NOTISER. 149    Häradsrätterna. K. M:t har d. 16 febr. 1923 till vice häradshövdingar vid Svea hovrätt förordnat f. d. auditören, jur. kand. Carl Johan von Essen, e. o. notarien Carl Axel Wilhelm Haraldson och sekreteraren i vattenfallsstyrelsen Olof Håkansson.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har genom beslut d. 26 jan. 1923 medgivit, att borgmästarämbetet i Söderköping finge återbesättas, och i sammanhang därmed fastställt lönestat för magistraten och rådhusrätten i staden, därvid borgmästarlönen bestämts enligt 16:e lönegraden i gällande avlöningsreglemente för befattningshavare vid statsdepartement och vissa andra verk, tillhörande den civila statsförvaltningen.
    I detta sammanhang må anmärkas, att frågan om återbesättandet av borgmästarämbetena i följande småstäder, nämligen Kungälv, Sigtuna, Nora, Trosa, Skellefteå och Laholm, fortfarande är på K. M:ts prövning beroende.
    Hovrätternas divisionsindelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring å de olika divisionerna är tillsvidare under vårsessionen följande:

Svea hovrätt:
Första huvudavdelningen:

    Hovrättsrådet Hörstadius division: hovrättsråden G. W. Hörstadius och G. Holmberg, assessorn N. J. Berlin* samt e. o. assessorerna E. Ploman och P. Grufman. T. f. fiskal: e. Säll. Bitr. fiskal: S. Nyström. Notarie: F. Drake.
    Hovrättsrådet Anderssons division : hovrättsråden C. Andersson och frih. A. Staël von Holstein*, försäkringsrådet J. Geijer, assessorn W. Hemberg samt e. o. assessorn N. Piehl. T. f. fiskal: S. Afzelius. Bitr. fiskal: B. Bergström. Notarie: N. Elliot.
    Hovrättsrådet Weidenhielms division: hovrättsråden C. Weidenhielm och S.Bjurner, assessorerna K. Lamm* och K. Hedström samt e. o. assessorn H. Körlof. T. f. fiskal: A. Thelin. Bitr. fiskaler: R. Nordenadler och T. Linnell. Notarie: A. Lindgren.
    Hovrättsrådet Strömmans division: hovrättsråden J. A. Billman och F. W. Grönwall, assessorerna E. Drangel* och S. Turén samt e. o. assessorn O. Odencrants. T. f. fiskal: N. Ljunggren. Bitr. fiskal: B. Bergström. Notarie: C. Lundqvist.
    Hovrättsrådet von Oelreichs division, tillika vattenöverdom stol: hovrättsråden A. von Oelreich, friherre A. Giertta och C. Mörner*, assessorn H. V. Guldberg och e. o. assessorn F. W. Killander. I vattenöverdomstolen tjänstgör jämväl kammarrådet A. Klockhoff. T. f. fiskal: M. Zuhr. Bitr. fiskal: N. Bärnheim. Notarie: E. Ljungberg.

Andra huvudavdelningen:

    Hovrättsrådet Lagerbielkes division: hovrättsråden J. Lagerbielke, H. Himmelstrand och A. Johansson, assessorerna A. T. Salén* och J. Tersmeden samt e. o. assessorn C. J. von Essen. T. f. fiskal: E. Hörstadius. Bitr. fiskal: T. Linnell. Notarie: F. Ihrfelt.
    Hovrättsrådet Kiellanders division: hovrättsråden L. Kiellander och H. Glimstedt, assessorerna J. Sjögren och B. Scherdin* samt e. o. assessorn T. Sandström. T. f. fiskal: S. Lindby. Bitr. fiskal: S. Nyström. Notarie: E. J. Nilsson.
    Hovrättsrådet Lemkes division: hovrättsråden J. Lemke och S. Ström*, assessorerna H. Leijon, E. Lind och R. Broms. T. f. fiskal: G. Hagendahl. Bitr. fiskal: N. Bärnheim. Notarie: E. Magnusson.
    Biträdande fiskaler äro dessutom: K. Nissen, A. Åström och N. Wijnbladh.

Extra divisionerna:

    9:de divisionen: hovrättsråden R. Hansson och friherre H. von Rosen samt assessorerna A. O. Rosengren, P. von Ehrenheim* och O. Bäcksin. Referentfiskaler: K. G. Hjärne och H. Beckman. T. f. notarie: B. Sabelström.
    10:de divisionen: hovrättsråden A. Renström och E. Vitell, advokatfiskalen S. von Mentzer, assessorn P. Poss* och e. o. assessorn H. Fagerström. Referentfiskaler: B. Thuresson och G. Eklund. T. f. notarie: B. Sabelström.1

 

* Betyder Sv. J. T:s ombud å divisionen för insamling och urval av rättsfall.1 D. 1 april inträda i tjänstgöring hovrättsråden T. Strömman, frih. P. M. af Ugglas och H. Wikander samt assessorn H. Elliot.

Göta hovrätt:

    I div.: hovrättsråden friherre H. Wrede och C. M. Ericsson, assessor K. H. Wöhler samt vice häradshövdingarna C. A. Norelius* och Hj. Torell. T. f. fiskal: G. Stenström. Notarie: W. Lavén.
    II div.: hovrättsråden A. Romberg, A. Olsén och J. Herrlin, assessorn H. Hellichius* och e. o. assessorn E. Severin. T. f. fiskal: G. Eriksson. Notarie: L. Ohlin.
    III div.: hovrättsråden A. Nordin och G. Fischer, assessorerna O. Löthner* och H. Ljungholm samt e. o. assessorn N. Pettersson. T. f. fiskal: T. Gullström. Notarie: A. Linderholm.
    IV div.: hovrättsråden H. Zetterberg, B. Aurell och B. Palmgren, assessorn H. Sjögren och e. o. assessorn R. Petré.* T. f. fiskal: P. G. Lindström. Notarie: 1. Wieslander.
    Såsom biträdande fiskal tjänstgör å div. I och II T. Fredriksson samt å div. III och IV G. Engzell.

Extra divisionerna:

    V div.: hovrättsråden E. Kellgren och C. Rydin, assessorn S. Bellinder, vice häradshövdingen C. Lundmarker och e. o. assessorn O. Lundin.* T. f. fiskaler: H. Ullman och S. Nordlund.
    VI div.: hovrättsråden R. Lejman och H. Hjertén, häradshövdingen H. Söderbaum, assessorn R. Gyllenswärd* och e. o. assessorn B. Öhlin. T. f. fiskaler: H. Schneider och friherre E. Leijonhufvud.
    Friherre G. Leijonhufvud uppehåller notarietjänsten å div. V och VI.
Hovrätten över Skåne och Blekinge:
    I div.: presidenten B. Hasselrot, hovrättsrådet E. Schartau, assessorerna I. Wieslander* och S. Petersson samt vice häradshövdingen P. Hansson. T. f. fiskal: O. Alsén. Bitr. fiskal: C. Werner. Notarie: t. f. notarien P. W. Eggertsen.
    II div.: hovrättsråden F. Kallenberg och T. Ljungman, assessorerna E. Sandberg* och H. Ericsson samt vice häradshövdingen Herman Wickström. T. f. fiskal: K. Ulfsparre. Bitr. fiskal: G. Dahlman. Notarie: E. Kock.
    Extra div.: hovrättsråden S. Bruzelius och G. Beskow*, häradshövdingen F. Ahlgren, advokatfiskalen H. Åström och assessorn Hugo Wickström. Referentfiskaler: T. Lindau och O. Hesselgren. Amanuens: J. Sjögren.