NOTISER. 233    Rättsstatistiken. I skrivelse d. 10 dec. 1923 hade statens besparingskommitté framlagt förslag om mycket långt gående inskränkningar i rättsstatistiken, dock utan att yttra sig över verkningarna av K. M:ts d. 22 dec. 1922 beslutade åtgärder för förenklande och påskyndande av underdomstolarnas statistik (se Sv. J. T. 1923 s. 92). Efter vederbörandes hörande har K. M:t genom beslut d. 14 mars 1924 i huvudsak lämnat kommitténs förslag utan bifall. Dock förordnades, att berättelsen för åren 1919 och 1920 skall inställas, att uppgifterna till utsökningsstatistiken enligt formulären 6, 7 och 8 icke skola avgivas för år 1924 och följande år, samt att den särskilda berättelsen över konkurser för år 1921 och följande år skall tillsvidare inställas, varjämte centralbyrån anbefalldes att till K. M:t inkomma med förslag till sådana förenklingar i form. 19 (konkurser), som med huvudsakligt bibehållande av syftet med nämnda formulär läte sig genomföras.

    
    Hovrätternas utslag till underdomstolarna. I anledning av justitieombudsmannens i Sv. J. T. 1924 s. 53 omförmälda framställning angående översändande till underrätterna av ett exemplar av hovrättens dom eller utslag i varje mål, som från underrätt kommit under hovrättens prövning, har K. M:t i cirkulär till hovrätterna d. 11 april 1924 (Sv. F. S. nr 85) förordnat, att i fall, då ej redan enligt nu gällande bestämmelser hovrätts beslut eller avskrift därav skall genom hovrättens försorg tillställas domstol eller annan myndighet, som i första hand fattat beslut i målet eller ärendet, det skall åligga vederbörande expeditionshavande i hovrätt att till sådan myndighet översända en avskrift av hovrättens dom eller utslag. Cirkuläret äger tilllämpning å domar och utslag, som av hovrätt utfärdats efter d. 31 maj 1924.

    
    Extra divisionerna vid Göta hovrätt. Efter framställning av hovrätten har K. M:t d. 29 febr. 1924 förordnat, att den yngsta av de vid hovrätten inrättade båda extra divisionerna eller den s. k. sjätte divisionen skulle upphöra med d. 26 april 1924.
    Vidare har K. M:t d. 11 april 1924 förordnat, att den återstående extra divisionen eller den s. k. femte divisionen skall fr. o. m. dag, som hovrätten kan finna lämpligt, i huvudsak återgå till den verksamhet och organisation, som för divisionen gällde före d. 1 jan. 1923.

    
    Brottmålsdomare i Norrbottens län. K. M:t har d. 11 april 1924 bestämt, att tillförordnad brottmålsdomare skall vara anställd i Norrbottens län jämväl under budgetåret 1924—1925.

    Dödsfall. D. 14 april 1924 avled f. d. överståthållaren Robert Dickson. F. i Göteborg d. 27 nov. 1843, avlade D. hovrättsex. i Uppsala 1865, blev v. häradshövding 1869 samt assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge 1880. D. utnämndes 1883 till revisionssekreterare och blev samma år expeditionschef i finansdepartementet. Han blev landshövding i Jönköpings län 1888 och i Malmöhus län 1892 samt var under åren 1902—1911 överståthållare. D. var 1892—1903 ledamot av riksdagens första kammare. Han var ordförande i maltdrycks- och vitbetssockersskattekommittén 1891—1892 samt i arbetsavtalskommittén 1899—1900. D. innehade flera andra allmänna uppdrag.

    
    Högsta domstolen. K. M:t har d. 4 april 1924 till militär ledamot i högsta domstolen efter generallöjtnanten Hugo Jungstedt utsett generallöjtnanten Constantin Magnus Hugo Fallenius.

 

    16 — Svensk Juristtidning 1924.