96 NOTISER.    Biträdande domare. Till biträdande domare under första halvåret 1923 hava förordnats:
    Av Svea hovrätt: i Södertörns domsaga e. o. not. H. J. O. Löwenberg; i Oppunda och Willåtinge härads domsaga e. o. not. E. Edlund; i Ovansiljans domsaga e. o. not. K. Pfeiffer; i Falu domsaga e. o. not. B. E. C. Turén (1/1—31/3); i Västerbottens södra domsaga e. o. not. J. B. Björklöf och i Ångermanlands södra domsaga e. o. not. B. Sederblad.
    Av Göta hovrätt: i Askims m. fl. härads domsaga e. o. not. Gunnar Gilén, i Östra Värends domsaga vice häradshövdingen B. Lundberg samt i Tvetam. fl. härads domsaga e o. not. Ragnar Svanfeldt.
    Av hovrätten över Skåne och Blekinge: i Frosta och Eslövs domsaga vice häradshövdingen E. Hernlund samt i Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsaga e. o. not. S. Hånell.

 

    Lediga notarieplatser i domsagorna.1 I följande domsagor hava lediga notarieplatser anmälts hos redaktionen:
    Jämtlands norra: andre notarieplatsen ledig fr. o. m. d. 1 mars. Adr. häradsh. frih. E. K. Leijonhufvud, Östersund.
    Medelpads östra: andre notarieplatsen ledig fr. o. m. d. 1 mars. Adr. häradsh. Knut Jancke, Sundsvall.
    Bollnäs: andre notarieplatsen ledig fr. o. m. d. 1 april. Fri bostad med eldning i tingshuset. Adr. häradsh. P. G. Gröning, Bollnäs.

 

LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar år 1922 avgivit utlåtande rörande följande till lagrådet remitterade lagförslag:
april 28. Förslag till lag om meddelande av bestämmelser i fråga om avbrytande i visst fall av förbindelser med främmande stat och dess innebyggare. Föredragande: hovrättsrådet E. Geijer.
okt. 4. Förslag till lag om delning av jord på landet m. m. Föredragande: hovrättsrådet B. Wieselgren.
okt. 6. Förslag till ändringar av 4, 11, 22, 25, 28, 29, 30, 33, 36, 73 och 75 §§ i det förslag till lag om sparbanker, som i prop. nr 147 förelagts 1922 års riksdag. Föredragande: t. f. byråchefen C. W. U. Kuylenstierna.
nov. 28. Förslag till lag om förvärvande och förlust av medborgarrätt Föredragande: statssekreteraren S. Hagströmer.

 

NYA LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR.

 

    1922 nr 464. K. K. d. 8 sept. 1922 ang. sättet för gäldande av kostnaden för införande i ortstidning av domhavandes å landet tillkännagivanden om tiden för tings början och avslutande m. m.
    Nr 465. K. K. d. 14 sept. 1922 om ägoförteckning till grund för tomtboken.
    Nr 488. K. K. d. 5 okt. 1922 ang. skyldighet för övervakare över villkorligt dömd att insända övervakningsbok m m. (jfr nr 489).
    Nr 499. K. K. d. 20 okt. 1922 ang. återbesättande av vissa befattningar vid den civila statsförvaltningen m. m.
    Nr 605. K. K. d. 30 dec. 1922 ang. tillsättande av häradshövdingämbeten.
    Nr 620. K. K. d. 30 dec. 1922 med ytterligare föreskrifter rörande tilllämpningen av lagen d. 26 mars 1909 ang. verkställighet i vissa fall av straff, ådömt genom icke laga kraft ägande utslag.

 

1 Den, som mellan häftenas publicering önskar vinna kännedom om nyanmälda lediga notarieplatser, erhåller mot insändande till red. av dubbelt postporto omgående meddelande härom.