EN KULTURBRAGD.
NYTT JURIDISKT ARKIV AVD. I 50 ÅR.

 

    "Arkivet" intager sedan decennier en sådan plats i den svenske juristens verksamhet, att han, på vilket område han än är arbetar, svårligen kan tänka sig sin dagliga gärning det förutan. Mången, som år ut och år in mottagit dess alltid innehållsrika och osvikligt tillförlitliga häften, har kanske aldrig gjort klart för sig, vilken fond av vetande, juridisk takt och energi redigerandet av ett enda sådant häfte förutsätter hos tidskriftsföretagets ledare. I dessa dagar begynner N. J. A. avd. I sin femtionde årgång. Detta tillfälle bör ej få gå förbi utan att här med tacksamhet konstateras, att ett halvt hundratal volymer av detta högst förträffliga verk innefattar en kulturbragd av imponerande mått. Vad arkivet betytt och betyder för rättsskipning, lagstiftning, forskning och undervisning behöver för denna tidskrifts läsare ej utredas; det är tillräckligt att erinra om ett välbekant och av alla erkänt faktum.
    För en publikation sådan som N. J. A. har det varit av största betydelse, att den från begynnelsen redigerats efter så väl genomtänkta grunder, att dessa kunnat under ett halvt århundrade fullföljas utan avvikelser, som bryta enhetligheten. Att planen i förevarande fall slagit så väl ut är så mycket mera erkännansvärt, som grundläggaren icke var en i tjänsten grånad domare utan en yngling, den då tjugoåttaårige vice häradshövdingen G. B. A. HOLM. Ej mindre beundransvärd var den okuvliga energi, varmed Holm ända till sin död, under mer än tre och ett halvt decennium, fullföljde sin ungdoms skapelse vid sidan av andra ytterligt krävande uppgifter. Den insats Holm härmed gjort i svenskt rättsliv är i sanning ett stordåd, värt att minnas.
    Sedan Holm år 1910 nedlagt sin penna för alltid, övertogs ledningen av den då sedan länge i två avdelningar utkommande tidskriften utav tvenne bland vårt lands yppersta jurister, justitierådet, numera presidenten d:r HJALMAR WESTRING och justitierådet d:r SIGFRID SKARSTEDT. Det föll härvid på Skarstedts lott att redigera den nu jubilerande tidskriftsserien, rättsfallsavdelningen. Helt visst kunde denna betydelsefulla uppgift icke hava lagts i bättre händer. Det är också ett kraftprov, som ingalunda står Holms efter, då Skarstedt vid sidan av sitt ansvarsfulla domareämbete redigerar arkivet med ett nit och en skicklighet, som stå över allt beröm. Uppenbarligen är det en styrka, att ledaren för arkivets rättsfallsavdelning tillhör Högsta Domstolens egen krets, och redaktören kan med tillfredsställelse säga sig, att han genom det mönstergilla sätt, varpå

 

EN KULTURBRAGD. 293han fyller sin uppgift, på samma gång reser ett det värdigaste minnesmärke över en betydelsefull period i Högsta Domstolens historia.
    N. J. A. har redan nått en ålder, som torde vara för ett enskilt svenskt tidskriftsföretag enastående. På grund av uppgiftens art och det sätt, varpå denna hittills förverkligats, framstår tidskriften med varje ny årgång såsom alltmer livskraftig, alltmer omistlig. Det är därför med bästa tillförsikt Sveriges jurister kunna till det tack, tidskriftens utgivare och deras medarbetare så ärligt hava förtjänt, foga en lyckönskan till fortsatt verksamhet, värdig tidskriftens goda traditioner.

Birger Ekeberg.