210 NOTISER.    Rådhusrätterna. K. M:t har d. 4 maj 1923 till borgmästare i följande städer utnämnt: i Söderköping jur. kand. Anders Emanuel Öster och i Vimmerby jur. kand. Ragnar Fredrik Odevall.

 

    Fångvårdsfullmäktige. K. M:t har d. 27 april 1923 förordnat ledamoten av riksdagens första kammare, häradshövdingen Assar Emanuel Åkerman att fr. o. m. d. 1 maj 1923 till utgången av år 1924 vara fångvårdsfullmäktig efter borgmästaren Jakob Pettersson, som avsagt sig uppdraget.

 

LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar år 1923 avgivit utlåtande rörande följande till detsamma remitterade lagförslag:
Jan. 15. Förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 20 maj 1921 ang. förbud i vissa fall för bolag och ekonomisk förening att förvärva fast egendom. Föredragande: hovrättsrådet A. Afzelius.
Jan. 16. Förslag till lag om tillägg till lagen d. 30 maj 1919 om begränsning av tiden för idkande av handel och viss annan rörelse. Föredragande: hovrättsrådet W. Aschan.
Jan. 23. Förslag till lag med vissa bestämmelser ang. hyresregleringens avveckling m. m. Föredragande: hovrättsrådet E. G. Geijer.
Febr. 9. Förslag till lag om arbetstidens begränsning. Föredragande: hovrättsrådet W. Aschan.
Jan. 15. Förslag till lag ang. fortsatt tillämpning av lagen d. 24 okt. 1919 om arbetstiden å svenska fartyg. Föredragande: kanslirådet N. Carlsson.
Jan. 27. Förslag till lag om bageri- och konditoriarbetes förläggande till viss del av dygnet. Föredragande: hovrättsrådet W. Aschan.
Mars 2. Förslag till skogsvårdslag m. m. Föredragande: häradshövdingen Y. Wisén.
Mars 6. Förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 10 mars 1922 om utsträckt rätt att från utmätning få undantaga viss egendom. Föredragande: assessorn E. Bergendal.
Mars 9. Förslag till lag om ändrad lydelse av 8, 9 och 10 §§ i lagen d. 14 juni 1917 om adoption. Föredragande: revisionssekreteraren E. Stenbeck.
Mars 9. Förslag till lag om ändrad lydelse av 26 kap. 7 § samt 27 kap. 4 och 5 §§ rättegångsbalken samt lag om ändrad lydelse av 218 § och 219 § första stycket utsökningslagen (obligatorisk kommunikation m. m.). Föredragande: assessorn E. Bergendal.
Mars 15. Förslag till lag ang. likställande i särskilt avseende av visst upplånat kapital med bankbolags egna fonder. Föredragande: assessorn B. Hammarskjöld.
Mars 15. Förslag till lag om vissa ändringar i lagen d. 22 juni 1911 om bankrörelse. Föredragande: assessorn B. Hammarskjöld.
Mars 15. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 24 § i lagen d. 16 okt. 1914 om tillsyn å fartyg. Föredragande: kanslirådet N. Carlsson.
Mars 15. Förslag till lag om ändrad lydelse av 40 och 42 §§ i lagen d. 22 juni 1921 om ströängars indragande till kronan. Föredragande: kanslirådet E. Falk.
Mars 17. Förslag till lag om ändrad lydelse av 22 kap. 21 § strafflagen. Föredragande: assessorn F. Sterzel.
April 3. Förslag till lag om straff för olovlig varuinförsel m. m. Föredragande: sekreteraren hos generaltullstyrelsen J. F. H. Hilding.