Lagberedningen. Enligt lagberedningens till K. M:t avgivna arbetsredogörelse för år 1922 har beredningen under år 1922 fortsatt med den av beredningen år 1921 påbörjade behandlingen av den legala arvsrätten. Härvid har till en början upptagits frågan om arvsordningen, varvid spörsmålen om arvsrättens begränsning till vissa närmare släktled och om efterlevande makes ställning i arvsrättsligt hänseende varit föremål för särskild uppmärksamhet. Vidare har arbetet omfattat frågorna om behandlingen av förskott å arv, om bröstarvinges laglott, om rätt till underhåll ur dödsbo i vissa fall för efterlevande make och för barn, vars uppfostran ej är avslutad eller som i följd av sjukdom eller annan dylik orsak ej kan försörja sig, om de allmänna förutsättningarna för att kunna taga arv, om förverkande av arvsrätt och om preskription av rätt till arv. Förberedande utkast till lagtext rörande dessa ämnen har utarbetats.