DANSK LITTERATUR 1922.

 

 

    Det forløbne Aar har i litterær Henseende vandret i sin umiddelbare Forgængers Spor. Det staar i alt væsentligt i Anden-Udgavernes og Lovkommentarernes Tegn. Bortset fra enkelte vægtige Bidrag til Retshistorien har 1922 ikke nye selvstændige Værker at opføre paa sin Kreditside.
    Kommunelæge SEVERIN CHRISTENSEN har udsendt anden ændrede Udgave af "Retsstaten. En Fremstilling af det offentlige Livs Ėtik" (København, M. P. Madsen's Boghandel. Rechtwig og Tryde), en Anvendelse og Gennemførelse af det af Forfatteren i tidligere Værker hævdede Kompensationsprincip, Lige for Lige-Principet, paa Opbygningen af Statens Retsomraade. Retsstatens Opgave er efter Forfatteren at vaage over Borgernes Rettigheder og Skyldigheder Mand og Mand imellem og med Hensyn til de nødvendige Fællesanliggender optræde imod enhver Forfordeling; Retsstaten er derimod ingen opdragende, kulturfremmende eller filantropisk Institution. Den af Forfatteren brugte Betegnelse af Retsstaten som en Minimumsstat minder noget om den af JELLINEK i Bogen "Die sozialethische Bedeutung von Recht, Unrecht und Strafe" (Wien 1878) givne Definition af Retten som "das ethische Minimum". Skarpt og uforbeholdent fremsætter Forfatteren sine Anskuelser uden Hensyn til, om de falde i Traad med de gængse Traditions- eller MagelighedsMeninger. I dette Tilfælde er denne Fremgangsmaade en Dyd.
    Professor H. MUNCH-PETERSEN'S "Retstilfælde til Brug ved det juridiske Studium", et fortræffeligt Hjælpemiddel ved den konkrete Retsundervisning, foreligger i tredje Udgave (København, Gad). Til den i Sv. J. T. 1918 S. 144 omtalte Samling af Opgaver, stillede ved de juridiske Examina, slutter sig "Syv almindelige Opgaver. Udgivet af det rets- og statsvidenskabelige Studenterraad" (København, Arnold Busck). I det lille Skrift er tillige trykt en af det retsvidenskabelige Fakultet afgivet Udtalelse om Principerne for Besvarelsen af Opgaver af denne Art.
    Et betydningsfuldt retshistorisk Arbejde har Professor POUL JOHS. JØRGENSEN ydet ved sit Universitetsprogram "Manddrabsforbrydelsen i den skaanske Ret fra Valdemarstiden" (Köbenhavn, J. H. Schultz A/S), en indtrængende og skarpsindig Undersøgelse til Belysning af Retsudviklingen i Valdemarstiden og Karakteren af den i Landskabslovene indeholdte Ret, og en Besvarelse for et enkelt Punkts Vedkommende af det hidtil ikke stillede Spørgsmaal, hvorvidt Landskabslovene hovedsagelig indeholde gammel eller ny Ret, eller om den danske Retsforfatning i større Udstrækning er blevet ændret i den Periode, om hvilken Lovene kunne give Oplysning. Første Del af det af Arkivsekretær CARL CHRISTIANSEN i Aaret 1908 udgivne Værk "Bidrag til dansk Statshusholdnings Historie under de to første Enevoldskonger. Fra Enevældens lndførelse til den skaanske

 

DANSK LITTERATUR 1922. 377Krig (1661 — 1675)" (København, Nordiske Forfatteres Forlag), en Skildring af det danske Riges Finansers Historie, derunder Administrationens Udvikling, er afsluttet med et meget fyldigt andet Bind (København, N. C. Rom's Forlag), omfattende Tidsrummet fra den skaanske Krig til Kong Christian V.'s Død (1676 — 1699). Professor L. V. BIRCK'S som Manuskript trykte finanshistoriske Værk "Rigets offentlige Formaal og Indtægter i Middelalderen og under Adelsvælden" (København, Gad) knytter sig som en tredje Del til Forfatterens to tidligere offentliggjorte Arbejder, det i Sv. J. T. 1919 S. 363 omtalte "Rigets Jordegods og Regalerne" (København, Gad 1918) og "Told og Accise" (København, Gad 1920). Det i Sv. J. T. 1920 S. 286 berørte, under det danske Rigsarkivs Auspicier publicerede store Værk "Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold" er af Udgiveren Arkivar L. LAURSEN i det forløbne Aar forøget med et Bind, behandlende Trienniet 1621 — 1623 (København, Reitzel).
    Den i Sv. J. T. 1922 S. 330 nævnte femte Udgave af Professor H. MUNCH-PETERSEN'S "Den borgerlige Ret i Hovedtræk" er af Forfatteren suppleret med et "Tillæg" (København, Gad), der navnlig indeholder en sammenhængende Fremstilling af Retstilstanden efter Lov Nr. 277 om Umyndighed og Værgemaal af 30 Juni 1922 og Lov Nr. 276 af s. D. om Ægteskabs Indgaaelse og Opløsning. Praktisk er den af Sekretær i Justitsministeriet cand. juris JOHANNES FAURHOLT udarbejdede Edition af "Lov om Umyndighed og Værgemaal af 30 Juni 1922. Med Uddrag af Motiverne til Familieretskommissionens Udkast" (København, Gad) med en Række knappe og klare Anmærkninger til Lovtexten.
    Et vigtigt Æmne fra Formue- og Handelsrettens Felter har Grosserer Landsretssagfører CHARLES V. NIELSEN behandlet i sin paa Tysk skrevne Afhandling "Konkurrenzverbote bei Uebertragung von Handelsunternehmungen" (Berlin, Hermann Sack Verlag.), der bl. a. indeholder en Fremstilling af engelsk, fransk og tysk Ret med udførlig Redegørelse for Retspraxis i disse Lande. Professor L. A. GRUNDTVIG'S mønsterværdige Kommentar til "Lov om Køb af 6 April 1906. Med Forklaringer og alfabetisk Register" foreligger i anden reviderede Udgave ved cand. juris ALF Ross, der har ført Arbejdet à jour (København, J. II. Schultz Forlagsboghandel A/S). Bogen er ledsaget af et af Professor H. MUNCH-PETERSEN skrevet Forord. Mindre fyldige ere Noterne til en af cand. juris VALD. HVIDT og cand. juris KJELD RØRDAM udsendt Udgave af "Lov om Køb af 6 April 1906. Med Forklaringer og alfabetisk Register" (København, Gad). Af den i Sv. J. T. 1918 S. 145 citerede af Professor CARL TORP foranstaltede Udgave af "Lov om Aktieselskaber af 29 September 1917. Med Noter og Sagregister" (København, Gad) har anden Udgave set Dagens Lys, med en betydelig Forøgelse af Noterne og med Redegørelse for de efter Lovens Ikrafttræden trufne Retsafgørelser. Kontorchef i Landbrugsministeriet HERMAN GRAM har i "Jagtloven af 30te Juni 1922. Haandbog i den danske Jagtlovgiv-

 

Svensk Juristtidning 1923. 25

 

378 FRANTZ DAHL.ning" (København, Gad) givet en kort og sluttet systematisk Oversigt over den gældende Jagtlovgivning. Professor L. A. GRUNDTVIG'S "Kort Fremstilling af den danske Søret. Til Brug ved Forelæsninger" er udsendt i anden Udgave ved Professor AXEL MØLLER (København. A/S J. II. Schultz Forlagsboghandel).
    Af processuel Litteratur skal nævnes Professor II. MUNCH-PETER-SEN'S "Tillæg til Retsplejelovene af 11 April 1916" (København, Gad), et Supplement til Forfatterens i Sv. J. T. 1917 S. 311 omtalte Standardudgave, indeholdende dels samtlige Ændringer i Retsplejelovene, der ere foretagne siden dens Ikrafttræden, dels de vigtigste af de senere tilkomne administrative Bestemmelser, Retsplejen vedrørende. Som Manuskript har Dommer og Foged i Københavns Byret E. HALLAGER udgivet et Skrift "Om Løsøreauktioner i København" (København, Th. Nielsens Bogtrykkeri), der betegner sig selv som "En Vejledning for Auktionsholdere", men som ved sin Fremstilling af den ved det paagældende Fogedkontor fulgte Praxis ogsaa kan have Interesse for andre, Retskontorer og Jurister, der have med Auktioner at gøre. I en Brochure af mere "proces-politisk" Karakter "Sagførernes Frihed" (København, Det Schønbergske Forlag) af Sagfører DEDENROTH-BERG hævder Forfatteren, at med et Slag, nemlig ved Retsplejeloven af 1916, gik hele Sagførerstandens og dens enkelte Medlemmers Frihed tabt og er afløst af en Ufriheds-,Laugs- og Straffelovgivning, som man før vilde have anset for utænkelig.
    I "Æresoprejsning efter Lovene af 3 April 1868, 13 April 1894 og 1 April 1911 § 21. En Oversigt over gældende Praxis" (København, Gad) meddeler Forfatteren Expeditionssekretær i Københavns Politi S. G. ELMIN den i Bogens Titel nævnte Oversigt særlig med Hensyn til, hvorvidt et Forhold er anset for vanærende eller ikke.
    Statsretten er blevet beriget med anden gennemsete Udgave af Professor KNUD BERLIN'S "Den danske Statsforfatningsret. Første Del" (København, M. P. Madsens Boghandel, Rechtwig og Tryde); første Udgave, der udkom 1916, er omtalt i Oversigten i Sv. J. T. 1917 S. 312. De vigtige statsretlige Begivenheder, som siden Fremkomsten af første Udgave have fundet Sted i Danmarks Historie, Afstaaelsen af de vestindiske Øer til de nordamerikanske Fristater, Islands Stilling som selvstændig Stat efter Forbundsloven af 30te November 1918, Indlemmelsen af de sønderjydske Landsdele i Moderlandet, de nye Grundlovs- og Valglovsændringer o. s. fr., have fundet deres Plads i Forfatterens klare og smukke Fremstilling. Af Interesse er det at bemærke, at Forfatteren gentagende udtaler, at det ikke kan anses stemmende med Grundloven, naar der ved Afviklingslov Nr. 223 af 11te April 1919 § 1, jfr. Lov Nr. 464 af 31te Oktober 1921, omend som en midlertidig Ordning, blev indført et i visse Tilfælde besluttende permanent Afviklings-Fællesudvalg.
    Paa Statsforvaltningsrettens Felter er udkommet en Række kommenterede Lovudgaver.
    Paa Rets- og Politivæsenets Omraade kan mærkes en af Po-

 

DANSK LITTERATUR 1922. 379litiassistent M. TVERMOES og Expeditionssekretær i Københavns Politi S. G. ELMIN foranstaltet Udgave af "Politivedtægt for København af 1 Marts 1913 med Tillæg af 29 April 1922. Med Noter og et alfabetisk Register" (København, Arnold Busck), medens Politiinspektør HAKON JØRGENSEN har udsendt 5te gennemsete og forbedrede Udgave af sin "Kortfattet Vejledning i Politihundedressur" (København, Arnold Busck). Henhørende til den sociale Lovgivning er Sygekasseinspektør V. L. FABER'S af Direktionen for Invalideforsikringsfonden udgivne "Haandbog i Invalideforsikringsloven af 6 Maj 1921"(København, Bluhme's Boghandel), der giver en Kommentar til hver enkel af Lovens Paragrafer, og de af Kontorchef i Sygekasseinspektoratet H. DANIEL samlede og bearbejdede "Love og Bestemmelser om Syge- og Invalideforsikringen samt Begravelseskasser m. v." (Randers, Lars Jacobsen & Søns Boghandel). Den i Sv. J. T. 1922 S. 331 citerede af Kontorchef i Indenrigsministeriet J. BÜLOW og Fuldmægtig sammesteds E. SAND foranstaltede Udgave af Boligloven er afløst af en af Fuldmægtig SAND offentliggjort Udgave "Boligloven (Huslejeloven) i dens nye Skikkelse (saaledes som den er ændret ved Lov af 1 Maj 1922). Med forklarende Bemærkninger" (København, V. Pio's Boghandel — Povl Branner). Trykt som Manuskript til Brug for Næringslovskommissionens Medlemmer er en af cand. juris H. JESPERSEN besørget Text- og Materialesamling "Danske Næringslove. Med Noter" (København, J. H. Schultz A/S). Den i Sv. J. T. 1920 S. 288 omtalte af Sekretær i Justitsministeriet cand. juris JOHAN FISCHER publicerede Udgave af Lov om Motorkøretøjer har fundet en Afløser i den af samme Udgiver offentliggjorte "Lov om Motorkøretøjer af 20 Marts 1918, saaledes som denne er ændret ved Lov af 6 Maj 1921. Med tilhørende Bekendtgørelser m. m. og et alfabetisk Sagregister" (København, Gad). Bidrag til Finansretten ere endelig leverede af Kontorchef ved Landsoverskatteraadet V. ANTHON ved dennes "Statsskatteloven. Lov Nr. 149 af 10 April 1922 om Indkomst- og Formueskat til Staten med Noter og Henvisninger til judiciel og administrativ Praksis" (København, V. Thaning & Appel), der træder i Stedet for den i Sv. J. T. 1917 S. 313 omtalte tidligere Udgave, og af Fuldmægtig i Københavns Skattedirektorat A. CHRISTOPHERSEN, der har udgivet "Lovregler angaaende Indkomstskatten til Københavns Kommune samt de særlige Regler i København angaaende Indkomst- og Formueskatten til Staten" (København, V. Pio's Boghandel — Povl Branner).


Frantz Dahl.