HAAGREGLERNA

 

MED ÄNDRINGAR VIDTAGNA AV COMITÉ MARITIME INTERNATIONALS KONFERENS I LONDON OCH DEN INTERNATIONELLA SJÖRÄTTSKONFERENSEN I BRYSSEL I OKTOBER 1922.

 

ARTIKEL I — DEFINITIONER.
 

    I denna konvention användas följande ord i den mening, som nedan angives:
    a) Med "bort fraktare" avses fartygsägare eller befraktare, som ingår fraktavtal med en avlastare.
    b) Med "fraktavtal" avses transportavtal, som fått sitt innehåll angivet i konossement eller annan liknande åtkomsthandling, vilken avser varas forslande till sjöss. Har på grund av certeparti konossement eller annan liknande handling utfärdats, faller sådan handling under beteckningen "fraktavtal" från den tidpunkt, då konossementet bestämmer rättsförhållandet mellan bortfraktaren och en bärare av konossementet.
    c) "Gods" omfattar gods, föremål, handelsvaror och artiklar av vad slag som helst, med undantag av levande djur samt last, som i fraktavtalet är angiven såsom däckslast och även varder lastad på däck.
    d) Med "fartyg" avses varje fartyg, som användes för fraktande av handelsvaror till sjöss.
    e) "Fraktande av gods" omfattar tiden från det godset är lastat å fartyget till dess godset är lossat från fartyget.

ARTIKEL II — RISKER.

    Vidkommande godsets lastning, behandling, stuvning, transport, vård och lossning är bortfraktaren i fråga om alla fraktavtal underkastad nedan givna bestämmelser om ansvar och skyldigheter liksom han äger tillgodonjuta nedan nämnda rättigheter och befrielser; dock att utan hinder av vad nu är sagt skall gälla vad särskilt är stadgat i artikel VI.

 

Svensk Juristtidning 1923. 17

 

250 ALGOT BAGGE.ARTIKEL III — ANSVAR OCH SKYLDIGHETER.

 

    1. Bortfraktaren är skyldig att före och vid början av resan använda skälig omsorg för att
    a) sätta fartyget i sjövärdigt skick;
    b) behörigen bemanna och utrusta fartyget samt förse detsamma med förnödenheter;
    c) sätta lastrum, frysnings- och kylrum samt alla övriga delar av fartyget, där godset lastas, i passande och gott skick för godsets mottagande, fraktande och bevarande.
    2. Bortfraktaren åligger, med de förbehåll, som stadgas i artikel IV, att gå till väga på ett lämpligt och omsorgsfullt sätt vid godsets lastning, behandling, stuvning, fraktande, bevarande, vård och lossning.
    3. Bortfraktaren, befälhavaren eller bortfraktarens agent skall, då han mottagit godset i sin vård, vara pliktig att på avlastarens begäran utlämna till denne konossement, innehållande bland annat:
    a) för godsets igenkännande nödvändiga, ledande märken, sådana dessa före inlastningens början skriftligen angivits av avlastaren, försåvitt å gods, som ej är förpackat, eller å lådor eller emballage dessa märken stämplats eller eljest gjorts synliga på sådant sätt, att de i normala fall förbliva läsliga till resans slut;
    b) antalet packor eller stycken eller kvantitet eller vikt, alltefter omständigheterna, i enlighet med skriftlig uppgift av avlastaren;
    c) godsets uppenbara tillstånd och beskaffenhet.
    Har bortfraktaren, befälhavaren eller bortfraktarens agent grundad anledning misstänka, att lämnad uppgift om märke, antal, kvantitet eller vikt icke motsvarar vad han mottagit, eller har han icke skäligen haft möjlighet att förvissa sig om uppgiftens riktighet, vare han ej skyldig intaga densamma i konossementet.
    4. Konossement, som här avses, skall anses visa, till dess att motsatsen styrkes, att bortfraktaren mottagit godset, sådant detta beskrivits i överensstämmelse med paragraf 3:a), b) och c).
    5. Avlastaren vare bortfraktaren ansvarig för riktigheten vid tiden för inlastningen av lämnade uppgifter rörande märken, antal, kvantitet och vikt, och skall hålla denne skadeslös för varje förlust, skada eller kostnad, som följer av oriktighet i nämnda avseenden. Denna rätt till skadestånd skall icke i något avseende minska bortfraktarens ansvar och skyldigheter mot annan person på grund av fraktavtalet.
    6. Har ej anmärkning om förlust eller skada och den allmänna beskaffenheten av sådan förlust eller skada skriftligen tillställts bortfraktaren eller hans agent i lossningshamnen före eller vid godsets överflyttning i den persons vård, som enligt fraktavtalet är behörig mottaga godset, skall sådan överflyttning anses visa, till dess att motsatsen styrkes, att bortfraktaren avlämnat godset, sådant detsamma beskrivits i konossementet.
    Är förlusten eller skadan ej uppenbar, skall anmärkningen avgivas inom tre dagar efter godsets avlämnande.
    Har vid godsets mottagande dess tillstånd fastställts av parterna, vare anmärkning obehövlig.
    Har talan om ersättning för förlust eller skada ej anhängiggjorts inom ett år från det godsets avlämnats eller bort avlämnas, vare bortfraktare och fartyg fria från ansvar.

 

HAAGREGLERNA. 251    Där förlust eller skada föreligger eller antages föreligga, skola bortfraktare och mottagare bereda varandra all skälig lättnad för undersökning av godset och fastställande av stycketalet.
    7. Då godset inlastats, skall bortfraktaren, befälhavaren eller bortfraktarens agent på avlastarens begäran utlämna konossement, som anger godset såsom inlastat, under förutsättning, att därvid återlämnas den åtkomsthandling till godset, som avlastaren tidigare kan hava mottagit. Varder å sålunda återlämnat konossement i lastningshamnen antecknat av bortfraktaren, befälhavaren eller bortfraktarens agent namnet å det eller de fartyg, å vilka godset inlastats, samt dagen för inlastningen, skall konossementet för fall, som i denna artikel avses, betraktas såsom lastningskonossement.
    8. Varje förbehåll eller överenskommelse i ett fraktavtal, som befriar bortfraktare eller fartyg från ansvar för sådan förlust av eller skada å eller i samband med godset, som följer av försummelse, fel eller underlåtenhet i fullgörande av skyldigheter, varom stadgas i denna konvention, eller som minskar detta ansvar i annat fall än denna konvention föreskriver, vare utan verkan. Förbehåll att åtnjuta fördelen av försäkring eller liknande klausul skall anses såsom ett dylikt förbehåll, vilket befriar bortfraktaren från ansvar.
 

ARTIKEL IV — RÄTTIGHETER OCH BEFRIELSER.

    1. Bortfraktare eller fartyg bär ej ansvaret för förlust eller skada, som uppkommer eller följer av brist i sjövärdighet, med mindre bristen är att tillskriva underlåtenhet å bortfraktarens sida att använda skälig omsorg för att försätta fartyget i sjövärdigt skick, att bemanna och utrusta fartyget och att förse detsamma med förnödenheter, samt att sätta lastrum, frysnings- och kylrum ävensom alla övriga delar av fartyget, där godset lastas, i passande och gott skick för godsets mottagande, fraktande och bevarande, allt i överensstämmelse med föreskrifterna i artikel III paragraf 1. Har förlust eller skada orsakats av brist i sjövärdigheten, ankommer det å bortfraktaren eller annan, som åberopar befrielse på grund av förevarande artikel, att visa det skälig omsorg använts.
    2. Bortfraktare eller fartyg bär ej ansvaret för förlust eller skada, som uppkommer eller följer av:
    a) åtgärd, fel eller försummelse av befälhavare, sjöman, lots eller hos bortfraktaren anställd person vid navigeringen eller vid handhavandet av fartyget;
    b) eld, med mindre den orsakats av bortfraktarens fel eller försummelse;
    c) fara, våda eller händelse på sjön eller andra segelbara vatten;
    d) Guds handlingar;
    e) krigiska åtgärder;
    f) åtgärder av statens fiender;
    g) embargo eller annan tvångsåtgärd av furste, myndighet eller folk, så ock domstols beslag;
    h) karantänsföreskrifter;
    i) åtgärd eller underlåtenhet av avlastaren eller godsets ägare eller hans agent eller ställföreträdare;
    strejk, lockout, uppehåll eller hinder i arbete, helt eller delvis och av vilken anledning som helst;

 

252 ALGOT BAGGE.    k) upplopp eller inre oroligheter;
    1) räddning eller försök till räddning av liv eller gods till sjöss

   m) minskning i rymd eller vikt eller annan förlust eller skada orsakad av dolt eller inneboende fel hos godset eller dettas särskilda beskaffenhet;

    n) brist i inpackningen;
    o) otillräckliga eller bristfälliga märken;
    p) dolda fel, som ej kunna upptäckas med skälig omsorg;
    q) vilken som helst annan orsak, som icke härrör av fel eller försummelse av bortfraktaren, hans agent eller hos honom anställd person. Bevisbördan ligger dock å den, som till sin fördel åberopar undantaget. Det åligger denne att styrka, att fel eller försummelse av bortfraktaren eller hans agent eller hos bortfraktaren anställd person icke bidragit till förlusten eller skadan.
    3. Avlastaren vare ej ansvarig för förlust eller skada, som tillskyndas bortfraktaren eller fartyget, av vilken orsak den än må uppkomma, såvida den ej beror av fel eller försummelse av avlastaren, hans agent eller hos avlastaren anställd person.
    4. Avvikelse från vanlig väg för att rädda eller söka rädda liv eller egengods till sjöss, eller avvikelse, som är skälig, skall icke anses såsom överträdelse av denna konventions bestämmelser eller såsom kontraktsbrott och bortfraktaren är icke ansvarig för förlust eller skada, som därav uppkommer.
    5. Har godsets art och värde icke angivits av avlastaren före inlastningen och uppgifterna därom införts i konossementet, vare bortfraktare eller fartyg icke ansvarig i något fall för förlust av eller skada å eller i samband med godset utöver ett belopp för packe eller enhet av 100 pund sterling eller denna summas motsvarande värde i annat mynt.
    Hava uppgifter om godsets art och värde intagits i konossementet, skola de utgöra fullt bevis, till dess motsatsen styrkes, men beviset är ej bindande eller oomkullkastligt för bortfraktaren.
    Bortfraktaren, befälhavaren eller bortfraktarens agent samt avlastaren kunna överenskomma om annat maximibelopp än här stadgas, under förutsättning att detta icke är lägre än det i denna paragraf bestämda.
    Vid beloppets bestämmande i annat mynt, skall beloppet uträknas efter kursen, som gällde den dag, då fartyget anlände till den för godsets lossning bestämda hamnen.
    6. Har uppgift rörande godsets art eller värde, vilken lämnats av avlastaren och införts i konossementet, avlastaren veterligen varit oriktig, skall varken bortfraktaren eller fartyget i något fall svara för förlust av eller skada å eller i samband med godset.
    7. Gods av lättantändlig, explosiv eller farlig beskaffenhet, till vars inlastning bortfraktaren, befälhavaren eller bortfraktarens agent ej skulle hava samtyckt, om han känt till dess beskaffenhet eller egenskaper, kan när som helst och var som helst lossas eller förstöras eller göras oskadligt av bortfraktaren utan skadeståndsskyldighet från hans sida mot avlastaren. Avlastaren vare ansvarig för all skada och alla kostnader, som direkt eller indirekt uppkomma eller följa av inlastningen av sådant gods. Blir gods, som inlastats med bortfraktarens kännedom och samtycke, farligt för fartyg eller last, kan godset på samma sätt lossas eller förstöras eller göras oskadligt av bortfraktaren, utan ansvarsskyldighet för honom utom vid gemensamt haveri.

 

HAAGREGLERNA. 253ARTIKEL V.

 

    Bortfraktare må kunna avstå helt eller delvis från alla eller några av sina rättigheter eller befrielser, som avses i förevarande konvention, under förutsättning att avståendet införes i det konossement, som utlämnas till avlastaren. Bestämmelserna i denna konvention äro icke tillämpliga å certepartier. Utfärdade konossement falla dock under stadgandena i denna konvention, även där fartyget är befraktat genom certeparti. Ingen bestämmelse i denna konvention skall anses utgöra hinder för införandet i konossement av stadganden, som beröra gemensamt haveri.

 

ARTIKEL VI — SÄRSKILDA BESTÄMMELSER.

 

    Utan hinder av ovanstående stadganden må bortfraktare, befälhavare eller bortfraktarens agent samt avlastare kunna, ifråga om bestämt gods, vilket som helst, ingå avtal med vilka som helst bestämmelser ifråga om bortfraktarens ansvar och förpliktelser samt rättigheter och befrielser beträffande godset, så ock om hans skyldigheter beträffande fartygets sjövärdighet, i den mån bestämmelsen ej strider mot allmän ordning, samt ifråga om hos bortfraktaren anställda personers eller hans agenters vård och omsorg vid lastning, behandling, stuvning, fraktande och lossning av gods, som fraktas till sjöss, under förutsättning att i detta fall intet konossement utfärdats eller varder utfärdat och bestämmelserna om den träffade överenskommelsen införas i ett kvitto, som skall vara ett icke negotiabelt dokument och innehålla anteckning härom.
    Varje sålunda träffad överenskommelse skall äga full laga verkan.
    Förevarande artikel är dock icke tillämplig å skeppning av handelsvaror, som äger rum under förhållanden, vilka äro för handeln och sjöfarten vanliga, utan endast på skeppning, där godsets art och beskaffenhet och de förhållanden, föreskrifter och villkor, som gälla för fraktandet, äro av beskaffenhet atgöra en särskild överenskommelse skälig.

 

ARTIKEL VII — BEGRÄNSNING AV REGLERNAS TILLÄMPLIGHET.

 

    I vad angår tiden före inlastningen å och efter lossningen från det fartyg, å vilket godset fraktas, innehåller förevarande konvention intet förbud för bortfraktare eller avlastare att i avtal införa bestämmelser, villkor, förbehåll eller befrielser i fråga om bortfraktarens eller fartygets ansvar för förlust av eller skada å godset eller i samband med godsets bevakande, vård och behandling.

 

ARTIKEL VIII — BEGRÄNSNING AV ANSVARET.

 

    Bestämmelserna i förevarande konvention förändra varken bortfraktarens rättigheter eller hans skyldigheter, sådana dessa följa av varje nu gällande lags stadganden rörande begränsning av fartygsägares ansvar.

 

ARTIKEL IX — KONVENTIONENS TILLÄMPLIGHET.

 

    Bestämmelserna i förevarande konvention äro tillämpliga på varje konossement, som utställes i en av de fördragsslutande staterna.