ÖVERSIKTER. 211RIKSDAGEN

 

har nedannämnda dagar år 1923 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott avgivit utlåtande:
    d. 14 mars: k. prop. nr 3 med förslag till lag om minskning av tjänstgöringstiden för värnpliktiga, vilka hysa samvetsbetänkligheter mot värnpliktstjänstgöring, ävensom i ämnet väckta motioner (2 L. U. nr 6), prop. bifallen med vissa ändringar;
    d. 22 mars: väckta motioner (I:176 och 177) rörande antagande av lag om anstånd för Aktiebolaget Svenska Lantmännens Bank med betalning av gäld (1 L. U. nr 11), avslagna;
    d. 11 april: väckt motion (I:35) om skrivelse till Konungen ang. viss ändring i lagen d. 22 juni 1911 om ekonomiska föreningar (1 L. U. nr 12), avslagen;
    väckt motion (I:57) om åstadkommande av ökad kontroll över sjukkassor (2 L. U. nr 7); i anledning av motionen antog riksdagen för sin del lag om ändrad lydelse av 91 § i lagen d. 4 juli 1910 om sjukkassor;
    k. prop. nr 169 ang. viss ändring i gällande bestämmelser om mått och vikt (2 L. U. nr 8), bifallen;
    d. 14 april: k. prop. nr 98 med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 10 mars 1922 om utsträckt rätt att från utmätning få undantagen viss egendom (1 L. U. nr 13), bifallen;
    k. prop. nr 106 med förslag till lag om ändrad lydelse av 8, 9 och 10 §§ i lagen d. 14 juni 1917 om adoption (1 L. U. nr 14), bifallen med viss ändring;
    k. prop. nr 205 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 24 § i lagen d. 16 okt. 1914 om tillsyn av fartyg (1 L. U. nr 15), bifallen;
    väckt motion (1 : 19) om skrivelse till Konungen ang. lagstiftning rörande donerade medel och stiftelser (1 L. U. nr 16), avslagen;
    väckt motion (II:74) om skrivelse till K. M:t ang. skydd mot vissa för pensionering eller dylikt avsatta fonders användande till annat än avsett ändamål (1 L. U. nr 17), avslagen;
    k. prop. nr 20 med förslag till lag om tillägg till lagen d. 30 maj 1919 om begränsning av tiden för idkande av handel och viss annan rörelse (2L. U. nr 9); i anledning av prop. antog riksdagen för sin del lag om ändrad lydelse av 15 § nämnda lag;
    d. 21 april: k. prop. nr 207 med förslag till lag om ändrad lydelse av 40 och 42 §§ i lagen d. 22 juni 1921 om ströängars indragande till kronan (2 L. U. nr 10), bifallen;
    k. prop. nr 189 ang. viss ändring av bestämmelserna ang. tilläggsavvittring i Västerbottens läns lappmark (2 L. U. nr 11); riksdagen, vars yttrande begärts över förslaget, fann ej skäl till erinran beträffande detsamma;
    d. 25 april: väckt motion (I:58) ang. vissa ändringar i lagen om förvaltning av bysamfälligheter och därmed jämförliga samfällda ägor och rättigheter (1 L. U. nr 18); riksdagen antog för sin del lag om fortsatt tillämpning av förvaltning eller avverkningsförbud enligt lagen d. 11 juni 1915 med särskilda bestämmelser beträffande viss samfälld skogsmark inom Kopparbergslän, varjämte riksdagen avlät skrivelse till K. M:t med begäran om utredning ang. de förutsättningar under vilka berörda lag om förvaltning av bysamfälligheter m. m. kunde omarbetas för tillgodoseende av vissa av riksdagen angivna synpunkter;
    väckt motion (II:47) om vissa ändringar i lagen om försäkring för olycksfall i arbete (2 L. U. nr 12), avslagen.