NOTISER. 161    J. O. och M. O. D. 23 febr. 1924 har till justitieombudsman återvalts revisionssekreteraren Berndt Nils Robert Lilienberg och till hans suppleant utsetts revisionssekreteraren Erik Gustaf Geijer. Samma dag har till militieombudsman återvalts revisionssekreteraren Gustaf Ferdinand Lindstedt och till hans suppleant hovrättsrådet John Arthur Samuelson.

Riksdagens lagutskott. Till ordförande och vice ordförande i första lagutskottet hava utsetts borgmästaren J. G. Pettersson, Södertälje, och överståthållaren C. Hederstierna. Sekreterare är hovrättsassessorn jur. dr F. Steizel. Iandra lagutskottet är häradshövdingen B. Petrén ordförande, vice häradshövdingen Hj. von Sydow vice ordförande och byråchefen S. Centerwall sekreterare.

 

Hovrätterna. K. M:t har

 

d. 19 jan. 1924 beviljat t. f. presidenten i Svea hovrätt, hovrättsrådet Rasmus Hansson avsked från hovrättsrådsämbetet fr. o. m. d. 28 jan. 1924;

 

d. 25 jan. 1924 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Gustaf Wilhelm Hörstadius att fr. o. m. d. 28 i samma månad t. v., så länge t. f. presidenten friherre Erik Teodor Marks von Würtemberg är minister för utrikes ärendena, förvalta presidentämbetet i samma hovrätt;

 

d. 22 febr. 1924 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämt assessorn i nämnda hovrätt Thor Wilhelm Gabriel Sjöfors.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    d. 1 febr. 1924 till häradshövdingar utnämnt vice häradshövdingarna August Herman Wiekström och Carl Erik Gustaf Lagergren, den förre i Sydöstra Hälsinglands domsaga och den senare i Inlands domsaga;
    d. 22 febr. 1924 beviljat häradshövdingen i Listers härads domsaga Robert Swenander avsked från häradshövdingeämbetet med utgången av samma månad;
    d. 7 mars 1924 beviljat häradshövdingen i Västra Värends domsaga Carl Torsten Blix avsked från häradshövdingämbetet fr. o. m. d. 27 april 1924.

    Rådhusrätterna. K. M:t har d. 29 febr. 1924 till rådman i Stockholm utnämnt civilassessorn vid Stockholms rådhusrätt Josef Alfred Gestblom.

    Universitetet i Lund. Till docent i nationalekonomi inom juridiska fakulteten i Lund har universitetskanslersämbetet d. 1 dec. 1923 förordnat jur.dr Johan Gustaf Åkerman.

    Stockholms högskola. K. M:t har d. 7 mars 1924 stadfäst Stockholms högskolas styrelses beslut att till professor i processrätt och internationell privaträtt vid högskolan utnämna docenten vid universitetet i Lund jur. dr N. H. Å. Hassler.

    Till beedigad domstolstolk för svenska språket har av Oberlandesgericht i Wien utsetts jur. dr Robert Meixner.

    Hovrätternas divisionsindelning. Hovrätternas indelning till tjänstgör ingå de olika divisionerna är tillsvidare under vårsessionen följande:
Svea hovrätt:
Första huvudavdelningen:
    Hovrättsrådet Hörstadius' division: hovrättsråden friherre H. von Rosen och G. Holmberg, assessorerna N. J. Berlin* och N. Piehl samt e. o. assessorn A. Montelius. T. f. fiskal: M. Zuhr. Bitr. fiskal: T. Strandberg. Notarie: F. Drake.
    Hovrättsrådet Weidenhielms division: hovrättsråden C. Weidenhielm och S. Bjurner, assessorerna K. Lamm* och K. Hedström samt e. o. assessorn T. Sandström. T. f. fiskal: S. Afzelius. Bitr. fiskal: F. Rudewall. Notarie: A. Lindgren.
    Hovrättsrådet Strömmans division: hovrättsråden T. Strömman och V. Petrén samt assessorerna W. Hemberg, J. O. Odencrants* och O. Bäcksin. T. f. fiskal: G. Eklund. Bitr. fiskal: G. Strandell. Notarie: C. Lundqvist.
    Hovrättsrådet von Oelreichs division, tillika vattenöverdomstol: hovrättsråden A. von Oelreich, friherre A. Giertta och C. Mörner*, assessorn H. V.

 

* Betyder Sv. J. T:s ombud å divisionen för insamling och urval av rättsfall.

11 — Svensk Juristtidning 1924.

162 NOTISER.Guldberg och e. o. assessorn F. W. Killander. I vattenöverdomstolen tjänstgör även kammarrådet A. Klockhoff. T. f. fiskal: S. Nyström. Bitr. fiskal: C. G. Beling. Notarie: E. Ljungberg.
    Friherre af Ugglas' division: hovrättsråden friherre P. M. af Ugglas och friherre A. Staël von Holstein*, assessorerna T. Petersson och P. von Ehrenheim samt e. o. assessorn E. Hörstadius. T. f. fiskal: M. Wijnbladh. Bitr. fiskal: F. Rudewall. Notarie: N. Elliot.
Andra huvudavdelningen:
    Hovrättsrådet Lagerbielkes division: hovrättsråden J. Lagerbielke, H. Himmelstrand och A. Johansson, assessorerna A. T. Salén* och J. Tersmeden samt e. o. assessorn C. von Essen. T. f. fiskal: A. Thelin. Bitr. fiskal: T. Strandberg. Notarie: F. Ihrfelt.
    Hovrättsrådet Kiellanders division: hovrättsråden L. Kiellander och H. Glimstedt, assessorerna J. Sjögren och B. Scherdin* och e. o. assessorn B. Thuresson. T. f. fiskal: K. Persson. Bitr. fiskal: C. G. Beling. Notarie: E. J. Nilsson.
    Hovrättsrådet Lemkes division: hovrättsråden J. H. Lemke, S. Ström* och H. Leijon, assessorn K. Broms samt e. o. assessorn N. Ljunggren. T. f. fiskal: S. Lindby. Bitr. fiskal: G. Strandell. Notarie: E. Magnusson.
    Bitr. fiskaler äro dessutom S. Lindeberg, N. Quensel och J. Hagander.
Extra divisionerna:
    9:de divisionen: hovrättsråden A. Renström, F. W. Grönwall och E. Drangel*, assessorn A. O. Rosengren samt e. o. assessorn G. Hagendahl. Referentfiskaler: I. Hessius och R. Nordenadler. T. f. notarie: B. Sabelström.
    10:de divisionen: hovrättsråden J. A. Billman och G. Olin, assessorerna P. Poss* och S. Turén samt e. o. assessorn P. O. Santesson. Referentfiskaler: E. Säll och K. Nissen. T. f. notarie: B. Sabelström.
Göta hovrätt:
    I div.: hovrättsråden friherre H. Wrede och C. M. Ericsson, assessorn B. Öhlin, vice häradshövdingen C. A. Norelius* och e. o. assessorn H. Schneider. T. f. fiskal: S. Nordenstjerna. Bitr. fiskal: N. Broström. Notarie: W. Lavén.
    II div.: hovrättsråden A. Romberg, A. Olsén och J. Herrlin, assessorn H. Hellichius* och e. o. assessorn N. Petersson. T. f. fiskal: T. Gullström. Bitr. fiskal: F. Drangel. Notarie: L. Ohlin.
    III div.: hovrättsråden A. Nordin, G. Fischer och O. Löthner*, assessorn H. Ljungholm och vice häradshövdingen H. Wullt. T. f. fiskal: P. G. Lindström. Bitr. fiskal: G. A. Bouveng. Notarie: A. Linderholm.
    IV div.: hovrättsråden H. Zetterberg, B. Aurell och B. Palmgren samt assessorerna H. Sjögren och R. Petré*. T. f. fiskal: G. Gilén. Bitr. fiskal: F. Klinghammer. Notarie: I. Wieslander.
Extra divisionerna:
    V div.: hovrättsråden E. Kellgren och C. Rydin, assessorn O. Lundin*, vicehäradshövdingen C. Lundmarker och e. o. assessorn friherre E. Leijonhufvud. Referentfiskaler: T. Fredriksson och G. Engzell. T. f. notarie: friherre G. Leijonhufvud.
    VI div.: hovrättsråden R. Lejman och H. Hjertén, häradshövdingen H. Söderbaum, assessorn R. Gyllenswärd* och e. o. assessorn S. Nordlund. Referentfiskaler: G. Eriksson och S. Wallqvist. Amanuens: O. Danielsson.
Hovrätten över Skåne och Blekinge:
    I div.: hovrättsråden F. Kallenberg, T. Ljungman och G. Beskow* samt assessorerna E. Sandberg, H. Wickström och H. Ericsson. T. f. fiskal: K. Ulfsparre. Bitr. fiskal: G. Dahlman. Notarie: E. Kock.
    II div.: hovrättsråden S. Bruzelius, E. Schartau och J. Samuelson samt assessorerna I. Wieslander* och S. Petersson ävensom e. o. assessorn O. Hesselgren. T. f. fiskal: O. Alsén. Bitr. fiskal: C. L. Werner. Notarie: S. Söderholm.