpligtelsesgrund». Eftertjänstgöring i Justitsministeriet blev L. assessor i Københavns Kriminal- og Politiret år 1879, assessor i Landsover- samt Hov- og Stadsretten år 1890 och var tillika från 1896 Næstformand i Sø- og Handelsretten. År 1879 utnämndes L. till assessor i Højesteret, där han var justitiarius från 1909, till dess han 1915 erhöll avsked. L. har författat ett flertal avhandlingar och kritiker, särskilt i Tidsskrift for Retsvidenskab och Ugeskrift for Retsvæsen. I en nekrolog över L. yttrar Frantz Dahl bl. a.: "Han var det rensende og styrkende Salt i vor Retslitteratur. Stort var det av ham beherskede Omraade ikke. Men indenfor detta skarpt beskaarne og afgrænsede Gebet var han en Mester. Hans Navn vil leve som den glimrende Essayist og frugtbare Kritiker."

 

    Till Sv. J. T:s ombud i Köpenhamn efter Overretssagfører A. Ahnfelt Rønne, som avsagt sig uppdraget, har antagits sekreteraren i danska justitsministeriet Johannes Faurholt, vilken har författat den härovan (s. 128) intagna artikeln om "Den danske Adoptionslov".

 

    Högsta domstolen. K. M:t har d. 9 mars 1923 förordnat konteramiralen vid flottan greve Carl Alarik Wachtmeister att tills vidare efter amiralen Wilhelm Dyrssen vara militär ledamot i högsta domstolen.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har d. 9 mars 1923 till revisionssekreterare fr. o. m. d. 1 april utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Emil Theodor Vitell.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 2 mars 1923 till assessor i Svea hovrätt förordnat e. o. notarien Klas Sigurd Holter Hedström;
    d. 9 mars 1923 till hovrättsråd i samma hovrätt fr. o. m. d. 1 april utnämnt revisionssekreteraren frih. Peder Magnus af Ugglas och assessorn Per Hilding Forssman.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har d. 23 mars 1923 entledigat vice häradshövdingen Harald Wullt fr. o. m. d. 20 aug. 1923 från förordnande såsom vattenrättssekreterare vid Västerbygdens vattendomstol.