Den danske Adoptionslov. I Tilslutning til Artiklen ovenfor Side 128 om det danske Adoptionslovforslag skal bemærkes, at Forslaget er blevet stadfæstet som Lov under 26. Marts 1923 og er traadt i Kraft den 1. April. Udover de tidligere refererede Forskelligheder fra Kommissionsudkastet skal anföres, at Aldersgrænsen for, hvornaar Barnet skal samtykke i Adoptionen, erforhöjet til 14 Aar, og at der er optaget en Bestemmelse om, at saafremt den, der önskes adopteret, er gift, kræves der Samtykke fra Ægtefællen. Lovens § 1 fik det af Regeringen foreslaaede Indhold, saa at en Kvinde ikke kan adoptere sit udenfor Ægteskab födte Barn. I § 1 er der derhos givet Justitsministeriet Beföjelse til at bestemme, at Adoptionsbevillinger kan udleveresgennem vedkommende Overövrighed (Overpræsidenten i Köbenhavn og Amtmændene), og denne Beföjelse er anvendt i saa stort Omfang, at det fremtidigkun er undtagelsesvis, at Adoptionssager skal forelægges Ministeriet til Afgörelse.

Fh.

 

    Internordisk konferens angående den internationella sjölagstiftningen. D. 18—20 juni 1923 sammanträdde i Stockholm delegerade för Sverige, Danmark, Finland och Norge för förhandlingar angående föreliggande förslag till internationella konventioner om vissa regler rörande konossement (Haagreglerna), rörande begränsning av redares ansvar samt rörande sjöpanträtter och fartygsinteckningar. Delegerade voro för Sverige revisionssekreteraren Algot Bagge, assuransdirektören Einar Lange och v. häradshövdingen F. Malmros, för Danmark professor K. Sindballe och konsul Chr. Cloos, för Finlandjustitierådet J. Serlachius och v. häradshövdingen E. Serlachius samt för Norgeexpeditionschefen E. Alten, direktören G. Henriksen, direktören J. Jantzen och generalkonsul M. Lind. De fattade besluten skola bliva föremål för ytterligare övervägande och utformning vid ett kommande sammanträde av mera redaktionell natur.

 

    Insamlingen till Deutsche Juristen-Zeitung. Utöver de i föregående häften av Sv. J. T. (s. 143, 208) omförmälda bidragen till D. J. Z. om tillhopa 760 kr. hava ytterligare följande belopp tecknats: O. L. 2: —, V. H. 2: —, S.B. 2: —, H. L. 2: —, N. P. 2: —, K. H. 5:—. Summan av de tecknade beloppen utgör alltså 775 kr.

 

    Publiceringen av Tolfte Nordiska Juristmötets förhandlingar har beklagligtvis fördröjts på grund av typografstrejk i Norge men väntas nu kunna ske inom den närmaste tiden. Nytillträdande medlemmar även som juris studerande kunna erhålla förhandlingarna mot postförskott å mötesavgiften, 15 kr., om anmälan göres hos svenska styrelsen, adr. Rosenbad 2, Stockholm.

 

    Dödsfall. Rådmannen Anton Erik Dahlberg avled i Stockholm d. 26 maj 1923. F. i Stockholm d. 18 mars 1858 avlade D. mogenhetsex. därst. 1878 och hovrättsex. i Uppsala 1882. Efter tjänstgöring under Göta och Svea hovrätter utnämndes D. 1885 till vice häradshövding. D. blev 1895 kurator hos Stockholms rådhusrätts första avdelning och förmyndarkammaren samt 1901 rådman vid nämnda rådhusrätt, där han sedan 1917 var ordförande på familjerättsavdelningen. Han var ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 1903—1919

 

NOTISER. 277och av dessas beredningsutskott 1912—1917 samt innehade jämväl ett flertal andra kommunala förtroendeuppdrag.
    Den 18 juni 1923 avled f. d. hovrättsrådet Lars Edvard Ståhlberg. S. var född d. 2 okt. 1844, avlade mogenhetsex. i Lund 1860 och hovrättsex. därst. 1863. Efter tingstjänstgöring utnämndes S. 1871 till vice häradshövding i Svea hovrätt. Han tjänstgjorde i Göta hovrätt från hösten 1872 och blev assessor där 1876 samt hovrättsråd 1895.