Dalautredningen. Av den redogörelse rörande utredningen angående jordförhållandena i Kopparbergs län (se Sv. J. T. 1923 s. 339), som utredningens ledare justitierådet A. Berglöf ingivit till K. M:t, inhämtas bl. a., att K. M:t d. 29 sept. 1923 kallat nämndemännen J. Beus i Mora och Åhlmans O. Olsson i Holen samt hemmansägarna N. Kristiansson i Skålö och G. Andersson i Rasjön att såsom representanter för den jordbrukande befolkningen i Kopparbergs län deltaga i arbetet. Under förra hälften av september 1923 har av ledaren jämte biträden företagits en resa i Dalarna bland annat för inhämtande av befolkningens synpunkter och önskemål i jordfrågan. Med ortsrepresentanterna hava sammanträden hållits i oktober och december.

    Inlands domsaga. Genom brev till länsstyrelsen i Göteborgs och Bohuslän d. 1 febr. 1924 har K. M:t förordnat, att Inlands domsaga, som f. n. omfattar fyra tingslag, nämligen Inlands Södre, Inlands Nordre, Inlands Torpe och Inlands Fräkne härads tingslag, skall från och med dag, som K. M:t vill framdeles bestämma, vara indelad i två tingslag sålunda, att Inlands Nordre och Inlands Fräkne härader sammanföras till ett tingslag, benämnt Inlands västra tingslag, med tingsställe i eller invid Stenungsund samt Inlands Södre och Inlands Torpe härader utgöra ett tingslag, benämnt Inlands Östra tingslag, med tingsställe i eller invid Kungälv.
    Samtidigt har K. M:t anbefallt länsstyrelsen att, sedan nödiga förberedande åtgärder blivit vidtagna, efter vederbörandes hörande, inkomma med yttrande dels i fråga om tiden, då den beslutade tingslagsregleringen kan träda i tilllämpning, dels vilken sammanträdestur bör i domsagan tillämpas, dels ock huruvida och i vad mån nämndemännens antal inom domsagan lämpligen skall kunna nedbringas efter det den nya regleringen genomförts.

    Småstädernas läggande under landsrätt. K. M:t har d. 29 febr. 1924 infordrat lagrådets yttrande över ett inom justitiedepartementet utarbetat förslag till lag om stads läggande under landsrätt. Enligt detta lagförslag skulle K. M:t beträffande stad, vars folkmängd understiger 4,000 personer, äga att, då borgmästartjänsten är ledig, även utan stadens samtycke meddela förordnande om stadens läggande under landsrätt, om detta finnes vara till gagn för rättsvården och icke för staden medföra ökad ekonomisk börda eller annan avsevärd olägenhet.

    Tore Alméns minnesfond. D. 14 mars 1924, femte årsdagen av justitierådet Tore Alméns död, sammanträdde fondens styrelse under ordförandeskap av utrikesministern h. exc. frili. E. Marks von Würtemberg. De för granskning

158 NOTISER.av fondens förvaltning utsedda revisorerna hava avgivit följande revisionsberättelse, vilken enligt stadgarna för fonden skall publiceras i denna tidskrift (se Sv. J. T. 1920 s. 117):
    "Undertecknade av Sveriges Advokatsamfund och Stockholms Handelskammare utsedda att i egenskap av revisorer granska räkenskaperna för Tore Alméns Minnesfond under år 1923 få härmed efter fullgjort uppdrag däröver avgiva följande berättelse.

Räkenskaperna utvisa
Ingående balansräkning.
Debet. Kredit.
Jan. 1 Jan. 1
Grundfondens konto Kr. 64.234: 59 Obligationer Kr. 64,426: 80
Dispositionsfondens Å kapitalräkning in
konto 7,266: 05 nestående 7,073: 84
Kr. 71,500: 64 Kr. 71.500: 64
Utgifter och inkomster.
Debet. Kredit.
Dec. 31 Dec. 31
Omkostnader Kr. 26:— Räntor Kr. 3.963: 37
Grundfonden gott
gjord 787: 48
Dispositionsfonden
gottgjord 3,149: 89
Kr 3,963: 37 Kr. 3,963: 37
Utgående balansräkning.
Debet. Kredit
Dec. 31 Dec. 31
Obligationer Kr. 65.42: 80 Grundfondens konto Kr. 65.022: 07
A kapitalräkning in- Dispositionsfondens
nestående 9.611:21 konto 10,015: 94
Kr. 75,038:01 Kr. 75,038:01
    Under året har av dispositionsfonden ett belopp av kr. 400 tilldelats tidskriften "Deutsche Juristen-Zeitung" såsom understöd.
    Räkenskaperna äro förda med ordning och reda samt alla utgiftsposter vederbörligen verificerade.
    Fondens värdehandlingar äro på betryggande sätt förvarade. Då den verkställda revisionen icke givit anledning till anmärkning, finna vi, att förvaltningen av fonden under år 1923 med tacksamhet bör godkännas. Stockholm den 20 februari 1924.

Gust. Åkerlindh. C. Ludv. Hasselgren."