Sveriges Advokatsamfund höll d. 2 sistlidne juni ordinarie årsmöte i Göteborg å jubileumsutställningens huvudrestaurants festvåning.
    Mötet, som besöktes av ett 90-tal medlemmar, öppnades av samfundets ordförande, advokaten Forssner. Till ledamöter i styrelsen omvaldes herrar Tom Forssner, ordf., Erik Leman, v. ordf., Gösta Huselius, Oskar Hedenskog, Berndt E. Drakenberg och Otto L. Fürstenberg, varjämte herr Anders Nordström nyvaldes. Till suppleanter i styrelsen omvaldes herrar John Tjerneld,

 

NOTISER. 419friherre G. Stjernstedt, Henrik Almstrand, Sven Themptander, Otto Lagerström, Carl Livijn, A. Hemming-Sjöberg och Emil Henriques. Till revisorer utsågos herrar L. Levy och G. Lindgren.
    Av styrelsens berättelse framgick, att antalet ledamöter i samfundet vid 1922 års utgång uppgick till 298.
    Vid sammanträdet hölls föredrag av dels professor Nils Stjernberg rörande "De nya lagändringarna angående försnillning och trolöshet emot huvudman", dels advokaten Ernst Treffenberg över ämnet "Nedsättning av aktiekapital". Efter senare föredraget uppstod livlig diskussion.
    Advokatsamfundets Göteborgsavdelning hade efter sammanträdets slut anordnat middag å utställningens huvudrestaurant. Till middagen hade inbjudits, förutom samfundets övriga ledamöter och föredragshållare, ledamöterna av magistraten i Göteborg.