Ett tack från Deutsche Juristenzeitung för de medel, som överlämnats till densamma som resultat av den utav Sv. J. T. föranstaltade insamlingen (se senast Sv. J. T. 1923 s. 276), har framförts i en skrivelse från D. J. Z:s grundare och utgivare Dr jur. Otto Liebmann till statsrådet B. Ekeberg. Skrivelsen, som präglas av den varmaste tacksamhet för den moraliska och ekonomiska hjälp, som lämnats från svenska juristers sida, avslutas av Dr Liebmann med följande ord: Jag vill försöka att, hur svårt det än kan bli, ännu en liten sträcka gå vidare fram på den törnbeströdda stig, som måste vandras, om tidskriften fortfarande skall kunna utgivas. Till redaktionen och de svenska jurister, som följt dess maning, framför jag i D. J. Z:s namn det varmaste tack. Alltid skall jag med tacksamhet känna mig förpliktad för vad Ni hava gjort. Och min ivrigaste strävan skall förbliva att, mer än det de sista åren varit möjligt, D. J. Z. också i framtiden skall taga befattning med den nordiska och särskilt den svenska rätten. Men om den dag skulle komma, då det blir omöjligt att längre uppehålla utgivandet av D. J. Z., alldenstund jag icke mer är i stånd att bringa ännu större offer än de redan sedan år tillbaka lämnade, ber jag de svenska juristerna att bevara D. J. Z. i trogen hågkomst.

 

    En internationell juristkommitté har enligt beslut av Nationernas förbunds råd vid dess septembersammanträde fått i uppdrag att avgiva utlåtande angående vissa rättsfrågor, som genom den italiensk-grekiska konflikten blevo aktuella: rådets behörighet enligt förbundsakten; repressalieåtgärders förenlighet med förbundsakten; en stats ansvarighet i anledning av politiska brott mot utlänningar inom dess territorium. Varje i rådet representerad regering äger rätt att utse en ledamot i nämnda kommitté. K. M:t har d. 9 okt. 1923 förordnat prof. Ö. Undén såsom ledamot. Övriga medlemmar äro: Adatci (Japan), lord Buckmaster (England), Fromageot (Frankrike), Rolando Ricci (Italien), Villauruttia (Spanien), de Visscher (Belgien) och van Hamel (N. F:s sekretariat.