340 NOTISER.    Jurisdiktionen i Kungälv. K. M:t har genom beslut d. 15 juni 1923 förordnat, att med återbesättande av borgmästarbefattningen i Kungälv skall ytterligare anstå i avbidan på slutligt besluts meddelande rörande de åtgärder, som kunna föranledas av den av docenten Herlitz verkställda utredningen angående vissa spörsmål rörande städernas domstolsväsende och de däröver avgivna yttranden, och ville K. M:t före d. 1 juli 1924 taga under förnyat övervägande frågan om borgmästarbefattningens återbesättande.

 

    J. O. om Inlands domsaga. Under åberopande av den förut i år av K. M:t och riksdagen efter initiativ av J. O. beslutade uppdelningen av Vifolka, Valkebo och Gullbergs domsaga på de båda granndomsagorna (se Sv. J. T.häft. 4 sid. 272; K. M:ts beslut i ärendet meddelades d. 8 juni 1923), har J. O. i en d. 6 sept. 1923 dagtecknad framställning till K. M:t väckt ett liknande förslag beträffande den efter häradshövdingen Bäärnhielms avgång från tjänsten nu vakanta Inlandsdomsagan, vilken till såväl invånarantal som målens och ärendenas mängd är ännu mindre än Vifolkadomsagan. J. O. erinrar om att innan K. M:t d. 7 mars 1856 ang. reglering av domsagorna inom Göteborgs och Bohus län bestämt, att en domsaga skulle bestå av Inlands fyra härad, Södre och Torpe härad tillsammans med Östra och Västra Hisings samt Sävedals och Askims härad bildat en domsaga, under det att Nordre och Fräknehärad jämte Orust västra och östra samt Tjörns härad utgjort en domsaga. J. O. föreslår nu en återgång till den äldre indelningen av domsagorna samt tänker sig, att Inlands Fräkne och Nordre härad skulle bilda ett särskilt tingslag i den nya Orustdomsagan med tingsställe exempelvis i Stenungssund, medan däremot Inlands Södre och Torpe härad skulle efter sammanslagningen med Askimsdomsagan bilda ett med denna gemensamt tingslag med tingsställe i Göteborg.

 

    Juridisk Forening i Köbenhavn har i Vinterhalvaaret holdt 6 Möder med Foredrag og Diskussion. I September Maaned indledede Höjesteretssag förer Karsten Meyer en Diskussion om "Likvidation af Aktieselskaber" og opstillede som Thesis: Likvidation bör indföres som Tvangsfuldbyrdelsesmaade ved Aktieselskaber. Ved Oktobermödet rettede Professor Dr. juris Munch Petersen i et Foredrag om "Höjesterets Stilling under den nye Retspleje" en skarp Kritik mod Höjesteret, og Foredraget gav Anledning til en Polemik i Ugeskrift for Retsvæsen mellem Præsidenten i Höjesteret og Foredragsholderen. Dernæst har der været holdt en Diskussion om "Lov om Banker af 4. Oktober 1919 med Henblik paa dens Revision", ved hvilken Overretssagförer Axel Bang og Professor Dr. polit. Axel Nielsen var Indledere.
    Paa Mödet i Januar holdt Landsdommer Kai Hammerich Foredrag om "Overgangstiden i Sönderjylland — Indtryk fra det praktiske Retsliv", og Höjesteretssagförer N. H. Bache indledede paa det næste Möde en Diskussion om "Bestyrelsens Ansvar i Aktieselskaber". Paa det sidste Möde havde Foreningen den Ære som Foredragsholder at have Professor Ragnar Knoph fra Kristiania, som fremsatte nogle Bemærkninger om "Dommernes Stilling til Kutymer".
    Der er i Vinterens Löb fört Forhandlinger med Bestyrelsen for Malmö—Lunds Juristförening, jfr Sv. J. T. 1922 S. 412, om et Samarbejde mellem de to Foreninger, og der arbejdes for Tiden paa at faa arrangeret et Fællesmöde.

 

NOTISER. 341Ved Juridisk Forenings sidste Möde i April Maaned havde Foreningen den Ære som sine Gæster at have Professor Kallenberg, Borgmester Brodin, Assessor Stenmarck og Advokat Lindström som Repræsenter för Juristföreningen.

 

Fh.