Den nordiska försäkringslagstiftningen. Sedan ett arbetsutskott bestående av två ledamöter från vart och ett av de nordiska länderna under år 1922 underkastat det år 1921 tryckta preliminära utkastet till lag om försäkringsavtal en förnyad granskning med tagen hänsyn till de mot detsamma från olika håll framställda anmärkningar, hava de fyra nordiska försäkringslagstiftningskommittéerna sammanträtt i plenum på Tonsaasen i Norge från d. 12 jan. till d. 17 febr. och i Helsingfors från d. 21 maj till d. 26 juni 1923.Vid dessa sammanträden hava kommittéerna väsentligen omarbetat de tidigare utkasten samt i desamma inarbetat jämväl förslag till förändrade lagbestämmelser rörande sjöförsäkring. Ett fullständigt förslag till lag om försäkringsavtal föreligger numera, varjämte motiv finnas utarbetade till en del av förslagets paragrafer.

    De kungl. kommittéerna. Såsom fortsättning på den redogörelse för kommittéutredningarna, som lämnats i Sv. J. T. 1922 s. 410 efter den i november nämnda år verkställda reduktionen av kungl. kommittéer, må här meddelas följande, huvudsakligen hämtat ur den till årets riksdag avgivna berättelsen om vad i rikets styrelse sig tilldragit.
    Av justitiedepartementets kommittéer hade följande under år 1923 avslutat sin verksamhet: 1. 1916 års strafflagskommission, ordf. presidenten B. Hasselrot, sekr. hovrättsrådet G. Olin, bitr. sekr. revisionssekr. G. Masreliez, hade d. 28 febr. 1923 avlämnat tryckt betänkande (stat. off. utredn. 1923: 9). — 2. Jordkommissionen, ordf. borgmästaren C. Lindhagen, sekr. hovrättsrådet S. Ekberg, hade d. 28 febr. 1923 avlämnat del VI av sitt betänkande (stat. off.

NOTISER. 231utredn. 1923: 40). — 3. Sakkunniga för utredning av frågan ang. utsträckt behörighet för kvinnor att vinna tillträde till civil statstjänst, ordf. fru Emilia Broomé, lagchefen A. Afzelius m. fl., hade d. 24 jan. 1923 avlämnat sitt betänkande (stat. off. utredn. 1923: 22). — 4. Den s. k. lilla strafflagskommissionen, ordf. prof. J. C. W. Thyrén, häradshövdingen William Linder och borgmästaren Jakob Pettersson, hade d. 31 maj 1923 avgivit betänkande och förslag rörande förvaring av förminskat tillräkneliga förbrytare jämte förslag rörande internering av farliga återfallsförbrytare (stat. off. utredn. 1923: 36).— 5. Sakkunniga för utarbetande av förslag till ny gruvlagstiftning, ordf. borgmästaren Jakob Pettersson, sekr. revisionssekreteraren G. Bendz, hade d. 21 juni 1923 avlämnat betänkande, innehållande förslag till gruvlag m. m. (stat. off. utredn. 1924:16). — 6. Folkomröstningskommittén, ordf. landshövding N. Edén, sekr. prof. A. Brusewitz, hade d. 28 febr. 1923 avlämnat betänkande ang. decisiv folkomröstning med därtill hörande utredningar (stat. off. utredn.1923: 19, 10, 8, 20). — 7. Kyrkomötesutredningen, f. d. landshövding J. Widén, sekr. hovrättsassessor N. W. Lundblad, hade d. 31 maj 1923 avlämnat dels betänkande innefattande undersökning rörande kyrkomötets s. k. veto, dels förberedande fullständigt utredningsmaterial rörande övriga till den sakkunnige hänskjutna frågor. — 8. Den åt hovrättsrådet J. Samuelsson anförtrodda utredningen ang. revision av gällande bestämmelser ang. stadsplan och tomtindelning hade enligt K. M:ts beslut upphört d. 31 maj 1923. En bearbetning av från myndigheter och korporationer inkomna yttranden har befordrats till tryck (stat.off. utredn. 1923: 46). — 9. 1922 års krigslagstiftningssakkunniga, ordf. borgmästaren J. Bååth, sekr. byråchefen S. Centerwall, hava d. 31 aug. 1923 avlämnat betänkande med förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen för krigsmakten m. m. (stat. off. utredn. 1923: 78). — 10. 1922 års sportelsakkunniga, ordf. justitieombudsmannen N. Lilienberg, hava d. 28 febr. 1923 överlämnat betänkande med förslag till lönereglering för befattningshavare i domsagorna m. m. (stat. off. utredn. 1923: 27). — 11. Prof. V. Lundstedt har såsom sakkunnig för utredning ang. den s. k. sociala hyreslagstiftningen d. 1 nov. 1923 avgivit sitt betänkande (stat. off. utredn. 1923: 76).
    Följande kommittéer inom justitiedepartementet fortsatte sin verksamhet vid ingången av år 1924: Såsom sakkunnig för revision av strafflagen har prof. J. C. W. Thyrén d. 24 sept. 1923 överlämnat ett motiverat författningsförslag med titel "Förberedande utkast till strafflag. Speciella delen V. Allmänfarliga brott". (Stat. off. utredn. 1923: 59). Thyrén sysslar nu med förfalskningsbrotten. Försäkringslagstiftningskommittén och Sjölagstiftningskommittén, se särskilda notiser. Enligt departementets kostnadstablåer hava härutöver inom departementet biträtt bland andra: hovrättsassessorn Torsten Petersson vid utarbetande av förslag till ändringar i hovrätternas arbetsordningar; revisionssekreterarna S. Dahlqvist, G. Ramstedt och H. Elliot vid utredning av frågan ang. ändrad organisation av kansliet i nedre justitierevisionen; landshövdingen S. Hagströmer vid fortsatt behandling av frågan om en reformerad medborgarrättslagstiftning; häradshövdingen K. Schlyter vid utredning av fråga om ändrade bestämmelser rörande byggande av tingshus samt t. f. generaldirektören T. Nothin och hovrättsrådet B. Wieselgren vid behandlingen av till skifteslagstiftningen hörande frågor.
    För lagberedningens och processkommissionens arbeten hava särskilda redo-

232 NOTISER.görelser lämnats. Patronatsrättsnämnden är alltjämt verksam för fullgörande av sitt uppdrag.
    I fråga om kommittéer av juridiskt intresse, sorterande under andra departement än justitiedepartementet, må här antecknas följande. Betänkanden avgåvos under 1923 av bland andra följande kommittéer, vilka därmed avslutade sin verksamhet: Sinnessjukstadgesakkunniga (stat. off. utredn. 1923: 74), kommunalförfattningssakkunniga (1923: 18), lappkommittén (1923: 51 och 52); kommittén för industriell demokrati (1923: 29 och 30); inkomstskattesakkunniga (1923: 69 och 70); 1921 års lönekommitté (1923: 62 ang. kvinnliga befattningshavares avlönings- och pensionsförhållanden); kyrkofondskommittén (1923: 71) och utredn. ang. det ecklesiastika arrendeväsendet (1923: 12).
    Vid ingången av år 1924 fortsatte bland andra följande kommittéer sin verksamhet: barnavårdsutredningen (soc. dep.), revisionssekreteraren R. von Koch och fröken Gunhild Almén, numera avslutad; utredn. ang. apoteksväsendet (soc. dep.), statssekreterare S. Ribbing; socialiseringsnämnden (fin.dep.), ordf. fil. lic. R. Sandler; och 1921 års kommunalskattekommitté (fin.dep.), ordf. f. d. presidenten G. A. Petersson.