Trettonde nordiska juristmötet. Vid det tolfte nordiska juristmötet i Kristiania år 1922 fattades en resolution, vari hemställdes till den gemensamma styrelsen för de nordiska juristmötena bl. a att i största möjliga utsträckning giva respektive länders jurister tillfälle att framkomma med förslag till överläggningsämnen. (Se Sv. J. T. 1922 s. 345.)
    Den svenska styrelsen har i anledning härav vid sammanträde d. 14 mars 1924 beslutat att lämna för styrelsen kända sammanslutningar av svenska jurister eller deras styrelser tillfälle att före d. 15 april 1924 till den svenska

NOTISER. 159styrelsen, adr. Rosenbad 2 IV, Stockholm, inkomma med förslag till överläggningsämnen till det trettonde nordiska juristmötet i Helsingfors år 1925, och hava nämnda sammanslutningar av styrelsen särskilt underrättats härom.
    Enligt styrelsens beslut skulle därjämte i denna tidskrift inflyta meddelande därom, att enskilda jurister ägde att inom nämnda tid till styrelsen inkomma med förslag i berörda hänseende.