UR SVENSKA TIDSKRIFTER.

 

    Nytt juridiskt arkiv. Avd. II 1923 hft 2—4: Ny lagstiftning om sparbanker (s.131—236); Lagstiftning angående kvinnors tillträde till statstjänster (s. 237 — 388); Y. Wisén, Ny skogsvårdslagstiftning (s. 289—486); Översikt av de vid 1923 års riksdag behandlade ärenden, i vilka lagutskott meddelat utlåtande, ävensom redogörelse för vissa av andra utskott behandlade lagfrågor (s. 487—575).
    Statsvetenskaplig tidskrift 1923 hft 4: Ernst Uddenberg, Anm. av MIKAEL H. LIE: Domstolene og grunnloven (s. 360—362); 1924 hft 1: R. Erich, Pakten och garantifördraget (s. 1—15); Fredrik Lagerroth, Om förmenta gränser för de svenska statsmakternas grundlagstiftningsrätt (s. 16—54).
    Svenska stadsförbundets tidskrift 1923 hft 5 — 8: Yngve Larsson, Kommunernas ställning till lagstiftning och förvaltning (s. 298 — 307); Städernas domstolsväsen. Svenska stadsförbundets yttrande över docenten Nils Herlitz' utredning (s. 407—411); Tord Ström, Några erfarenheter från tillämpningen av lagen om barn utom äktenskap med särskild hänsyn till barnavårdsmannainstitutionen (s. 484—488); 1924 hft 1—2: A. Borgström, Det finländska förslaget till stadsplanelag (s. 1 — 5); Städernas särskilda skyldigheter och rättigheter i förhållande till staten (s. 6—14); Ragnar von Koch, Samhällets barnavård (s. 69—73).
    Nordisk försäkringstidskrift 1923 hft 4: A. Rinman, Åtgärder för återuppbyggande av det internationella samarbetet (s. 405—409); Carl Petrell och Harald Hjelt, Sjöförsäkringen i förslaget till lag om försäkringsavtal (s. 454—474); 1924 hftl — 2: Reidar Brekke, Internationale reassuransceregler (s. 1—35); V. E. Gamberg, Omkring dansk Sociallovgivning (s. 36—50); Svenska Försäkringsföreningens förhandlingar 5/10 och 9/11 1923 (s. 145—147); Kr. Sindballe, Arbejdet for Internationalisering af Søretten (s. 153—168).
    Sociala meddelanden 1923 hft 9—12: Förslag till lag om lösdrivares behandling (s. 799—802); Kontrollstyrelsens utlåtande angående lagstiftningen mot fylleri och dryckenskap (s. 803—807); Erik Sjöstrand, Hyresreglering och bostadsproduktion i England (833—842); Fylleriförseelserna under tredje kvartalet 1923 (s. 960—964); Erik Sjöstrand, Propagandan för sparsamhet i statsförvaltningen och administrativa reformer i Frankrike (s. 991—997); 1924 hft1—3: Fylleriförseelserna under fjärde kvartalet 1923 (s. 120—124); Den nya engelska lagen om ersättning för olycksfall i arbete (s. 125-140).
    Tiden 1924 hft 2: Östen Undén, Korfu-affärens slutakt (s. 65—75).