Tjänstlediga hovrättsråd och assessorer. Följande ordinarie ledamöter och assessorer i hovrätterna åtnjuta på grund av offentligt uppdrag tjänstledighet.1
    I Svea hovrätt: hovrättsråden G. W. Hörstadius (t. f. president), friherre H. Nordenskjöld (ledamot av de blandade domstolarne i Egypten), A. Beskow (statssekreterare, t. f. landshövding), B. Wieselgren (biträder i justitiedepartementet med skifteslagstiftningen), H. Wikander (biträder med arbeten å sjö- och tulllagstiftning), W. Aschan (t. f. statssekreterare), A. Afzelius (chef för justitiedepartementets lagavdelning), E. Kellberg (expeditionschef, t. f. statssekreterare), Ph. Aastrup (byråchef för lagärenden i socialdepartementet), R. Lundbergh (förordnad revisionssekreterare), N. von Steyern (processkommissionen) och Th. Sjöfors (biträder i jordbruksdepartementet) samt assessorerna T. Liljestrand (processkommissionen), E. Lind (lagberedningen), B. Hammarskjöld (biträder i finansdepartementet) och F. Sterzel (första lagutskottet). Hovrättsråden O. Montelius, H. Forssman och G. Ramstedt samt assessorerna G. Siljeström, O. Hæggström och H. Elliot äro t. f. revisionssekreterare.
    I Göta hovrätt: hovrättsråden H. Waller (förordnad revisionssekreterare), E. Sandström (ledamot av de blandade domstolarne i Egypten) och K. Levinson (statssekreterare) samt assessorerna E. Bergendal (ledamot å lagavdelningen i justitiedepartementet), J. Smith och H. Wöhler (t. f. revisionssekreterare).
    Härutöver åtnjuter under riksdagstiden hovrättsrådet K. J. Ekman ledighet såsom ledamot av första kammaren. Hovrättsrådet A. Lindman är tjänstledig på grund av sjukdom.
    I hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsråden A. Brycker och S. Ekberg samt assessorn Å. Hartelius (t. f. revisionssekreterare); assessorn J. Alsén (t. f. byråchef för lagärenden i finansdepartementet); assessorn A. Rundqvist (t. f. expeditionschef); assessorn N. Lundblad (enskilt uppdrag). Hovrättsrådet Strandberg åtnjuter ledighet på grund av sjukdom.

    Tjänstlediga häradshövdingar. Följande ordinarie häradshövdingar åtnjuta på grund av offentligt uppdrag längre tjänstledighet.
    I Svea hovrätt: C. E. Bengtsson, greve H. Hamilton och N. Quennerstedt (samtliga vattenrättsdomare).
    I Göta hovrätt: H. von Sydow (vattenrättsdomare) och H. Söderbaum (adjungerad ledamot i hovrätten).
    Dessutom åtnjuta under riksdagstiden ledamöterna av riksdagens förstakammare H. Rogberg, K. G. Th. Borell, A. Åkerman, W. Linder och B. Petrén samt ledamoten av andra kammaren Th. af Ekenstam för utövandet av uppdraget såsom riksdagsman erforderlig ledighet.

    Vice häradshövdingarnas tjänstgöring. Följande vice häradshövdingar under Svea hovrätt uppehålla för närvarande häradshövdingämbete i nedannämnda domsagor, nämligen: O. Karlsson i Väster-Närkes doms. (hhvd. vattenrättsdomare), R. Seldén i Kalix doms. (hhvd. vattenrättsdomare), K. Janke i Medelpads östra doms. (hhvd. vattenrättsdomare), S. Luterkort i Medelpads västra doms. (hhvd. tjl. för sjukdom), B. Jacobsson i Luleå doms. (hhvd. tjl. för sjukdom), F. Wiberg i Sydöstra Hälsinglands doms. (ämb. vakant) och O. Håkansson i Hedemora doms. (hhvd. jordregisterarbete).
    Förordnanden att biträda vid jordregisterarbete innehavas av: T. Brandt i Västra Hälsinglands doms., E. Forssblad i Mellansysslets doms., E. Young och

 

    1 Det uppdrag, på grund varav tjänstledighet åtnjutes, angives inom parentes efter varje namn.

164 NOTISER.K. F. Pfeiffer, båda i Ovansiljans doms., samt H. O. Beckman i Nås och Malungs doms.
    Förordnanden som biträdande domare innehavas av A. Söderberg i Södertörns doms. och C. A. V. Haraldsson i Falu doms., L. Almqvist innehar förordnande som inskrivningsdomare i Södra Roslags doms. H. Forsberg, B. Zetterstrand och G. Åberg äro t. f. revisionssekreterare. F. Appelberg och E. Björkman äro vattenrättssekreterare i resp. Österbygdens och Söderbygdens vattendomstolar. C. von Essen är adjungerad i Svea hovrätt.
    Följande vice häradshövdingar under Göta hovrätt uppehålla häradshövdingämbeten: G. A. Ottosson i Nordals och Sundals härads doms., (hhvd. vattenrättsdomare), A. Arbman i Västra Värends doms. (hhvd. tjl. på grund av sjukdom), Hj. Torell i Hallands läns södra doms. (hhvd. riksdagsman), G. Glifenberg i Ölands doms. (hhvd. adj. i hovr.), J. Wandén i Hallands läns mellersta doms. (hhvd. riksdagsman) och E. Severin i Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds härads doms. (hhvd. riksdagsman). Av övriga vice häradshövdingar under hovrätten är S. Odéen t. i. revisionssekreterare. C. A. Norelius, C. Lundmarker och H. Wullt äro adjungerade i hovrätten. B. Lundberg, G. Lundström och H. Ullman äro biträdande domare.
    Av vice häradshövdingarna under hovrätten över Skåne och Blekinge är K. Fagerlin t. f. revisionssekreterare, P. Hansson vattenrättssekreterare, J. Moltut för jordregisterarbete i Ingelstads och Järrestads domsaga. E. Hernlund och C. Ehrenborg äro biträdande domare.