Svensk Juristtidnings Lagsamling. I meddelandet (häft. 3 sid. 208) rörande denna i år nystartade avdelning av Sv. J. T. tillkännagav red., att det hela vore ett experiment, som komme att fullföljas ett kommande år allenast om det visade sig, att anordningen vunne bifall av tidskriftens läsare. För utrönande av huruvida denna förutsättning för lagsamlingens fortsatta utgivande under 1924 är för handen, får red. nu till intresserade prenumeranter hemställa att före d. 15 okt. 1923 till red., adr. Rosenbad 2 Stockholm, insända ett kort uttalande i frågan. Red. mottager i samband härmed med nöje de önskemål beträffande tidskriftens redigering i övrigt, som prenumeranterna kunna finna anledning att framställa.

 

    Dödsfall. D. 22 aug. 1923 avled häradshövdingen Henning Wilhelm Widén. W. var född i Härnösand d. 26 dec. 1865, avlade mogenhetsex. där 1885 och hovrättsex. i Lund 1889. Efter tingstjänstgöring under Svea hovrätt utnämndes W. år 1892 till vice häradshövding samt blev år 1908 häradshövding i Torneå domsaga. W. var ordförande i Haparanda stads municipalstyrelse 1911—1914 samt ordförande i Haparanda stadsfullmäktige 1916—1918.
    D. 4 aug. 1923 avled i Stockholm rådman Johan Wretman. F. i Stockholm d. 24 okt. 1852, avlade W. mogenhetsex. i Stockholm 1870 samt jur. utr. kand. i Uppsala 1876. Efter fullbordad tingstjänstgöring utnämndes W. år 1879 till vice häradshövding. Efter tjänstgöring i Stockholms rådstuvurätt utnämndes W. år 1895 till rådman i Stockholm. Under riksdagarna 1907—1913 var W.t. f. borgmästare i Stockholm.
    D. 10 sept. 1923 avled advokaten Axel Gustaf Bergenstjeraa. B. var född i Stockholm d. 24 juli 1885 och avlade mogenhetsex. därst. år 1903 samt hovrättsex. i Uppsala 1909. Efter tjänstgöring under Svea hovrätt samt hovrätten över Skåne och Blekinge ägnade sig B. åt advokatverksamhet. Han var sedan 1917 delägare i Hampus Bodéns advokatbyrå och sedan 1918 ledamot av Sveriges Advokatsamfund.

 

    Högsta domstolen. K. M:t har
    d. 27 juli 1923 i samband med justitierådet Erik Anshelm Berglöfs förordnande till ledare av utredningen angående jordförhållandena i Kopparbergs län beviljat Berglöf avsked från justitierådsämbetet fr. o. m. d. 11 aug. 1923;
    s. d. till justitieråd fr. o. m. berörda d. 11 aug. utnämnt statssekreteraren i socialdepartementet revisionssekreteraren Karl Edvard Tiselius.

 

    Regeringsrätten. Genom regeringsrådet Sigfrid Linnérs utnämning till landshövding i Jämtlands län d. 1 sept. 1923 har ett regeringsrådsämbete blivit vakant.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har till revisionssekreterare fr. o. m. d. 15 aug. 1923 utnämnt dels d. 27 juli 1923 hovrättsrådet i Göta hovrätt Sven Jan Kasimir Wladislaw Lawski, dels ock d. 8 aug. 1923 hovrättsrådet i Svea hovrätt Arthur Lindhagen.
    Vidare har K. M:t d. 27 juli 1923 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Philipp Joseph Aastrup att fr. o. m. d. 15 aug. 1923 till årets slut med egen rotel tjänstgöra såsom revisionssekreterare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 5 juli 1923 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt assessorn därstädes Nils Einar Lennart Vult von Steyern, samt
    d. 27 juli 1923 till hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge utnämnt assessorn därstädes Seve Ellenis Ekberg.