Aktiebolaget P. A. Norstedt & Söner, Sveriges förnämsta bokförlag för juridisk litteratur — bl. a. utgivare av Westrings lagedition, Nytt juridiskt arkiv och "Norstedts gula bibliotek" — fyller d. 1 dec. 1923 100 år. Jubileet högtidlighålles bl. a. genom en av prof. Henrik Schück författad minnesskrift, behandlande den svenska förlagsbokhandelns historia.

 

    Ändrad tingsordning i Askimsdomsagan. Sedan häradshövdingen i Askims, Västra och Östra Hisings samt Sävedals härads domsaga vid sammanträde inför häradsrätten av sockenombud för domsagans invånare d. 8 okt. 1923 framlagt förslag till ändrad tingsordning i domsagan samt detta förslag tillstyrkts av sockenombuden, häradsrätten, länsstyrelsen och Göta hovrätt, har K. M:t d. 26 i samma månad genom särskilda kungörelser (SFS 382, 383) förordnat, att i nämnda domsaga häradsrätten skall hålla allmänna sammanträden, under vårtinget andra tisdagen i januari och sedan varje tisdag, som företingstidens slut inträffar, samt under hösttinget sista tisdagen i augusti och sedan varje tisdag, som före tingstidens slut inträffar, samt att under tiden mellan sista allmänna sammanträdet under vårtinget och första allmänna sammanträdet under hösttinget skola hållas tingssammanträden med tremansnämnd varje tisdag. När helgdag inträffar å dag, som sålunda för sammanträde föreskrivits, skall rätten sammanträda nästa söckendag därefter. Dessa bestämmelser gälla tillsvidare t. o. m. d. 31 dec. 1925.

 

    Mjölby och Linköpings domsagor. Genom särskilda kungörelser d. 29 sept. 1923 (nr 362 och 363) har K. M:t förordnat, att fr. o. m. d. 1 jan. 1924 i Mjölby domsaga — omfattande Lysings, Göstrings och Vifolka härad, tillsammans utgörande ett tingslag med tingsställe i Mjölby — skall tillämpas den tredje och i Linköpings domsaga — omfattande Åkerbo, Bankekinds, Hanekinds, Valkebo och Gullbergs härad, tillsammans utgörande ett tingslag med tingsställe i Linköping — den första av de i 2 § av KF 17 maj 1872 angivna sammanträdesturerna, samt att i Mjölby domsaga skola å Lysings härads gamla tingsställe i Ödeshög hållas tingssammanträden med tremansnämnd å måndagen i tredje veckan efter början av fjärde allmänna sammanträdet under vårtinget, å måndagen i fjärde veckan efter början av sjätte allmänna sammanträdet under vårtinget samt å måndagen i tredje veckan före hösttingets början.

 

    Vadsbo norra domsaga. Sedan K. M:t d. 25 okt. 1918 förordnat, att Vadsbo norra domsagas båda tingslag, Hasslerörs och Hova tingslag, skulle

 

NOTISER. 421fr. o. m. dag, som K. M:t framdeles bestämde, förenas till ett tingslag under benämning Vadsbo norra tingslag med tingsställe i Mariestad, har K. M:t d. 20 okt. 1923 bestämt, att den beslutade regleringen av tingslagen skall träda i tillämpning d. 1 jan. 1924. Genom särskilda s. d. utfärdade kungörelser (nr 372 och 373) har K. M:t förordnat dels att inom Vadsbo norra domsaga skall tillämpas den första av de i 2 § av KF 17 maj 1872 angivna sammanträdesturerna, dels ock att vad KK 25 okt. 1918 ang. tingssammanträden med tremansnämnd innehåller om sådana sammanträdens hållande i Hova tingslag och Hasslerörs tingslag skall upphöra att gälla fr. o. m. d. 1 jan. 1924.