LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar avgivit utlåtande rörande följande till detsamma remitterade lagförslag:
    1923
sept. 19. Förslag till lag om ändrad lydelse av 91 § i lagen d. 4 juli 1910 om sjukkassor. Föredragande: hovrättsrådet W. Aschan.
dec. 14. Förslag till lag om ändrad lydelse av 22 kap. 12 § strafflagen. Föredragande: chefen f. lagavd. hovrättsrådet A. Afzelius.
dec. 31. Förslag till lag om ändrad lydelse av 3, 6, 7, 9, 10, 14 och 17 §§ i lagen d. 13 juni 1921 om förvaltning av bysamfälligheter och därmed jämförliga samfällda ägor och rättigheter. Föredragande: e. o. hovrättsassessorn K. G. Hjärne.
    1924
jan. 30. Förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 20 maj 1921 ang. förbud i vissa fall för bolag och ekonomisk förening att förvärva fast egendom. Föredragande: chefen f. lagavd. hovrättsrådet A. Afzelius.

ÖVERSIKTER. 167febr. 4. Förslag till lag om ändrad lydelse av 9 § i lagen d. 31 maj 1918 (nr 288) innefattande särskilda bestämmelser ang. rätten till inmutning inom vissa län. Föredragande: revisionssekreteraren G. Bendz.
febr. 8. Förslag till lag om förmynderskap med flera härav betingade förslag till ändring i andra lagar. Föredragande: revisionssekreterarna E. Stenbeck och A. Lindhagen.
febr.11. Förslag till lag om ändrad lydelse av 50, 54, 91, 93, 124, 132 och 133 §§ i lagen d. 12 aug. 1910 om aktiebolag. Föredragande: hovrättsassessorn E. Bergendal.
febr. 20. Förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § 1 mom. i skogsvårdslagen d. 15 juni 1923. Föredragande: hovrättsassessorn T. Sjöfors.
febr. 25. Förslag till lag om ändrad lydelse av 5 kap. 3 § strafflagen m. fl. lagförslag berörande minderåriga förbrytare. Föredragande: jur. kand. O. Barklind. mars 13. Förslag till lag om utsträckt rätt att från utmätning få undantagen viss egendom. Föredragande: hovrättsassessorn E. Bergendal.
mars 14. Förslag till lag om ägostyckning inom vissa delar av Kopparbergs län m. fl. lagar. Föredragande: e. o. hovrättsassessorn K.G. Hjäme.
mars 14. Förslag till lag om utförande och nyttjande av elektrisk anläggning för telegrafering eller telefonering utan tråd m. m. Föredragande: kanslirådet T. Löfgren.
mars 14. Förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § i lagen d. 26 maj 1909 om tjänstgöringen i K. M:ts lagråd. Föredragande: chefen f. lagavd. hovrättsrådet A. Afzelius.
mars 14. Förslag till lag om ändrad lydelse av 1 kap. 4 § rättegångsbalken. Föredragande: docenten N. Herlitz.
mars 14. Förslag till lag om ändrad lydelse av andra stycket av slutbestämmelserna i lagen d. 19 juni 1917 ang. ändring i vissa delar av lagen d. 1 juli 1898 om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige. Föredragande: hovrättsrådet Ph. Aastrup.
mars 18. Förslag till lag om förvärvande och förlust av svenskt medborgarskap. Föredragande: landshövdingen S. Hagströmer.
mars 18. Förslag till lag om ändrad lydelse av 16 § i lagen d. 17 juni 1916 om försäkring för olycksfall i arbete. Föredragande: byråchefen C. H. J. von Schulzenheim.
mars 18. Förslag till lag om ändrad lydelse av 14 kap. 45 § strafflagen m.fl. lagar sammanhängande med den föreslagna nya barnavårdslagstiftningen. Föredragande: revisionssekreteraren R. von Koch.
mars 18. Förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § i lagen d. 12 juni 1885 ang. lösdrivares behandling. Föredragande: revisionssekreteraren R. von Koch.