278 ÖVERSIKTER.RIKSDAGEN


har nedannämnda dagar år 1923 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott avgivit utlåtande:
    d. 3 maj: väckt motion (II: 13) om skrivelse till K. M:t ang. förslag till lag om upplagsbevis (1 L. U. nr 19), skrivelse till K. M:t;
    k. prop. nr 201 med förslag till lag om ändrad lydelse av 22 kap. 21 § strafflagen (1 L. U. nr 20), bifallen;
    k. prop. nr 55 med förslag till lagom arbetstidens begränsning ävensom i ämnet väckta motioner (2 L. U. nr 13), prop. bifallen med vissa ändringar;
    d. 9 maj: k. prop. nr 198 med anhållan om riksdagens yttrande ang. vissa beslut som fattats å den internationella arbetsorganisationens konferens i Genève år 1921 (2 L. U. nr 14); riksdagen hade icke något att erinra mot vederbörande departementschefs hemställan beträffande de riksdagenför yttrande underställda, till behandling av 2 L. U. hänvisade rekommendationer och förslag till konventioner (jfr J. U. nr 41);
    d. 12 maj: k. prop. nr 88 med förslag till lag om bageri- och konditoriarbetes förläggande till viss del av dygnet ävensom i ämnet väckta motioner (2 L U. nr 16), prop. bifallen med viss ändring i lagens rubrik;
    d. 23 maj: väckt motion (I: 112) med förslag till lag om förlängning av vissa arrendeavtal (2 L. U. nr 17), avslagen;
    d. 26 maj: k. prop. nr 43 med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 20 maj 1921 ang. förbud i vissa fall för bolag och ekonomisk förening att förvärva fast egendom ävensom i ämnet väckt motion (2 L. U. nr 18), prop. bifallen;
    d. 30 maj: k. prop. nr 123 med förslag till brandstadga ävensom i ämnet väckta motioner (1 L. U. nr 21 och 23); riksdagen, vars yttrande över förslaget begärts, anmälde, att riksdagen ansett att nämnda stadga borde erhålla av riksdagen närmare angiven lydelse;
    k. prop. nr 187 ang. ändrad lydelse av §§ 7 och 8 samt § 9 mom. 3 och 5 i förordningen d. 18 juni 1864 ang. utvidgad näringsfrihet (1 L. U. nr 22); riksdagen, vars yttrande begärts över förslaget, anmälde att riksdagen ansett intet vara att erinra mot förslaget;
    väckt motion (I: 113) om förhindrande av skadlig och opåkallad förintelse av åbyggnader till jordbruk (2 L. U. nr 19), avslagen;
    väckt motion (I: 205) med förslag till dels lag om utsträckt tillämpning av lagen d. 25 juni 1909 om inskränkning i rätten att erhålla ägostyckning, dels ock lag om viss inskränkning i rätten till jordavsöndring (2 L. U. nr 20), avslagen;
    väckta motioner (I: 125 och II: 169) med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § 8:0 i lagen d. 26 maj 1909 om K. M:ts regeringsrätt (2 L. U. nr 23), avslagna;
    väckta motioner (I: 127 och II: 171) med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 7 kap. 7, 13 och 19 §§ vattenlagen (2 L. U. nr 24), avslagna;
    k. prop. nr 130 med förslag till lag om ändring i vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse på landet d. 21 mars 1862 m. m., i vad prop. avser förslag till lag om ändrad lydelse av 18 § i lagen om fattigvården d. 14 juni 1918 (2 L. U. nr 25), avslagen;
    k. prop. nr 141 med förslag till lag om ändrad lydelse av 9 § i lagen d. 2 juli 1915 ang. anskaffande av hästar och fordon för krigsmaktens ställande på krigsfot (hästutskrivningslagen) (2 L. U. nr 26), avslagen;
    k. prop. nr 140 med förslag till lag om ändrad lydelse av § 12 i lagen d. 31 maj 1889 ang. dövstumundervisningen (2 L. U. nr 27), bifallen;
    väckta motioner (I: 115 och II: 145) om skrivelse till K. M:t ang. ändring i lagen om skyddskoppympning, avseende medgivande i vissa fall av undantag från ympningsplikten (2 L. U. nr 29), skrivelse till K. M:t;

 

ÖVERSIKTER. 279    d. 31 maj: k. prop. nr 124 med förslag till förordning om motorfordon m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (2 L. U. nr 21); riksdagen, vars yttrande begärts över förslaget, anmälde, att riksdagen vid granskning av de i prop. framlagda förslagen ej funnit skäl att mot dessa göra andra erinringar än vissa av utskottet i sitt utlåtande upptagna;
    k. prop. nr 63 med förslag till lag ang. fortsatt tillämpning av lagen d. 24 okt. 1919 om arbetstiden å svenska fartyg ävensom i ämnet väckta motioner (2 L. U. nr 30 och 32), prop. bifallen med vissa ändringar;
    d. 2 juni: väckt motion (II: 75) om skrivelse till K. M:t ang. underlättande
    i vissa fall av avsöndring utav mark från ecklesiastikt löneboställe till tomt (2 L. U. nr 31), skrivelse till K. M:t;

 

    Sammansatt lag- och annat utskott har avgivit utlåtande i bl. a. följande frågor:
    k. prop. nr 120 med förslag till lag om ändrad lydelse av 8 kap. 3 § rättegångsbalken m. m. (norrlandshovrätten) (sammansatta stats- och 1 lagutskottets utl. nr 4 och 11), avslagen;
    framställning i k. prop. nr 1 (andra huvudtiteln punkt 29) ang. anslag förberedande av lokaler åt en hovrätt över Norrland ävensom i ämnet väckta motioner (sammansatta stats- och 1 lagutskottets utl. nr 5 och 12), prop. avslagen;
    k. prop. nr 40 med förslag till lag innefattande bestämmelser ang. kvinnas behörighet att innehava statstjänst och annat allmänt uppdrag m. m. ävensom i ämnet väckta motioner, (sammansatta stats- och 1 lagutskottets utl. nr 6), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 111 ang. uppdelning av Vifolka, Valkebo och Gullbergs härads domsaga å Lysings och Göstrings härads samt Åkerbo, Bankekinds och Hanekinds härads domsagor ävensom i ämnet väckt motion (sammansatta stats och 1 lagutskottets utl. nr 7), prop. bifallen;
    framställning i k. prop. nr 1 (andra huvudtiteln punkt 8) om anvisande av anslag för fortsatt uppehållande av processkommissionens verksamhet ävensom i ämnet väckt motion (sammansatta stats- och 1 lagutskottets utl. nr 8), prop. bifallen;
    k. prop. nr 190 med förslag till lag om ändrad lydelse av 26 kap. 7 § samt 27 kap. 4 och 5 §§ rättegångsbalken m. m. (obligatorisk kommunikation m. m.) (sammansatta bevillnings- och 1 lagutskottets utl. nr 3), avslagen;
    k. prop. nr 208 med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen d. 19 nov. 1914 ang. stämpelavgiften ävensom i ämnet väckt motion (sammansatta bevillnings- och 1 lagutskottets utl. nr 4), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 226 med förslag till lag om straff för olovlig varuinförsel m. m. (sammansatta bevillnings- och 1 lagutskottets utl. nr 5 och 8), bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 227 med förslag till förordning om ändrad lydelse av 83 § 2 mom. i förordningen d. 14 juni 1917 ang. försäljning av rusdrycker (sammansatta bevillnings- och 1 lagutskottets utl. nr 6), bifallen med viss ändring.

 

    Utöver de frågor, i vilka lagutskott eller sammansatt lag- och annat utskott avgivit utlåtande, hava i följande ärenden lagfrågor av allmännare intresse varit under behandling i riksdagen:
    k. prop. nr 29 med förslag till lag om förvärvande och förlust av medborgarrätt (K. U. nr 15 och 18), avslagen;
    k. prop. nr 130 med förslag till lag om ändring i vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse på landet d. 21 mars 1862 m. m. jämte i ämnet väckta motioner (ersättning för kommunala förtroendeuppdrag) (K. U.nr 20), prop. avslagen;
    k. prop. nr 142 med förslag till lag om vissa ändringar i lagen d. 22 juni 1911 om bankrörelse (Banko U. nr 35), bifallen;

 

280 ÖVERSIKTER.    k. prop. nr 181 med förslag till lag ang. likställande i särskilt avseende av visst upplånat kapital med bankbolags egna fonder (Banko U. nr 36), bifallen;
    k. prop. nr 22 med förslag till lag om sparbanker m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (Banko U. nr 64), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 50 med förslag till förordning ang. fortsatt tillämpning av förordningen d. 13 april 1922 om ändrad lydelse av 3 § i förordningen d. 6 nov. 1908 ang. särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper (Bev. U. nr 8), bifallen;
    k. prop. nr 143 med förslag till förordning om ändrad lydelse av 19 §, 47 § 1 mom. och 48 § 2 mom. i förordningen d. 19 nov. 1914 om arvsskatt och skatt för gåva (Bev. U. nr 24), bifallen;
    k. prop. nr 199 med förslag till förordning om utgörande av en särskild stämpelavgift i vissa fall vid köp, byte eller införsel till riket av pärlor med flera lyxvaror (Bev. U. nr 33), bifallen;
    k. prop. nr 200 med förslag till förordning ang. skatt för hundar ävensom i ämnet väckta motioner (Bev. U. nr 34), prop. bifallen med viss ändring;
    k. prop. nr 131 med förslag till förordning ang. tillverkning och beskattning av maltdrycker m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (Bev. U. nr 38), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 170 med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen d. 14 juni 1917 ang. försäljning av rusdrycker m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (Bev. U. nr 41), prop. bifallen;
    k. prop. nr 168 med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen d. 6 aug. 1894 ang. mantalsskrivning (Bev. U. nr 44), bifallen med viss ändring;
    k. prop. nr 232 med förslag till förordning ang. omsättnings- och utskänkningsskatt å spritdrycker (Bev. U. nr 47), bifallen med vissa ändringar;
    väckta motioner (I: 124 och II: 160) med förslag till lag om allmänna vägar på landet (J. U. nr 47), avslagna;
    väckt motion (I: 37) om ändrad lydelse av 31 § i lagen ang. väghållningsbesvärets utgörande på landet (J. U. nr 48); med bifall till motionen, antog riksdagen för sin del lag om ändrad lydelse av §:ns första stycke;
    väckta motioner (I: 36 och 117) om ändringar i lagen d. 23 okt. 1891 ang. väghållningsbesvärets utgörande på landet (J. U. nr 57); med bifall till motionen I: 36 antog riksdagen för sin del lag om ändrad lydelse av 49 § i nämnda lag;
    k. prop. nr 104 med förslag till skogsvårdslag och nr 157 med förslag till lag ang. vård av kommunskogar, sockenallmänningsskogar samt vissa stiftelser, föreningars och sällskaps skogar jämte i dessa ämnen väckta motioner (särskilda utskottets utl. nr 1), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 159 med förslag till lag om ändrad lydelse av § 5 i förordningen d. 21 dec. 1857 om ägors fredande emot skada av annans hemdjur samt om stängselskyldighet jämte i ämnet väckta motioner (särskilda utskottets utl. nr 2), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 160 med förslag till förordning ang. skogsvårdsstyrelser ävensom i ämnet väckta motioner (särskilda utskottets utl. nr 3), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 161 med förslag till förordning om ändrad lydelse av 4 och 5 §§ i förordningen d. 11 okt. 1912 om skogsvårdsavgift (särskilda utskottetsutl. nr 4), bifallen med viss ändring;
    k. prop. nr 212 med förslag till lag om ändrad lydelse av 46 § i lagen d.11 okt. 1912 om skogsaccis och om virkestaxering (särskilda utskottetsuti. nr 5), bifallen;
    k. prop. nr 158 med förslag till lag ang. skyddsskogar (särskilda utskottets utl. nr 6), avslagen; skrivelse till K. M:t med begäran om förslag till ny lag ang. skyddsskogar.


E. L.