RIKSDAGEN

 

har nedannämnda dagar år 1924 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott avgivit utlåtande1:
    d. 9 febr.: FLU 1 i anledning av verkställd granskning av justitieombudsmannens ämbetsförvaltning, lades till handlingarna, ingen anmärkning;
    FLU 2 i anledning av verkställd granskning av militieombudsmannens ämbetsförvaltning, lades till handlingarna, ingen anmärkning;
    k. prop. nr 13 med förslag till lagom ändrad utbildningstid för värnpliktiga av 1924 års klass m. m. (ALU 1), bifallen;
    d. 13 febr.: k. prop. nr 3 med förslag till lag ang. domstols behörighet i fråga om upptagande av vissa brottmål (FLU 3), bifallen;

 

    1 FLU = första lagutskottets utlåtande; ALU = andra lagutskottets utlåtande.

168 ÖVERSIKTER.    väckt motion (II : 250) med förslag till förordning huru förfaras skall vid utskylders uttagande i fall av dubbelbeskattning (FLU 4), avslagen;
    väckt motion (II : 10) om ändrad lydelse av § 4 i KF d. 7 maj 1880 om nya växellagens införande m. m. (FLU 5), avslagen;
    d. 16 febr.: väckt motion (II : 188) om skrivelse till K. M:t ang. ändrade bestämmelser i fråga om ersättning till expropriationsnämnd (ALU 3). avslagen;
    väckt motion (II : 272) om viss ändring i 45 § i lagen om fattigvården (ALU 4), avslagen;
    väckt motion (II : 273) om viss ändring i 46 § i lagen om fattigvården (ALU 5), avslagen;
    d. 20 febr.: k. prop. nr 4 med förslag till lag om ändrad lydelse av vissa paragrafer i lagen d. 13 juni 1921 om förvaltning av bysamfälligheter m. m. (FLU 6), bifallen med vissa ändringar;
    d. 27 febr.: väckt motion (I : 45) ang. ändring i gällande bestämmelser om kyrkans offentliga gudstjänster (FLU 7), avslagen;
    väckt motion (II : 275) om ändring i 6 § 2 mom. i lagen ang. tillsättning av prästerliga tjänster (FLU 8), avslagen;
    d. 5 mars: väckta motioner (I : 103 och II : 190) med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 14 juni 1917 om införsel i avlöning, pension eller livränta (FLU 9); i skrivelse till K. M:t anhöll riksdagen om utredning, huruvida och i vad mån lagen d. 14 juni 1917 om införsel i avlöning, pension eller livränta tarvar omarbetning eller komplettering i syfte att, utan äventyrande av lagens effektivitet, större trygghet vinnes för att den, hos vilken införsel beviljas, ej kommer att sakna medel till underhåll för sig själv eller för make och oförsörjda barn eller adoptivbarn, som icke av honom åtnjuta underhållsbidrag;
    k. prop. nr 2 med förslag till lag om ändrad lydelse av 22 kap. 12 § strafflagen (FLU 10), bifallen med vissa ändringar.
    d. 8 mars: väckt motion (I : 20) om allhelgonadagens upptagande bland helgdagarna (FLU 11), avslagen;
    väckta motioner (I : 179 och II : 269) om skrivelse till K. M:t ang. lagstiftning rörande statskontroll över truster och andra monopolistiska sammanslutningar av företag inom vårt näringsliv (ALU 10). Riksdagen anhöll att K. M:t måtte låta fullfölja den utredning, som redan verkställts, för vinnande genom lämpligt statsorgan av en fortlöpande kontroll över monopolistiska sammanslutningar å näringslivets område;
    d. 19 mars: k. prop. nr 40 med förslag till lag om ändrad lydelse av vissa paragrafer i lagen d. 12 aug. 1910 om aktiebolag ävensom väckt motion(I : 226) (FLU 14), prop. bifallen;
    väckt motion (I : 181) om skrivelse till K. M:t ang. beredande åt i ödemarkerna i rikets två nordligaste stift anställda präster av ökade möjligheter att vinna befordran inom andra stift (FLU 12). Riksdagen anhöll att K. M:t måtte snarast möjligt låta verkställa utredning rörande vilka åtgärder, som böra vidtagas till undanröjande av de svårigheter, som äro förknippade med tillsättande och utövande av prästerliga tjänster i de två nordligaste stiftens ödemarksbygder.