UTTALANDEN OM ALMÉNÖVERSÄTTNINGEN.

 

    I Berlingske Tidende för d. 5 maj 1923 anmäler professor FRANTZ DAHL under rubriken "Et retsvidenskabeligt Fremstød" den av professor Friedrich Karl Neubecker verkställda översättningen av Tore Alméns kommentar till köplagen ("Das Skandinavische Kaufrecht"). DAHL påpekar bl. a., hurusom Alméns berörda arbete jämte Julius Lassens skrifter äro synnerligen väl ägnade att visa, hur långt den nordiska rättsvetenskapen nått på förmögenhetsrättens område. Och det är enligt DAHLS mening lyckligt att man funnit den rätte mannen att påvisa detta. Professor Neubecker är nämligen ej blott utrustad med enastående språkliga kunskaper — efter hans produktion att döma behärskar han samtliga europeiska språk — samt omfattande juridisk lärdom, utan han är samtidigt besjälad av ett levande intresse för och varm kärlek till nordisk rättsvetenskap och nordisk kultur i allmänhet. DAHL framhåller vidare, hurusom Neubecker fullgjort sitt arbete under mycket litet gynnsamma arbetsförhållanden, bl. a. på grund av en allvarlig sjukdom, men att han dock med okuvlig flit och energi nått det av honom avsedda målet, nämligen att utan "Bessermachen" låta Alméns bok själv tala på det tyska tungomålet. Neubecker har därför ett fullgiltigt krav på den nordiska juristvärldens tacksamhet. Ett liknande tack tillkommer också legationsrådet Iohnson, som visat sig äga den commonsense, den offervillighet till främjande av vetenskap och andra ideella ändamål, som är så starkt framträdande i "Landet hinsidan Sundet". DAHL uttalar förhoppningen att, då nu början är gjord, det skall lyckas den skandinaviska rättsvetenskapen att erövra den plats i den europeiska solen, som den förtjänar.
    I den tyska tidskriften Auslandsrecht 1923 nr 6 är Neubeckers omförmälda översättning jämväl föremål för anmälan. Där framhålles bl. a., hurusom av särskilt intresse äro de i Alméns kommentar ständigt förekommande hänvisningarna till utländsk lagstiftning och rättspraxis, därvid till den tyska rätten hänsyn tages till och med beträffande de finaste detaljer. I denna anmälan framhålles vidare, att Neubecker genom sin fulländade översättning har förskaffat sig de tyska juristernas tacksamma erkännande av en i såväl juridiskt som språktekniskt hänseende framstående prestation.


E. L.