Biträdande domare. Till biträdande domare under första halvåret 1924 hava förordnats:
    Av Svea hovrätt: i Södertörns domsaga vice häradshövdingen A. H. Söderberg; i Oppunda och Villåttinge härads domsaga vice häradshövdingen F. Wiberg; i Övansiljans domsaga e. o. not. N. O. Bärnheim; i Jämtlands norra domsaga e. o. not. P. Grufman; i Västerbottens norra domsaga e. o. not. J.B. Björklöf; i Sollentuna och Färentuna härads domsaga (1/1—20/4) e. o. not. H. Fagerström och i Falu domsaga vice häradshövdingen C. A. W. Haraldson.
    Av Göta hovrätt: i Askims m. fl. härads domsaga e. o. not. B. Bergström; i Östra Värends domsaga vice häradshövdingen B. Lundberg (1/1—15/3); i Tvetam. fl. härads domsaga vice häradshövdingen G. Lundström och i Sunnerbohärads domsaga vice häradshövdingen H. Ullman.
    Av hovrätten över Skåne och Blekinge: i Frosta och Eslövs domsaga vice häradshövdingen E. Hernlund samt i Rönnebergs Onsjö och Harjagers domsaga vice häradshövdingen C. Ehrenborg.

    Lediga notarieplatser i domsagorna.1 I följande domsagor hava lediga notarieplatser anmälts hos redaktionen:
    Våttle, Ale och Kullings: förste notarieplatsen ledig att genast tillträdas. Förordnandet gäller t. o. m. d. 31 maj. Under denna tid förordnande för förste notarien att fortsätta och avsluta Vättle och Kullings vinterting (gamla tingsordningen) jämte tillhörande domare förordnande i några veckor. Fri bostad i tingshuset med värme, lyse och städning. Adr. domhavanden, Alingsås.
    Östra härads (Blekinge län): förste notarieplatsen ledig fr. o. m. d. 1 juli 1924. Fri bostad i tingshuset med eldning och lyse. Adr. häradsh. John Bladh, Lyckeby.
    Bräkne härads: förste notarieplatsen ledig fr. o. m. d. 1 juli 1924, helst tingsmyndig person. Fri bostad med värme och lyse. Adr. häradsh. Axel Reuterskiöld, Bräkne-Hoby.
    Borås: förste notarieplatsen ledig att genast tillträdas. Sökande bör under våren bliva tingsmyndig. Adr. häradsh. Jean Braconier, Borås.

 

    1 De prenumeranter, som mellan häftenas publicering önska vinna kännedom om nyanmäfda lediga notarieplatser. erhålla mot insändande till red. av dubbelt postporto omgående meddelande härom.