92 NOTISER.    Processkommissionen har i den för år 1922 till K. M:t avgivna redogörelsen bl. a. meddelat följande: Kommissionen har under året fullföljt arbetet å grunderna för en ny rättegångsbalk, därvid fortsatts med behandlingen av straffprocessen. De tidigare uppgjorda utkasten hava ytterligare bearbetats, och utkast till flertalet återstående kapitel av straffprocessen hava uppsatts, så att vid årets slut preliminära utkast till domstolsorganisationens och straffprocessens samtliga kapitel på några undantag när föreligga. De under året uppsatta utkasten hava genomgåtts vid sammanträden med kommissionens sakkunniga i november månad. Det är kommissionens avsikt att nu övergå till uppsättande av motiv till utkasten. Arbetet härå har under innevarande månad påbörjats, och skola utkasten i samband därmed revideras.

 

    Rättsstatistiken förenklas och påskyndas. Genom beslut d. 9 nov. 1922 har K. M:t fastställt nya formulär för vissa uppgifter till rättsstatistiken, därvid särskilt uppgifterna från underdomstolarna rörande slutligt avgjorda mål undergått väsentliga förkortningar (jfr Sv. J. T. 1922 s. 216).
    Därjämte har K. M:t d. 22 dec. 1922 anbefallt statistiska centralbyrån
    att i fråga om bearbetandet och publicerandet av de rättsstatistiska uppgifterna fr. o. m. år 1921 vidtaga sådana förenklingar och så påskynda arbetet, att berättelserna i ämnet, vad angår processtatistiken, föreligga i tryck för åren
    1921 -1922 före d. 1 juli 1924 och för åren 1923-1924 före d. 1 april 1926 samt därefter för varje tvåårsperiod inom femton månader efter periodens utgång;
    att från och med år 1923 utgiva jämväl konkursstatistiken i tvåårsperioder, därvid det står centralbyrån fritt att, om så finnes lämpligt, antingen sammanföra process- och konkursstatistiken till en avdelning eller verkställa överflyttningar från den förra avdelningen till den senare;
    att till bearbetning upptaga de av underrätterna, krigsrätterna, överexekutorerna, hovrätterna och revisionssekreterarna avgivna arbetsredogörelserna för 1922 och följande år omedelbart efter det de inkommit och till chefen för justitiedepartementet före d. 1 sept. varje år överlämna en bearbetning av de för föregående år avgivna arbetsredogörelserna efter samma formulär, som sedermera kommer att användas i de rättsstatistiska publikationerna;
    samt att, så snart den tid utgått, inom vilken de olika uppgifterna till rättsstatistiken skola vara avlämnade, granska att så skett och infordra felande uppgifter samt omedelbart underkasta alla avlämnade uppgifter den granskning och förberedande bearbetning, som erfordras för att centralbyrån må kunna senast inom fem månader efter utgången av det år, uppgifterna avse, från vederbörande myndighet införskaffa erforderliga kompletteringar och rättelser.

 

    Svensk författningssamling har under 1922 undergått en påfallande minskning i omfång, och har årgången avslutats väsentligt tidigare än vanligt, i det att årets sista häfte (nr 635) utkom från trycket d. 31 jan. 1923.Till jämförelse kan nämnas, att Sv. F. S. under de fem föregående åren avslutats d. 11 april 1918, d. 7 april 1919, d. 24 april 1920, d. 24 mars 1921 och d. 28 mars 1922. 1922 års årgång bildar allenast ett band på 1,450 sidor. Sidantalet under de fem föregående åren har i medeltal utgjort 2,844 per år.

 

NOTISER. 93    Ett led i strävandena att minska Sv. F. S:s omfång utgör K. K. d. 30 dec 1922 (nr 609) angående ämbetsverks och andra myndigheters samlingar av kungörelser, cirkulär m. m., varigenom enhetliga bestämmelser meddelats rörande dessa samlingars utgivning, format, tillhandahållande åt allmänheten m. m. Avsikten är att icke blott ämbetsverkens egna kungörelser utan även kungl. brev av mera speciellt intresse för vissa grupper av tjänstemän hädanefter skola, så långt möjligt är, utmönstras ur Sv. F. S. och publiceras allenast i ämbetsverkens egna författningssamlingar.
    Såväl dessa som Sv. F. S. utkomma fr. o. m. 1923 i samma oktavformat som statens offentliga utredningar, 17 × 25 cm. I proposition till riksdagen (nr 9) har förslag väckts, att jämväl riksdagstryckets format skulle förändras till överensstämmelse härmed.