Dödsfall. D. 3 jan. 1923 avled borgmästaren Victor Wilhelm Appelqvist. F. d. 9 jan. 1864 i Tolg, Kronob. län, avlade A. mogenhetsex. i Växjö 1885 och hovrättsex. i Lund 1889. Efter tjänstgöring under Göta hovrätt samt hos länsstyrelsen i Hallands län blev A. år 1903 borgmästare i Laholm.
    E. o. hovrättsnotarien Gunnar Swenson avled d. 15 jan. 1923. S. var född d. 24 april 1879 i Ormesberga. Han avlade mogenhetsex. vid Lunds privata elementarskola år 1900, blev s. å. student vid universitetet i Lund, där han 1901 avlade preliminärex. och 1910 examen till rättegångsverken. S. var hedersledamot av Smålands nation i Lund sedan 1918. S. har frikostigt understött olika kulturella ändamål genom betydande donationer, av vilka må omnämnas de till Juridiska fakulteten i Lund, Köpenhamns universitet och de nordiska juristmötena.
    D. 18 jan. 1923 avled i Stockholm vice häradshövdingen Carl Theodor Molander. F. i Stockholm d. 6 april 1862 avlade M. därst. mogenhetsex. 1880 samt hovrättsex. 1887. Efter tjänstgöring under Svea hovrätt och i Stockholms rådhusrätt utnämndes M. 1891 till vice häradshövding samt blev sterbhusnotarie vid nämnda rådhusrätt år 1916.
    Vice häradshövdingen Gustaf Karl Adolf Alvin avled d. 18 jan. 1923 i Gallspath i Österrike. A. var född i Linköping d. 27 mars 1885, avlade mogenhetsex. därst. 1903, fil. kand. ex. i Uppsala 1906 samt jur. kand. ex. i Lund 1910. Efter tingstjänstgöring under Svea hovrätt utnämndes A. år 1918 till vice häradshövding.

 

    Finlands högsta förvaltningsdomstol. Till president i Finlands högsta förvaltningsdomstol har utnämnts presidenten i Vasa hovrätt Karl Gustaf Söderholm.

 

    Universitetet i Paris. Attachén Tor Hugo Wistrand har d. 4 dec. 1922 vid universitetet i Paris förvärvat juris doktors grad på grund av en avhandling med titel "La diplomatie et les conflits de nationalité".

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    d. 30 dec. 1922 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Carl Anders Rudolf Eklund att fr. o. m. d. 1 jan. 1923 vara revisionssekreterare;
    s. d förordnat revisionssekreteraren friherre Anton Cederström att fr. o. m. d. 1 jan. 1923 tillsvidare under 3 år vara ordförande i nedre justitierevisionen.
    Under år 1922 hava följande personer första gången förordnats att tjänstgöra såsom revisionssekreterare:
    d. 21 juli: assessorn i Svea hovrätt A. R. V. Rosengren,
    d. 22 aug.: vice häradshövdingen E. Björkman,
    d. 5 okt.: assessorn i Göta hovrätt K. H. Wöhler,
    d. 8 dec.: vice häradshövdingen S. Luterkort,
    s. d.: assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge N. V. Lundblad.
    D. 8 dec. 1922 förordnades hovrättsråden E. Vitell, S. Lawski, I. Björklund och friherre T. Hummerhielm att med egna rotlar tjänstgöra såsom revisions-

 

94 NOTISER.sekreterare. Såsom extra revisionssekreterare tjänstgör vice häradshövding G. Åberg.