UR SVENSKA TIDSKRIFTER.

 

    Nytt juridiskt arkiv Avd. II, 1922 hft 1—4: Ändringar i strafflagen (s. 1—58); G. Grefberg, Ändringar i lagstiftningen om fastighetsbildning i stad (s.59—110); Nils Edling, Ändringar i utsökningsväsendet rörande fastigheter (s. 111—164); Sven Lawski, Lagstiftning angående utmätningsed (s. 165—188); Y. Wisén, Lagstiftning om förvaltning av bysamfälligheter m. m. (s. 189—236); Ändringar i författningar angående rusdrycks- och sprithantering m. m. (s. 237—288); Ny lagstiftning om tiden för företagande av rannsakning med häktad. Förslag om lagstiftning angående polisundersökning i brottmål m. m. (s. 289—305); Lagstiftning om ansvarighet för skador i följd av luftfart (s. 306—315); John Alsén, Sjömanslagen (s. 316—400); Översikt av de vid 1922 års riksdag behandlade ärenden, i vilka lagutskott meddelat utlåtande, även som redogörelse för vissa av andra utskott behandlade lagfrågor (s. 401—535). — 1923 hft 1: Lag med vissa bestämmelser rörande hyra (s. 1—49); Lagstiftning om straff för olovlig varuinförsel m. m. (s. 50—130).
    Statsvetenskaplig tidskrift 1923 hft 1—3: Erik Schalling, Den svenska förvaltningens rötter (s. 1—18); Erik G. V. Nyström, Bidrag till belysning av frågan om enhetsstatens utveckling ur den nordamerikanska unionen (s. 38—51); Anna B. Wicksell, Konstitutionella frågor vid Nationernas Förbunds tredje församling (s. 95—114); John Olsson, Den politiska partifördelningen inom de olika sociala klasserna i Sverige (s. 115—139); R. Malmgren, Anm. av BIRGER WEDBERG: Konungens Högsta Domstol 1789—1809 (s. 167—170).
    Svenska stadsförbundets tidskrift 1923 hft 1—4: Nils Siösteen, Om ansvarighet för kronouppbörd och restindrivning m. m. i stad (s. 20—26); Åke Hassler, Polisreformen. Några reflexioner närmast ur straffprocessuell synpunkt (s. 65—73); S. Linnér, De kommunala affärsverken och kommunallagarna (s. 131—143).

 

302 UR SVENSKA TIDSKRIFTER.    Nordisk försäkringstidskrift 1923 hft 1—3: Reidar Brekke, Den norske forsikringslov. Forslag til tillægslov (s. 1—20); H. Enell, Försäkringsavtalet och nya giftermålsbalken (s. 195—204):
    Sociala meddelanden 1923 hft 1 B—8: Fylleriförseelserna och deras orsaker under fjärde kvartalet 1922 (s. 268—274); Revisionen av hyreslagstiftningen (s.355—360); Fylleriförseelserna under första kvartalet 1923 (s. 449—452); Jordkommissionens sista arbetsresultat (s. 629—638); Socialstyrelsens utlåtande rörande barnavårdslagstiftningen (s. 638—648); Spritdrycksomröstningen i Schweiz (s. 656—658); Fylleriförseelserna under andra kvartalet år 1923 (s.736—739).