GÖSTA BÄÄRNHIELM : Rättegången i brottmål, utgörande del IV: 2 av Lärobok i rättskunskap för blivande landsfiskaler. Lund 1923. 106 s.

 

    Undertecknad, som på officiellt uppdrag haft att granska ovannämnda arbete, vill endast med dessa rader fästa tidskriftens läsares uppmärksamhet på detsamma. Förf. har tydligen gått till sitt arbete efter djupa och grundliga studier icke blott av tillgänglig tryckt och otryckt litteratur utan ock av alla ämnet berörande rättsfall, åtminstone i den mån de finnas refererade i våra tryckta prejudikatsamlingar. Och enligt min mening har förf. löst sin uppgift — att skriva en användbar och tillförlitlig lärobok i straffprocess — på ett synnerligen förtjänstfullt sätt; och det är icke blott blivande landsfiskaler, som kunna ha nytta av denna lärobok, utan den bör ock kunna bliva till ovärderlig hjälp jämväl för de jurister — domare och advokater — som hava med rättegångar i brottmål att göra och som eljes, då behov uppstår att med tillhjälp av litteratur söka lösa ett tvistigt spörsmål, äro hänvisade till mer eller mindre bristfälliga anteckningar från föreläsningar i ämnet vid våra universitet.
    De fåtaliga och relativt obetydliga anmärkningar, som jag under arbetets fortgång framställt, har förf. i allmänhet iakttagit, varför jag givetvis nu icke har något att anmärka mot innehållet i läroboken.
    Stilen är lättläst och fri från varje "lärt" dunkel. Boken är i sin helhet en heder för förf.

Einar Bergelmer.