Två hovrättscirkulär. Svea hovrätt har d. 26 okt. 1923 utsänt följande tvenne cirkulär, det första till samtliga under hovrätten lydande domstolar, det senare till häradshövdingarna under hovrätten:
    1:0. Enär det visat sig, att klagande i besvärsmål, i följd av missuppfattning av vad i lag förstås med besvärs ingivande till hovrätt, trott sig äga att med posten insända besvärshandlingar, anser Kungl. Hovrätten sig böra, till förebyggande av rättsförluster, fästa vederbörande, under hovrätten lydande domstolars uppmärksamhet å önskvärdheten av att i meddelad besvärshänvisning uttryckligen angives att, i händelse besvären insändas med posten; desamma ej kunna till prövning upptagas.
    2:0. Kungl. Hovrätten vill härmed erinra därom, att den i 48 § domsagestadgan givna övergångsbestämmelse, enligt vilken för erhållande av förordnande att förvalta häradshövdingämbete och hålla allmänt tingssammanträde erfordras — förutom viss levnadsålder — allenast ett och ett halvt års tjänstgöring såsom biträde åt häradshövding, upphör att gälla med innevarande års utgång. Därefter kommer alltså att tillämpas vad i 24 § av samma stadga finnes föreskrivet om att ett och ett halvt års tjänstgöring såsom biträde hos häradshövding icke i och för sig medför behörighet att erhålla sådant förordnande som nyss nämnts utan därjämte — bortsett från vissa i samma § angivna undantagsfall — erfordras, att den, om vars förordnande varder fråga, under sex rättegångsdagar eller tre allmänna tingssammanträden handlagt mål och ärenden, som avses i 1 § av lagen den 7 maj 1918. Kungl. Hovrätten anser sig särskilt böra påpeka, att förordnande, som avser allenast handläggning av lagfarts- och inteckningsärenden, härvid icke kan komma i betraktande.

 

    Nya lagar och författningar. Med hänsyn till det ringa antal nya lagar och författningar, som utkommit i SFS sedan föregående häfte av Sv. J. T. publicerades, har med fortsättningen av Sv. J. T:s lagsamling fått anstå till ett följande häfte. De enda nyutkomna lagarna äro nr 350 av d. 1 sept. 1923 om vissa ändringar i lagen d. 22 juni 1911 om bankrörelse och nr 365 avd. 9 okt. 1923 om ändrad lydelse av 91 § i lagen d. 4 juli 1910 om sjukkassor. Av stor betydelse är KK 5 juli 1923 (nr 328) med vissa föreskrifter rörande utfärdande av gravationsbevis, till vilken Sv. J. T. skall återkomma i nästa årgång. Jfr KK s. d. (nr 329) ang. skyldigheten för tjänsteman vid hovrätt att utfärda gravationsbevis. Under nr 330 publiceras KK 27 juli 1923 med förteckning å vattendrag, där kungsådra finnes. § 5 i KK 22 dec. 1922 om övervakande av utlänningar i riket har erhållit ändrad lydelse genom KK 8 aug. 1923 (nr 332). För rådhusrätten och. magistraten i Jönköping har ny arbetsordning fastställts d. 2 aug. 1923 (nr 335). Under nr

 

422 NOTISER.336—345 och 364 publiceras åtskilliga nya rusdrycksförfattningar, under nr 357 KK ang. ändring av instruktionen för kammarrätten och under nr 361 KK ang. ändring i stadgan för vattendomstolarna. Se vidare föregående notiser angående Askims, Mjölby, Linköpings och Vadsbo norra domsagor.