Hovrätterna. K. M:t har
    d. 17 sept. 1923 till assessor i Göta hovrätt förordnat e. o. notarien därstädes, jur. kand. Bertil Öhlin;
    d. 20 okt. 1923 till hovrättsråd utnämnt i Svea hovrätt assessorn därstädes Eskil Johan Emanuel Drangel och i Göta hovrätt assessorn därstädes Karl Samuel Levinson, med förklaring tillika beträffande Levinson, att utnämningen icke verkar rubbning i honom meddelat förordnande att vara statssekreterare i försvarsdepartementet.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har d. 17 sept. 1923 till vice häradshövdingar under Göta hovrätt förordnat e. o. notarierna Ivar Conrad Herbert Ullman och Emil Bernhard Victor Severin.

 

    Förslag till häradshövdingämbeten. Ǻ förslag till nedannämnda lediga häradshövdingämbeten hava uppförts:
    i Inlands domsaga av Göta hovrätt d. 14 sept. 1923 vice häradshövdingarna Carl Erik Gustaf Lagergren, Erik Björkman och August Herman Wickström i nu nämnd ordning;
    i Torneå domsaga av Svea hovrätt d. 19 okt. 1923 vice häradshövdingarna Carl Axel Norelius, Fabian Appelberg och Vilhelm Carl Lundmarker i nu nämnd ordning.

 

    Nya medlemmar i Sveriges Advokatsamfund. Under åren 1922 och 1923 hava i Sveriges Advokatsamfund intagits följande nya medlemmar nämligen i Stockholm: Fritz Harald Nils Bauer, Nils Erik Berglund, Arne Carl Ossian Emthén, Valter Kleve Hultin, Olof Wilhelm Kjellström, Lars Rabenius, Sven Axel Helge Ruuth; i Boden: Sigurd Yngve Alarik Östergren; i Borås: Folke Georg Odqvist; i Gävle: Carl Bengt Berggren, David Urban Åberg, Johan Oliver Öhnell; i Göteborg: Lars Odert, Karl Torsten Reinhold Schenholm; i Härnösand: Samuel Abraham Hesse; i Katrineholm: Julius Johan Lindström; i Lund: Elov Anders Christian Rosén; i Malmö: Alvar Oldin, August Herman Gerlach Richter; i Nässjö: Herman Åberg samt i Örebro: Ralph Henry Dickson.

 

    Uppsala universitet. Till docent i rättshistoria vid universitetet i Uppsala har förordnats jur. dr Jan Eric Almquist. A. disputerade d. 20 okt. 1923 på grund av en avhandling med titel "Det processuella förfarandet vid ägotvist. Studier över jordabalkens 14 och 15 kapitel."

 

    Lediga notarieplatser i domsagorna.1 I följande domsagor hava lediga notarieplatser anmälts hos redaktionen:
    Vartofta och Frökinds: förste notarieplatsen ledig att genast tillträdas. Företräde för tingsmyndig. Adr. häradsh. Axel Johanson, Falköping.
    Västerbottens mellersta: förste notarieplatsen ledig fr. o. m. d. 1 dec. 1923. Fri bostad med värme i tingshuset. Lön efter överenskommelse. Företräde för den, som kan mottaga riksdagsvikariat. Adr. häradsh. H. Rogberg, Ånäset.
    Kalix: förste notarieplatsen ledig fr. o. m. d. 1 jan. 1924. Adr. vice häradsh. Ragnar Seldén, Kalix.
    Luggude: andre notarieplatsen ledig fr. o. m. d. 1 jan. 1924 för notarie, som då har minst ungefär 10 månaders kanslitjänstgöring. Adr. häradsh. J. Hansson, Hälsingborg.

 

    Häradshövdingar, vilka önska såsom biträden anställa nyexaminerade jurister, kunna hänvända sig till Uppsala Juridiska Förenings Platsförmedlingsbyrå, adr. Tiunda tingshus, Uppsala, eller till Juridiska Fakultetens i Lund notarie, akademikamreraren Nils Hintze, Lund.
    I Sv. J. T. införas kostnadsfritt meddelanden om lediga notarieplatser.

 

1 De prenumeranter, som mellanå häftenas publicering önska vinna kännedom om nyanmälda lediga notarieplatser, erhålla mot insändande till red. av dubbelt postporto omgående meddelande härom.