208 NOTISER.    Svensk Juristtidnings Lagsamling. På grund av de sedan någon tid tillbaka minskade tryckningskostnaderna har red. av Sv. J. T. sett sig i stånd att nu realisera ett länge närt önskemål, nämligen att utan höjning av prenumerationspriset tillhandahålla sina prenumeranter en lagsamling, mindre omfångsrik och därigenom överskådligare och lättare tillgänglig än den officiella författningssamlingen. Denna "Svensk Juristtidnings Lagsamling" har tänkts skola upptaga rubrikerna å alla i SFS publicerade författningar i nummerordning jämte ett successivt utökat alfabetiskt sakregister, men in extenso allenast sådana nya lagar och andra författningar, som äro av allmännare juridiskt intresse. Urvalet av helt återgivna författningar skall göras efter rent praktiska synpunkter. Sålunda komma mycket vidlyftiga nya lagar, till vilka tidskriftens prenumeranter kunna antagas skaffa sig tillgång i någon separatupplaga, icke att avtryckas. Beträffande varje ny författning som gör ändring i eller eljest ansluter sig till förut gällande författning, upptagen i Westrings lagedition, hänvisas till vederbörande sida i denna eller, där fråga är om balkarna i 1734 års lag eller vissa större lagar, till vederbörande lagrum. Endast i undantagsfall kunna sådana hänvisningar under de olika paragraferna, som gjorts beträffande den nya hyreslagen (nr 31), ifrågakomma. Författning, som varit föremål för riksdagens prövning, förses med hänvisning till den kungl. propositionen, där sådan avlåtits, och till riksdagsskrivelsen samt, där utskottsutlåtandet anses vara av intresse, jämväl till detta.
    Med nu föreliggande häfte följer första arket av Sv. J. T:s lagsamling, och har red. för avsikt att i fortsättningen så skyndsamt som möjligt tillhandahålla tidskriftens läsare de nyutkomna författningarna. Samtidigt bortfaller avdelningen "Nya lagar och författningar" bland tidskriftens "Översikter". Det hela är ett experiment, som kommer att fullföljas ett kommande år allenast om det visar sig, att anordningen vinner bifall av tidskriftens läsare.

 

    I redaktionen för Svensk Juristtidning har den förändring inträtt, att revisionssekreteraren K. Schlyter övertagit uppdraget såsom ansvarig utgivare efter statsrådet B. Ekeberg.

 

    Insamlingen till Deutsche Juristen-Zeitung. Utöver de i förra häftet av Sv. J. T. (s. 143) omförmälda bidragen till D. J. Z. om tillhopa 620 kr. hava ytterligare följande belopp tecknats: P. H. 10:—, R. E. 10: —, J. H. L. 10:—, H. L. 10:—, S. S. 10:—, C. M. 10:—, A. v. O. 10:—, A. G. 10:—, K. L. 10:—, C. v. E. 10:—, A. M. 10:—, T. E. 10: —, K. L. 10: —, M. C. 10: —. Summan av de tecknade beloppen utgör alltså 760 kr.

 

    Dödsfall. D. 27 mars 1923 avled i Kristinehamn e. o. hovrättsnotarien Hilding Hallström. F. i Eskilstuna 1894, avlade H. studentex. i Västerås 1912, blev fil. kand. i Uppsala 1916 och jur. kand. 1922. Han tjänstgjorde därefter under Svea hovrätt och var vid sin död förste notarie i Östersysslets domsaga.
    Krigsdomaren Torsten Uggla har d. 16 april 1923 avlidit i Lund. U. var född i Lund d. 27 april 1869 och blev student där 1889. Efter år 1892 avlagd hovrättsexamen samt tjänstgöring i Svea hovrätt och Stockholms rådhusrätt utnämndes U. 1894 till v. auditör vid Västmanlands regemente och 1902 till auditör därstädes. År 1902 blev han ombudsman vid sparbanken i Lund. År 1917 utnämndes U. till v. krigsdomare i regementskrigsrätterna vid Södra skånska infanteriregementet — där han förut varit auditör —, Kronprinsens husarregemente och Skånska dragonregementet och blev år 1922 krigsdomare

 

NOTISER. 209därstädes. U. innehade ett flertal kommunala och andra förtroendeuppdrag. Från trycket har han utgivit en del arbeten på det personhistoriska och genealogiska området.
    D. 16 april 1923 avled i Stockholm f. d. borgmästaren Nils Peter Bertrand Lindgren. F. d. 7/8 1841 i Växjö blev L. student i Lund 1859 och avlade hovrättsex. där 1863. L. utnämndes 1867 till vice häradshövding och 1874 till borgmästare i Oskarshamn, vilken tjänst han innehade till 1913. L. var under åren 1879—1887 samt 1891—1911 ledamot av riksdagens andra kammare.
    Häradshövdingen Ivar P:son Ernberg avled d. 26 april 1923. E. var född i Karlskrona d. 12 juli 1860, avlade mogenhetsex. där 1880 och hovrättsex. i Uppsala 1885. Efter tingstjänstgöring under Skånska hovrätten utnämndes E. till vice häradshövding 1887. Han blev fiskal i nämnda hovrätt 1892, assessor 1897 samt konstituerad revisionssekreterare 1900. E. utnämndes 1901 till häradshövding i Medelpads västra domsaga och 1905 till häradshövding i Askims, Hisings och Sävedals domsaga. Han var ledamot av lagberedningen 1902—1905, av tobaksmonopolkommissionen 1915 och av strafflagskommissionen. Under flera år tillhörde E. Göteborgs stadsfullmäktige.
    D. 9 maj 1923 avled advokaten Erland Lagerlöf. L. var född i Filipstad d. 27 dec. 1867, avlade mogenhetsex. i Strängnäs 1886 och hovrättsex. i Lund 1891. Efter tingstjänstgöring under Svea hovrätt och tjänstgöring i Stockholms rådhusrätt, Nedre justitierevisionen och Arméns pensionskassa utövade L. advokatverksamhet i Stockholm. Från 1908 var han ledamot av Sverigs advokatsamfund. L. var ombudsman i aktiebolaget Sveriges privata centralbank 1912—1918 och konsulterande jurist hos Skandinaviska kreditaktiebolaget från 1919.