Åbo hovrätt höll d. 15 juni 1923 högtidsplenum med tal av presidenten A. A. Käpy i anledning av att då tre hundra år förflutit sedan Konung Gustav II Adolf — nio år efter det att Svea hovrätt inrättats i Stockholm — underskrev fundationsbrevet för Åbo hovrätt Det egentliga högtidlighållandet är avsett att äga rum d. 31 nästkommande oktober, trehundraårsdagen av hovrättens första session. Åtgärder ha vidtagits för prägling av en minnesmedalj, som inom kort torde bliva tillgänglig och som på framsidan visar Gustav II Adolf överräckande fundationsbrevet åt hovrättens förste president, f. d. hovrättsrådet

 

NOTISER. 275i Svea hovrätt friherre Nils Thuresson Bielke. Å trehundraårsdagen inkommo telegram från bl. a. Högsta domstolen i Sverige, Svea och Göta hovrätter samt hovrätten över Skåne och Blekinge. Högsta domstolens telegram lydde: I minnesgod åtanke av vår en gång gemensamma uppgift att värna rätt enligt Sveriges rikes lag sänder Konungens högsta domstol hälsning och lyckönskan på trehundraårsdagen.